Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2024. 04. 16

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

2022.07.01.

Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1)-(2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében valamint 42. § (2) bekezdésében, 84. § (1)-(2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló minden lakásra, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségre.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) rendelkezései az irányadók.

(3) Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek értékesítéséről, elidegenítéséről a Képviselő-testület a vagyontörvény és a vagyon rendelet szabályainak megfelelően, egyedileg, pályáztatás alapján dönt.

(4) Kizárólag üres, nem lakott, bérleti jogviszony tárgyát nem képező ingatlan képezheti adásvétel tárgyát.

(5) A lakások elidegenítéséből származó bevételt elkülönítetten kell kezelni, mely a Ltv. 62. § (3) bekezdésének megfelelően használható fel.

2. A lakásbérlet közös szabályai

2. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások hasznosításuk jellege szerint:

a) szociális rászorultak elhelyezésére,

b) nem szociális rászorultak elhelyezésére

szolgáló lakások.

(2) Az önkormányzati bérlakások jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A lakásokkal való gazdálkodás és bérbeadás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

4. § (1) A Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről nyilvántartást vezet, melynek az önkormányzat ingatlankataszterére kell épülnie. A nyilvántartás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a lakások és helyiségek ingatlan-nyilvántartási és műszaki adatai,

b) bérleti díj,

c) a bérlő neve.

(2) A Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a megüresedett önkormányzati lakások esetén, a megüresedést követő 30 napon belül, a várhatóan megüresedő lakások esetén a bérleti jogviszony lejárta előtt 30 nappal – közérdekű elhelyezés, valamint műszaki akadály fennállásának kivételével – a lakás bérleti jogának megszerzésére pályázatot ír ki.

(3) A pályázati kiírást közzé kell tenni legalább Szabadszállás Város hivatalos honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

(4) A pályázatok benyújtására a közzétételtől számított legalább 15 nap áll rendelkezésre.

5. § (1) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a lakás pontos címét, műszaki jellemzőit,

b) a hasznosítás jellegét,

c) a lakás lakbérének összegét,

d) üres lakás esetén megtekinthetőségének időpontját,

e) a pályázat benyújtásának módját, az elbírálás időpontját,

f) a bérleti jogviszony időtartamát.

(2) A pályázatot az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani zárt borítékban a Polgármesteri Hivatalhoz címezve.

(3) A pályázatokat nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartás adatainak kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

6. § Csak olyan személyek pályázhatnak, akiknek nincs adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, illetve az önkormányzattal szemben korábban nem halmozott fel egyéb tartozást, nem követett el szerződésszegést.

7. § A bérlő halála esetén az örökös vagy eltartó a lakásbérleti jogot a Képviselő-testület engedélyével folytathatja.

8. § Nem kell a bérbeadó hozzájárulása akkor, ha a lakás bérlője:

a) házastársát,

b) gyermekét

c) gyermekének gyermekét

d) szülőjét

fogadja be.

3. Lakásbérlet szociális helyzet alapján

9. § (1) Szociális helyzete alapján szociális bérlakásra jogosult az a felnőttkorú szabadszállási lakos, aki

a) lakás céljára szolgáló ingatlantulajdonnal vagy lakás céljára szolgáló ingatlan-tulajdonrésszel vagy lakás céljára szolgáló ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal nem rendelkezik, vagy romos, egészségre ártalmas körülmények között lakik és

b) akivel az együtt költöző valamennyi személynek 3 havi nettó jövedelme alapján számított átlag alapján, az 1 főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és

c) vállalja lakás-előtakarékossági szerződés megkötését, és

d) vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését, elsősorban a közüzemi számlák kifizetését.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) személyes adatok,

b) a bérlővel együtt költöző személyek megnevezése,

c) tartós betegség, súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás,

d) a NAV által kiállított jövedelemigazolás,

e) munkáltatói igazolás a fennálló jogviszonyról,

f) lakás-előtakarékossági szerződés másolati példánya,

g) a NAV és a helyi önkormányzat által kiállított igazolás arról, hogy nincs tartozása.

(3) Szociális helyzet alapján a bérlő személyének kijelöléséről Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a beérkezett pályázatok pontozása, és mérlegelése alapján.

(4) A hiánytalanul kitöltött, mellékelt igazolásokkal benyújtott érvényes pályázat 100 pontot ér.

(5) Az alábbiakban meghatározott körülmények további meghatározott pontot érnek a pályázathoz:

a) ha a pályázó 16 éven aluli gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő: gyermekenként 10 pont,

b) ha a pályázó, illetve pályázók több gyermeket nevelő szülő, illetve szülők: gyermekenként 5 pont,

c) tartós beteg, illetve súlyos fogyatékos pályázó: 10 pont,

d) tartós beteg, súlyos fogyatékos családtaggal költöző pályázó: 10 pont,

e) idős, 65 év feletti és egyedülálló: 10 pont,

f) a munkaviszony családtagoként: 15 pont,

g) egyéb a Képviselő-testület véleménye szerint rendkívüli, értékelhető körülmény 10 pont.

(6) A rangsorról és a nyertesről a pontozás figyelembevételével, egyedi mérlegelés alapján a Képviselő-testület zárt ülésen dönt.

(7) Visszalépés esetén a kieső pályázó helyére belép a rangsorba a soron következő.

(8) Nem lehet szociális helyzet alapján bérlő az a személy, aki a 9. §-ban foglalt feltételeknek megfelel, azonban

a) a saját vagy a vele jogszerűen együtt költöző személynek a tulajdonában 1.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű pénzeszköz, értékpapír vagy vagyontárgy van,

b) nem szabadszállási lakos.

10. § A Szabadszállás, Vak Bottyán utcai önkormányzati lakásokba lakásonként legfeljebb 4 fő, 2 felnőttkorú és 2 kiskorú vagy 1 felnőttkorú és 3 kiskorú költözhet.

4. Bérbeadás nem szociális helyzet alapján

11. § (1) Nem szociális helyzet alapján és piaci alapon önkormányzati tulajdonú lakás bérlője az a felnőttkorú személy lehet, aki nem jogosult szociális helyzet alapján bérlakás bérletére, továbbá aki

a) lakás céljára szolgáló ingatlantulajdonnal vagy lakás céljára szolgáló ingatlan- tulajdonrésszel vagy lakás céljára szolgáló ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal Szabadszálláson nem rendelkezik, és

b) vállalja legalább kéthavi bérleti díj összegének megfelelő óvadék megfizetését, és

c) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér és a rezsiköltség havi összege nem haladja meg az együtt költözők nettó összjövedelmének 50 %-át, és

d) vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek, elsősorban a közüzemi számlák teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján megfizetendő óvadék összege nem lehet kevesebb, mint 50.000.- Ft.

(3) Üres lakás esetében a polgármester kijelöléssel is kiválaszthatja a bérlőt, amennyiben az önkormányzatnál vagy az önkormányzat valamely intézményénél, vagy egyéb közintézménynél rendelkezik munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, vagy megbízási jogviszonnyal. (közérdekű elhelyezés szolgálati lakásban)

5. A bérleti díj mértéke

12. § (1) A bérleti díjakat a 2. melléklet tartalmazza, a díjak mértékét Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete legalább évente felülvizsgálja.

(2) A díjat július 1-jétől, illetve január 1-jétől évente megemelheti legfeljebb 50 %-kal, különösen ha a lakbér és a lakások önkormányzat által kifizetett fenntartási költsége nagyon eltér.

(3) A lakbér megállapításánál figyelembe kell venni a lakás alapterületét, állapotát, minőségét, a lakás településen belüli fekvését is.

(4) Piaci alapon, nem szociális helyzet alapján a bérlő az 2. mellékletben meghatározott szociális bérleti díj háromszorosát köteles havonta bérleti díjként kifizetni.

(5) Szolgálati lakás esetén a bérleti díj mértéke a szociális bérleti díj kétszerese.

13. § (1) Bérlő a bérleti díjat havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles megfizetni átutalással vagy postai csekken történő befizetéssel.

(2) Amennyiben a bérlő legalább 3 alkalommal nem fizet időben, a polgármester jogosult a szerződést megszüntetni és a lakást kiürítése érdekében intézkedést elrendelni.

6. A lakásbérleti szerződés

14. § (1) Az írásbeli lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos nevét, adatait, különösen születési hely, idő, édesanyja neve, személyi igazolvány száma, a bérlővel együtt költözők nevét, adatait, különösen születési hely, idő, édesanyja neve, személyi igazolvány száma, az együtt költözés jogosultságát,

b) a szerződés tárgyát, a lakás műszaki leírását, állapotát,

c) a bérleti szerződés kezdetének és megszűnésének időpontját,

d) a bérleti díj összegét, megfizetésének módját, egyéb feltételeit,

e) a szerződésből következő bérbeadói és bérlői jogokat, kötelezettségeket,

f) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének okait és jogkövetkezményeit,

g) lakás-előtakarékossági szerződés adatait szociális alapon bérbeadott lakás esetén,

h) a jogviták eldöntésének lehetőségét

i) a bérlő a saját dolgaira köteles biztosítást kötni.

(2) A bérleti szerződés aláírását követően a lakást a bérlő részére birtokba kell adni, a birtokbaadásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A rendeltetésszerű lakáshasználatot a bérbeadó a bérlő felesleges zavarása nélkül havonta ellenőrizheti munkanapokon, munkaidőben, kivéve a vis maior esetét, továbbá az egyéb sürgős beavatkozást igénylő eseteket.

(4) A bérlő és a vele együtt lakók a bérlet ideje alatt kötelesek gondoskodni a lakás tisztántartásáról, és olyan magatartást tanúsítani, hogy az épületben, valamint annak berendezéseiben kár ne keletkezzen.

(5) A lakást a bérlő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, üresen, tisztán köteles a bérleti szerződés lejártát követő 15 napon belül visszaadni a bérbeadó részére.

(6) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, a lakásból történő 2 hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a polgármester részére bejelenteni.

(7) A lakásbérleti szerződés egy évre köthető, a kötelezettségeit betartó bérlő esetében további egy évvel meghosszabbítható.

15. § (1) Önkormányzati bérlakás albérletbe, társbérletbe nem adható, befogadás az önkormányzat engedélye nélkül nem lehetséges.

(2) Bérlőtársi szerződés köthető, ebben az esetben a lakásbérleti szerződést az önkormányzaton kívül a bérlőtársak mindegyike aláírja.

(3) A bérlőtársak között kötött lakással kapcsolatos egyéb szerződést az önkormányzat nem ismeri el.

16. § A lakásbérleti szerződés írásba foglalása kötelező, legalább 3 példányban készül. (bérlő példánya, bérbeadó példánya a hivatal nyilvántartásába, iktatott példány)

17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés tartalmának meghatározására és az aláírásra.

18. § A szerződést megszegő bérlő köteles a bérbeadó írásban közölt felszólítását követően 30 napon belül kiköltözni.

19. § Amennyiben a bérlő a közüzemi szolgáltatások tekintetében díj hátralékot halmoz fel, úgy a felek közös megegyezéssel a lakásbérleti szerződést módosíthatják akként, hogy a díjhátralék az előzetesen befizetett összegből kerül rendezésre, és a felhasznált összeggel arányosan a lakásbérleti szerződés időtartama csökken.

7. A felek jogai és kötelezettségei

20. § (1) A lakás átadásakor leltárt kell készíteni és jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a lakás és a tartozékok tényleges állapotát, továbbá a bérlő esetleges észrevételeit. A bérlő a lakás átvételét a leltár és a jegyzőkönyv aláírásával ismeri el.

(2) A lakás átadásakor észlelt, rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó hibák, hiányosságok megszüntetéséről, ha a felek másként nem állapodnak meg, a bérbeadó köteles gondoskodni. Amennyiben bérbeadó e kötelezettségét a bérlő felszólításától számított harminc napon belül nem teljesíti, a bérlő a szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti.

(3) A lakásbérleti szerződés megszűnésekor, a lakás kiürítésekor a bérlő a lakást és a leltárban feltüntetett berendezéseket tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadónak visszaadni.

(4) A bérlő a megállapított hiányosságokért és az őt terhelő kötelezettségének elmulasztása miatt keletkezett károkért felel.

(5) A bérlő cserelakásra nem jogosult.

21. § A bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást, a tartozékokat, a közös használatra szolgáló helyiségeket, továbbá az épület központi berendezéseit rendeltetés-szerűen, gondosan, az együttélés követelményeinek megfelelően jogosultak használni.

22. § A bérlő köteles gondoskodni

a) lakás burkolatainak, nyílászáróinak és berendezéseinek kisebb karbantartásáról, a lakás burkolatainak felújításáról, pótlásáról, kivéve, ha arra a falban vagy a födémben lévő vezetékek javításával összefüggő helyreállítási, továbbá az épület felújítása során végzett munkákkal kapcsolatban kerül sor;

b) a lakás tisztántartásáról, a tartozékok felújításáról és pótlásáról, az elektromos vezetékhálózat kapcsolóinak és csatlakozó aljzatainak javításáról és pótlásáról;

c) az épületben, az épület központi berendezéseiben, a közös használatra szolgáló helyiségekben és ezek berendezéseiben, továbbá a lakásban a saját vagy vele együtt lakó személyek magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az eredeti állapot helyreállításáról, illetve a kár megtérítéséről;

d) a közös használatra szolgáló helyiségek és területek takarításáról;

e) az épület előtti közterület, járda tisztántartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről.

23. § A bérbeadó köteles gondoskodni az Ltv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzéséről.

8. A helyiségbérlet szabályai

24. § A Képviselő-testület gyakorolja a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás és bérbeadás jogát.

25. § (1) A megüresedett, vagy újonnan létrejött helyiségek bérleti jogát a Polgármesteri Hivatal által meghirdetett pályázat útján lehet megszerezni.

(2) A pályázati kiírást közzé kell tenni legalább Szabadszállás Város hivatalos honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

26. § A helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület egyedileg határozza meg.

9. A jogcím nélküli használat jogkövetkezménye

27. § (1) A lakást, helyiséget jogcím nélkül használó használati díjat köteles fizetni, amelynek összege a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltéig megegyezik a bérleti díjjal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamot követően a használati díj mértéke

a) két hónap elteltével a bérleti díj másfélszerese,

b) hat hónap elteltével a bérleti díj kétszerese,

c) egy év után a bérleti díj háromszorosa.

10. Szükséglakás

28. § (1) A Képviselő-testület egyedi, méltányolható, indokolt döntése alapján a polgármester jogosult egyedi, legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló bérleti szerződést kötni a szükséglakásról, mely képviselő-testületi felülvizsgálatot követően meghosszabbítható.

(2) Szükséglakásnak minősül a Ltv. 91/A. § 6. pontjában leírt ingatlan.

(3) A bérleti díj mértéke megegyezik a szociális helyzet alapján megszabott bérleti díjjal.

(4) A szükséglakásra jogosult köteles a közüzemi díjak fizetésére.

11. Záró rendelkezések

29. § A 16/2006. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 2022. július 1-jén hatályát veszti.

30. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Szabadszállás Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások jegyzéke

A

B

C

D

E

1

Honvéd út 9/3.

76 m2

2 szoba

komfortos

702/A/3 hrsz

2

Honvéd út 62/A.

65m2

1+2 szoba

komfortos

2176 hrsz

3

Mátyás király tér 4/10.

65 m2

1+2 szoba

komfortos

2194/1/A/10 hrsz

4

Mátyás király tér 6/1/1.

55 m2

1,5 szoba

komfortos

2194/14/A/5 hrsz

5

Mátyás király tér 6/2/4.

55 m2

1,5 szoba

komfortos

2194/14/A/12 hrsz

6

Felsőérpart 4.

97 m2

3,5 szoba

komfortos

82 hrsz

7

Jókai Mór u. 18.

53 m2

2 szoba

komfortos

883 hrsz

8

Szittya u. 6.

39 m2

1 szoba

komfort nélküli

1559 hrsz

9

Móricz Zsigmond u. 43.

19 m2

1 szoba

komfort nélküli

957 hrsz

10

Móricz Zsigmond u. 43.

29 m2

1,5 szoba

komfort nélküli

957 hrsz

11

Kálvin tér 1/a.

68,34 m2

1+2 szoba

komfortos

32 hrsz

12

Vak Bottyán tér 1. fsz. 1.

36,65m2

1 szoba

komfortos

2185/4hrsz; 2255 hrsz.

13

Vak Bottyán tér 1. fsz. 2.

36,65m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

14

Vak Bottyán tér 1. földszint 3.

36,39m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

15

Vak Bottyán tér 1. földszint 4.

36,39m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

16

Vak Bottyán tér 1. földszint 5.

36,65m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

17

Vak Bottyán tér 1. földszint 6.

36,65m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

18

Vak Bottyán tér 1. emelet 7.

36,39m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

19

Vak Bottyán tér 1. emelet 8.

36,39m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

20

Vak Bottyán tér 1. emelet 9.

36,54m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

21

Vak Bottyán tér 1. emelet 10.

36,54m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

22

Vak Bottyán tér 1. emelet 11.

36,39m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

23

Vak Bottyán tér 1. emelet 12.

36,39m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

24

Vak Bottyán tér 1. emelet 13.

36,54m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

25

Vak Bottyán tér 1. emelet 14.

36,54m2

1 szoba

komfortos

2185/4; 2255 hrsz

26

Vak Bottyán tér 4. 4/14

37,1 m2

1,5 szoba

komfort nélküli

2247 hrsz

27

Vak Bottyán tér 4.4/5

48,4 m2

2 szoba

komfort nélküli

2247 hrsz

28

Vak Bottyán tér 4.4/7

48,5 m2

2 szoba

komfort nélküli

2247 hrsz

29

Vak Bottyán tér 4.4/11

48,5m2

2 szoba

komfort nélküli

2247 hrsz

30

Vak Bottyán tér 4.4/2

38,6m2

1,5 szoba

komfort nélküli

2247 hrsz

31

Vak Bottyán tér 4.4/1

39m2

1,5 szoba

komfort nélküli

2247 hrsz

2. melléklet

Szabadszállás Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakásingatlanok bérleti díja:

A

B

C

D

E

1

bérleti díj fajtája/lakásfajta

összkomfortos

komfortos

félkomfortos

komfort nélküli

2

piaci alapon

1260 Ft/m2

1200 Ft/m2

1050 Ft/m2

840 Ft/m2

3

szociális helyzet alapján

420 Ft/m2

400 Ft/m2

350 Ft/m2

280 Ft/m2

4

szolgálati lakás esetén

840 Ft/m2

800 Ft/m2

700 Ft/m2

560 Ft/m2