Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 08. 31

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

2022.07.01.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/214.(XII.17) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság és Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében megjelölt személyekre terjed ki, akik Edelény közigazgatási területét jelölik meg tartózkodási helyként az ellátás igénylésekor.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) E rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. § rendelkezései az irányadóak.

(2) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

(3) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemre irányuló nyomtatvány beszerezhető a Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) honlapjáról (www.edeleny.hu).

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt támogatástól függően – az egyes támogatási formáknál meghatározott igazolásokat mellékelni.

(5) E rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a jövedelem számításának és igazolásának módjára az Szt. 10. § (2) – (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(6) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra való jogosultság elbírálása során, szükség esetén a tényállás tisztázása érdekében a kérelemben megjelölt lakcímen környezettanulmány készíthető.

(7) Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(8) A környezettanulmány az elkészítésétől számított egy évig érvényes.

(9) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(10) Az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pont alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetőek különélőknek, ha lakcímük különböző.

(11) E rendelet alapján támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles a Hivatalba bejelenteni.

(12) A szociális támogatás megítélése során az érintett egyén esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.

3. § (1) Az e rendeletben megállapított ellátások folyósítása:

a) a kérelmező lakcímére utalással, vagy

b) a kérelmező bankszámlájára utalással, vagy

c) az érintett szolgáltató számlájára utalással, vagy

d) házipénztárból való kifizetéssel

történhet.

(2) A folyósítás módjáról a támogatás megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell.

(3) A havi rendszerességgel megállapított szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Az eseti ellátások folyósítása hó közben történő kifizetéssel is történhet.

(4) A jogosult a végleges határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

(5) E rendelet alapján megállapított támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az Szt. 17. § rendelkezései az irányadóak.

(6) A pénzbeli és természetbeni juttatás pénzegyenértékének és kamatjának visszafizetési kötelezettsége esetén – amennyiben a visszafizetés elrendelése a kötelezett és családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a visszafizetésre méltányosságból részletfizetési kedvezményt kell adni.

(7) A megélhetés súlyos veszélyeztetettsége akkor áll fenn, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120 %-át.

(8) E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az ellátásra való jogosultságra, a jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Szt., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Fejezet

Egyes pénzbeli és természetbeni települési támogatások

3. Az ellátások formái

4. § Szociális rászorultság esetén a pénzbeli és természetbeni ellátások formái:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) lakásfenntartási támogatás,

c) szociális ösztöndíj támogatás,

d) létfenntartási támogatás,

e) tüzelőanyag támogatás,

f) idősek támogatása,

g) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeihez való hozzájárulás,

h) speciális étrendre szoruló gyermekek támogatása,

i) iskoláztatási, hallgatói támogatás,

j) temetés költségeihez való hozzájárulás.

4. Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében – kérelemre - rendkívüli települési támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 % - át, egyedül álló esetében 700 % - át és rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni:

a) árvíz, - belvíz, - egyéb elemi csapást,

b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartását,

c) váratlan halálesetet,

d) diagnosztizált súlyos betegséget, ahol a betegség 30 napon belül keletkezett, vagy került megállapításra,

e) közlekedési vagy egyéb balesetet melynek következtében legalább 30 napi kórházi kezelés szükséges,

f) legalább 90 napot elérő táppénzes állományt.

g)1 az olyan élethelyzetet, amelyben az azonnali segítségnyújtás elmaradása életveszélyt vagy megélhetést súlyosan veszélyeztető élethelyzetet idézne elő,

h)2 megélhetést érintő előre nem tervezett többletkiadást, amely a kérelem benyújtását megelőzően 90 napon belül keletkezett.

(3) A támogatás alkalmankénti összege a rendkívüli élethelyzet körülményeit, a kérelmezőnek, illetve a családjának okozott terhet, a család egy főre jutó havi jövedelmét figyelembe véve legfeljebb 90.000 forintig terjed.

(4) A támogatás éves szinten kérelmezőnként, illetve családonként nem haladhatja meg a 90.000 forintot.

(5) A kérelemhez - a rendkívüli élethelyzet jelleggének figyelembevételével- csatolni kell:

a) az igénylő és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) az árvíz, - belvíz, - egyéb elemi csapás bekövetkezését igazoló hatósági dokumentumot,

c) válsághelyzetben lévő várandós anya erre vonatkozó kórházi igazolását,

d) orvosi, kórházi igazolást arról, hogy az igénylőnél 30 napon belül megállapított vagy diagnosztizált súlyos betegség áll fenn,

e) 30 napot meghaladó kórházi kezelés szükségességéről orvosi, kórházi igazolást, melyet közlekedési vagy egyéb baleset okozott,

f) munkáltatói igazolást a 90 napot meghaladó táppénzes állományról.

g)3 az életveszélyt vagy a megélhetést súlyosan veszélyeztető helyzetet igazoló dokumentumot,

h)4 a megélhetést érintő előre nem tervezett többlet költséget bizonyító dokumentumot.

5. Lakásfenntartási támogatás

6. § (1) Települési támogatás keretében – kérelemre - biztosított lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló személy részére nyújtott támogatás, az általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez.

(2) A lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % - át.

(3) A lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások körén a lakbér, közös költség, villanyáram, víz-szennyvíz, gázfogyasztás, szemét szállítási díj költségeit kell érteni.

(4) A támogatást legfeljebb 12 hónapra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani, melynek havi összege 5.000 forint, de nem haladhatja meg a havi számla összegét, és a támogatásra ingatlanonként egy személy jogosult.

(5) A támogatás nem állapítható meg azon személy részére, továbbá a korábban megállapított támogatás folyósítását meg kell szüntetni a körülmény jelentkezését követő hónap 1. napjától azon személy esetében:

a) akinek a lakásbérleti vagy tulajdoni jogára vonatkozó tartási-, életjáradéki- szerződés áll fenn,

b) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat megszegi, vagy nem tartja be,

c) akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az erre jogosult lakbércsökkentéssel rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére.

(6) A lakás fenntartásával kapcsolatos támogatást a következő sorrendben kell megállapítani:

a) lakbér, közös költség,

b) villanyáram,

c) víz - szennyvíz,

d) gázfogyasztás,

e) szemétszállítás.

(7) A (6) bekezdés szerinti sorrend indokolt esetben megváltoztatható, ha a támogatás olyan a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadáshoz szükséges, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező biztonságos lakhatását veszélyezteti.

(8) A támogatás a (6) bekezdésben írt sorrend megtartásával szolgáltatóként megosztva is megállapítható.

(9) A támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(10) A kérelemhez csatolni kell:

a) az igénylő családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) a háztartás rezsiköltségét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző egy hónapnál nem régebbi számlát, bizonylatot, bérleti szerződést, vagy a lakáshasználatát megállapító jogerős bírósági végzést.

(11) A támogatás folyósítását meg kell szüntetni:

a) ha a támogatott lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik,

b) a támogatott elhalálozott,

c) a támogatott, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi, vagyoni viszonyában – e támogatási formára irányadó jövedelemhatárt érintő – változás következik be, a változás hónapját követő hónap 1 napjától.

6. Szociális ösztöndíj támogatás

7. § (1) Az Önkormányzat - kérelemre - települési támogatásként szociális ösztöndíj támogatást nyújt annak a személynek:

a) akinek gyermeke edelényi székhelyű gimnáziumi vagy szakközépiskolai oktatást nyújtó köznevelési intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és

b) akinek:

ba) mint 18 év alatti gyermek törvényes képviselőjének és a támogatott gyermeknek megegyező állandó bejelentett lakcíme Edelény Város területén van, vagy

bb) mint a 18. életévét betöltött tanulónak állandó bejelentett lakcíme Edelény Város területén, és

c) ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) A kérelem benyújtására kiskorú tanuló esetén a gyermeket nevelő törvényes képviselő, nagykorú tanuló esetén saját maga a tanuló jogosult. Ha a tanuló nagykorú, az ösztöndíjat részére kell megállapítani és folyósítani. A kérelmek szeptember 1. és május 31. – e közötti időszakban nyújthatók be.

(3) A támogatás havi összege 10.000 forint, amely a kérelem benyújtásának hónapjától az oktatási év szorgalmi időszakának utolsó hónapjáig (oktatási évenként legfeljebb 10 hónap) kell folyósítani.

(4) Kérelemhez csatolni kell:

a) az (1) bekezdés b) pont ba) alpont esetén a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást,

c) kiskorú esetén a szülő, nagykorú esetén az igénylő számlaszámát tartalmazó pénzintézet által kiállított igazolás, vagy a havi számlaegyenleg értesítő másolata.

(5) A támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha:

a) a támogatott lakcíme a támogatás folyósítása alatt Edelény városban megszűnik,

b) a támogatott tanulói jogviszonya megszűnik,

c) a támogatott elhalálozik.

7. Létfenntartási támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében - kérelemre - létfenntartási támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 % - át, egyedül álló esetében 600 % - át és létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartási gondokkal küzd:

a) rendszeres pénzellátást, vagy szociális ellátást állapítottak meg, de a folyósítására még nem került sor,

b) alkalmanként jelentkező egészségügyi többlet kiadás:

ba) kórházi kezelést nem igénylő, de igazolt betegség, baleset,

bb) kórházi tartózkodást nem igénylő (sebészeti, nőgyógyászati, fogászati, urológiai stb.) beavatkozás, műtét,

c) alkalmanként jelentkező, írásbeli dokumentációval igazolt, előre nem várt többletkiadás, amely a támogatási igény benyújtását megelőző legfeljebb 30 nappal korábban keletkezett,

d) közszolgáltatók, társasház, lakásszövetkezet felé fennálló díjtartozás, amely meghaladja a család jövedelmének 30 % -át.

(3) A támogatás alkalmanként összege a létfenntartási gond adottságait, a családnak okozott terhet, a család egy főre eső havi jövedelmét figyelembe véve alkalmanként legfeljebb 20.000 forint.

(4) A támogatás éves szinten a kérelmező, illetve családtagonként legfeljebb 80.000 forint, melyet az Önkormányzat pénzben, vagy természetbeni formában biztosít.

(5) A kérelemhez-a jelentkező létfenntartási gond típusának figyelembevételével- csatolni kell:

a) a rendszeres szociális ellátást megállapító határozatot,

b) betegségről, balesetről szóló orvosi igazolást,

c) kórházi tartózkodást nem igénylő (sebészeti, nőgyógyászati, fogászati, urológiai stb.) műtétről, beavatkozásról vagy azok szükségességéről szóló orvosi, szakorvosi igazolást,

d) előre nem várt többletkiadás szükségességét, költségét tartalmazó 30 napon belül kiállított igazolást, szakvéleményt, valamint a költségeket tartalmazó dokumentumot,

e) közszolgáltatók, társasházak, lakásszövetkezet felé fennálló díjtartozás összegét tartalmazó igazolás.

8. Tüzelőanyag támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében – kérelemre - tüzelőanyag támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, ahol a kérelmező, illetve ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

a) egyedül élő esetén 500 % -át,

b) két fős család esetén 450 % -át,

c) három vagy többtagú család esetén 400% -át.

(2) A támogatás összege:

a) amennyiben kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % - át, 30.000 forint,

b) amennyiben kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 301 %-a és 400 %-a között van, 25.000 forint.

c) amennyiben a két fős család egy főre eső havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 401 %-a és 450 %-a között van, egyedül élő esetében 401 %-a és 500 %-a között van, 20.000 forint.

(3) A kérelmet minden év október 01. napjától október 20. napja, közötti időszakban lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell az igénylő, illetve családja jövedelméről szóló igazolást.

9. Idősek támogatása

10. § (1) Kérelemre települési támogatásban kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a tárgyévben betölti 62. életévét és a havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át.

(2) A támogatás összege személyenként 8.000 forint, melyet az önkormányzat utalvány formájában, vagy más természetbeni formában biztosít.

(3) A kérelmet tárgyév augusztus 01. napjától augusztus 25. napjáig lehet benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) Kérelemhez csatolni kell az igénylő jövedelmére vonatkozó igazolást.

10. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeihez való hozzájárulás

11. § (1) Az önkormányzat települési támogatásként – kérelemre – gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) A támogatás összege:

a) amennyiben a család/kérelmező egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 5.000 forint, de legfeljebb a szükséges gyógyszerek költsége,

b) amennyiben a család/kérelmező egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 301 %-a és 500 % - a között van 5.000 forint, de legfeljebb a szükséges gyógyszerek költségének 80 % -a,

c) gyógyászati segédeszköz estén a támogatás összege legfeljebb 15.000 forint, de a támogatás összege nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz díjának 50 % -át.

(3) Nem részesül támogatásban az a kérelmező, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

(4) A támogatás három havonta vehető igénybe.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a család/kérelmező jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) a gyógyszerek költségét tartalmazó gyógyszertári igazolást,

c) orvosi igazolást, melyből megállapítható, hogy az igénylő közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik,

d) a gyógyászati segédeszköz költségéről szóló igazolást,

e) a gyógyászati segédeszköz szükségességét igazoló szakorvosi igazolást.

11. Speciális étrendre szoruló gyermekek támogatása

12. § (1) Az Önkormányzat – kérelemre - támogatást biztosít, táplálék allergiájuk vagy más alapbetegségük miatt speciális étrendre szoruló 18 év alatti gyermek részére, egészségügyi állapotához igazodó étkeztetés elősegítése érdekében, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.

(2) A támogatást 12 hónapra, de legfeljebb a 18. életév betöltésének időpontjáig, a kérelem benyújtásának hónapjától kell megállapítani, melynek havi összege gyermekenként 10.000 forint.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a család/ kérelmező jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) orvosi, szakorvosi igazolás a speciális diéta szükségességéről.

12. Iskoláztatási, hallgatói támogatás

13. § (1)5 Az önkormányzat települési támogatás keretében - kérelemre - iskoláztatási, hallgatói támogatást biztosít annak az igénylőnek, ahol a család/igénylő egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 % - át. A támogatásra az a kiskorú jogosult, aki általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat, illetőleg az a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig, aki iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán vesz részt és gyermekvédelmi kedvezményben jogosultság hiánya miatt nem részesül.

(2) A támogatás elsősorban:

a) étkeztetés támogatására,

b) táborozás költségeire,

c) tanszer, íróeszköz, egyéb oktatáshoz szükséges eszközök beszerzési költségeihez való hozzájárulásra,

d) jegyzetek, tankönyvek beszerzési költségeihez való hozzájárulására

vehető igénybe.

(3) A támogatás támogatottanként és naptári évenként kétszer állapítható meg, melynek összege esetenként 20.000 forintot.

(4) Amennyiben a támogatás a kiskorú étkeztetésének támogatására vonatkozik és ezzel kapcsolatban díj elmaradás áll fenn a támogatást ennek csökkentésére kell felhasználni és közvetlenül a hátralékot nyilvántartó szervezet részére kell utalni.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a család/igénylő jövedelmére vonatkozó igazolások,

b) igazolást a középiskolai, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton tanulmányokat folytatás tényéről,

c) igazolást arról, hogy a kiskorú étkezésre vonatkozó díj elmaradással rendelkezik.

13. Temetési költségekhez való hozzájárulás

14. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében temetési költségekhez való hozzájárulást biztosít - kérelemre - annak a személynek, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, és az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított támogatás összege:

a) amennyiben a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 60.000 forint,

b) amennyiben a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, 50.000 forint,

c) amennyiben a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, 40.000 forint.

(3) Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki az elhunyt eltemettetését tartási, életjáradéki szerződésben vállalta, vagy azt az elhunyt költségén végeztette, illetve az elhunyt végrendeleti örököse.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező, illetve a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát,

c) az igénylő nevére kiállított temetési számlákat.

14. Köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés

15. § (1) Az eltemettetésre köteles személy – a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezése esetén – a megtérítési kötelezettség alól 50 % - os mértékben mentesül, ha a kérelmezőnek, illetve a családjának vagyona nincs, és a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) Az eltemettetésre köteles személy – a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezése esetén – mentesül a költségek megfizetése alól, ha a kérelmezőnek, illetve a családjának vagyona nincs, és a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át.

(3) Az eltemettetésre köteles személy részére - kérelemre - részletfizetést kell biztosítani, ha a saját, illetve család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(4) A megtérítési kötelezettség alóli mentesítési, illetve részletfizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) a család minden tagjának vagyonnyilatkozatát.

III. Fejezet

Szociális Szolgáltatások

15. Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások

16. § (1) A Képviselő-testület alapszolgáltatások körében az Önkormányzat által fenntartott intézmény által az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ szociális intézmény útján:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) nappali ellátás-idősek klubja.

(2) A szociális intézmény idősotthoni ellátást biztosít.

16. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok

17. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk miatt rászorult 62. életévet betöltött személyek,

b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:

ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30%-os, melyet szakvéleménnyel igazol,

bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:

ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékéban, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,

cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják,

d) szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra.

(2) Étkezés igénybevétele történhet:

a) étel házhoz szállításával,

b) étel elvitelének lehetőségével.

IV. Fejezet

Szociálpolitikai Kerekasztal

18. § (1) Az önkormányzat – különösen a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére – Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre és működtet.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) Edelény Város Polgármestere, vagy az általa felkért személy,

b) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője,

c) Humánpolitikai Bizottság elnöke és tagjai,

d) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője,

e) városban működő nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

f) Római Katolikus Egyházközség, Görögkatolikus Parókia, Református Egyházközség képviselői,

g) Nyugdíjas Klub vezetője,

h) Edelényi Rendőrkapitányság Vezetője.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést. Üléseit a polgármester vagy az általa felkért személy hívja össze és vezeti.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal adminisztrációs teendőit az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálya látja el.

V. Fejezet

Záró Rendelkezések

19. §6

20. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1

Az 5. § (2) bekezdés g) pontját az Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

2

Az 5. § (2) bekezdés h) pontját az Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 5. § (5) bekezdés g) pontját az Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 5. § (5) bekezdés h) pontját az Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 13. § (1) bekezdése az Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.