Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testületi ülés jellegéből fakadóan: alakuló, munkaterv szerinti (soros), rendkívüli, vagy közmeghallgatás lehet. A Képviselő-testület éves munkatervében nem szereplő ülések és az ezeket előkészítő bizottsági ülések rendkívüli ülések.”

(2) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselőknek a meghívót, és a Képviselő-testület és annak bizottságai által tárgyalandó előterjesztések teljes anyagát, továbbá a bizottságok külső tagjainak és a meghívottaknak a meghívót és az őket érintő napirendek előterjesztéseit úgy kell kézbesíteni, hogy az legalább 3 munkanappal az ülést megelőzően megtörténjen. A kézbesítés a képviselők és a bizottságok külső tagjai részére elektronikus formában, a MikroDat rendszeren keresztül történik. A MikroDat bármely okból történő meghibásodása esetén a Jegyző köteles gondoskodni az ülés anyagának papíralapon, vagy más alkalmas elektronikus adathordozón történő teljes körű kézbesítéséről.”

(3) A Rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a Közös Önkormányzati Hivatal a lakosságot az ülés előtt legalább öt nappal értesíti. A lakosság tájékoztatása a Közös Önkormányzati Hivatal Fő térre néző ablakában elhelyezett hirdetménnyel, valamint a helyi sajtó útján, továbbá az Önkormányzat honlapján, részben a Városlakói EDtR alkalmazáson keresztül, valamint a MikroDat felületen történik. A meghívót elektronikus formában meg kell küldeni

a) a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjteménynek, továbbá a Mátrafüredi Teleháznak,

b) a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-nek,

c) a helyi rádió szerkesztőségének,

d) a Heves Megyei Hírlapnak

azzal a tájékoztatással, hogy a nyilvános ülés előterjesztései az Önkormányzat honlapján megtekinthetők.”

2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vehet részt:

1. a nem a képviselők közül választott alpolgármester

2. a jegyző,

3. az aljegyző,

4. a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységének vezetője vagy annak helyettese,

5. a főépítész,

6. a bizottság nem képviselő tagja, az adott bizottság feladatkörébe tartozó napirend tárgyalásakor;

7. a Roma, továbbá Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnöke,

8. az Önkormányzat könyvvizsgálója,

9. a Heves Megyei 2. sz. OEVK országgyűlési képviselője,

10. önkormányzati intézmény vezetője, amelyek tevékenységét a napirend tárgya érinti,

11. a tevékenységi körüket érintő napirend tárgyalásánál azon civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek képviselői, akinek a tanácskozási joggal való meghívását a polgármester az adott napirendi pont tárgyalásánál indokoltnak tartja;

12. az Önkormányzat kizárólagos, vagy kisebbségi tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, könyvvizsgálója az adott társaságot érintő napirend tárgyalásakor,

13. valamint azok, akiket a polgármester ilyen joggal meghív.”

3. § A Rendelet 20. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az ülés összehívásával, levezetésével és a jegyzőkönyv aláírásával kapcsolatos teendőket az általa esetenként megbízott, jelenlévő képviselő tag, vagy ennek hiányában a bizottság képviselő tagjai közül a jelenlévő korelnök látja el.

(11) A bizottság működésének ügyviteli feladatait, döntéseik végrehajtását a Közös Önkormányzati Hivatal ügykör szerint illetékes belső szervezeti egysége látja el. A bizottság munkájának koordinálásáért, az ülések technikai előkészítéséért és a döntések nyilvántartásáért a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája a felelős.”

4. § A Rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség eseteire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók. Az Mötv. 37. § (1) bekezdésében szabályozott, az összeférhetetlenség feloldására tett, az összeférhetetlenséget okozó jogviszony megszüntetéséről szóló lemondó nyilatkozatot a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz kell benyújtani.”

5. § A Rendelet 17. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. A Közös Önkormányzati Hivatal”

6. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal belső szervezeti egységei:

a) Polgármesteri Kabinet

b) Jegyzői Iroda

c) Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság

d) Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

e) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság

f) Városrendészet”

7. § A Rendelet 29. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség eseteire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók. Az Mötv. 37. § (1) bekezdésében szabályozott, az összeférhetetlenség feloldására tett, az összeférhetetlenséget okozó jogviszony megszüntetéséről szóló lemondó nyilatkozatot a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz kell benyújtani.”

8. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. § A Rendelet

1. 4. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
2. 4. § (7) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
3. 8. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
4. 10. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
5. 10. § (12) bekezdés záró szövegrészében az „az EDtR-en” szövegrész helyébe az „a MikroDat rendszeren” szöveg,
6. 10. § (13) bekezdésében az „az EDtR-en” szövegrész helyébe az „a MikroDat rendszeren” szöveg,
7. 17. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
8. 17. § (6) bekezdésében az „az EDtR-en” szövegrész helyébe az „a MikroDat rendszeren” szöveg,
9. 18. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
10. 18. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg és az „Az EDtR-ben” szövegrész helyébe az „A MikroDat-ban” szöveg,
11. 22. § (16) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
12. 25. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
13. 26. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
14. 27. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
15. 27. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
16. 29. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
17. 32. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
18. 33. § (3) bekezdés c) pontjában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
19. 33. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
20. 38. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg és az „az EDtR -ben” szövegrész helyébe az „a képviselői elektronikus rendszerben” szöveg,
21. 39. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
22. 40. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
23. 41. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg
lép.

10. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 21. §-a,

11. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Gyöngyös Város Képviselő-testületének átruházott hatáskörei
A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket ruházza át:

I. A polgármesterre:

1. települési támogatás iránti kérelmek elbírálása az alábbi esetekben:

• lakásfenntartási támogatás
• gyógyszertámogatás
- méltányossági ápolási díj

2. rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása az alábbi esetekben:

• létfenntartási gondok enyhítése, többletkiadások rendezése céljából
• várandós anyaként gyermeke megtartása érdekében, a gyermek fogadása elősegítésére,
• az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,
• a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő családjához való visszahelyezés esetén a gyermek lakhatási körülményeinek javítása érdekében
• elemi kár enyhítésére
• elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
• általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv- és tanszerellátásához
• óvodai, alsó- és középfokú oktatási, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt étkezési térítési díj támogatásaként
- eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatásként.

3. tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálása,

4. köztemetés elrendelése

5. lakbértámogatás iránti kérelmek elbírálása

6. szociális ellátások szükség szerinti felülvizsgálata,

7. szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő kötelezése a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetbeni szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére való kötelezés,

8. szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő részére méltányosságból történő részletfizetés engedélyezése,

9. a gyermekjóléti ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő kötelezése a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére. A visszatérítés méltányosságból való elengedése, illetve csökkentése,

10. önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a bérbeadói jogok és bérbeadói hozzájárulások gyakorlása,

11. lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos ügyekben a jelzálogjog jogosultja nevében történő nyilatkozattétel, törlesztés felfüggesztéséről szóló döntés

12. önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények esetében a beiratkozási időszak meghatározása és közzététele,

13. önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények házirendjében, illetve más belső szabályzataiban foglaltak jogszerűségének ellenőrzése,

14. köznevelési intézmények házirendjének jóváhagyása,

15. jogszabálysértő intézményvezetői döntés megsemmisítése, intézményvezető új döntés meghozatalára való kötelezése,

16. egyetértésével a Gyöngyös Város Óvodái intézményvezetője rendkívüli szünetet rendelhet el a tagóvodákban,

17. az óvodai beíratásoknál, ha a jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető gyermekek számát, a felvételhez bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a gyermekek felvételére,

18. rendkívüli települési támogatás, illetve a hajléktalan személynek szállás biztosítása, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné,

19. szociális intézmény házirendjének jóváhagyása,

20. egészségügyi alapellátás finanszírozására irányuló szerződés megkötése, amennyiben a feladatot az Önkormányzat látja el,

21.

22. önkormányzati intézményekben működő érdekképviseleti fórumok működési szabályzatának jóváhagyása,

23. átmenetileg szabad pénzeszközök – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, felhasználásig szabad forrásokat is – legfeljebb 3 hónapos időtartamra történő lekötése, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett szabad pénzeszközök felhasználásának engedélyezése,

24. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 millió Ft-ig, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok elidegenítését; mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok cseréje településrendezéssel érintett ingatlanok megszerzése érdekében, vagy birtok-összevonási céllal értékhatár nélkül; az Ipari Park területén a Gyöngyösi Ipari Park Kft. részére történő elidegenítés esetén értékhatár nélkül,

25. pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 millió Ft-ig,

26. korlátozottan forgalomképes vagyonkörből a műemlékileg védett, a városképi jelentőségű ingatlanok, a védett természeti területi emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása, (a Településfejlesztési és Településüzemeltetési, illetve az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének figyelembevételével),

27. döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, ingyenes használatba adásáról, valamint az önkormányzat követeléseiről való lemondásról bruttó 250 eFt alatt, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok

28. dönt az Önkormányzat közbeszerzéseiről közösségi értékhatárig, költségvetési szervek részére:

29. az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyes adatszolgáltatások beküldési határidejének meghatározása,

30. az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának részletes tartalmi és formai követelményeinek előírása,

31. a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges adatszolgáltatás űrlapjának megküldése,

32. a költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata és tájékoztatásuk annak jóváhagyására

33. a költségvetési szerv alaptevékenységének jellege szerinti szakágazatba sorolása és intézkedés törzskönyvi nyilvántartásba vételéről,

34. kulturális és köznevelési intézmények továbbképzési tervének fenntartói jóváhagyása, iskolai felvételi körzethatárok megállapításához vélemény kialakítása,

35. az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok forrásainak kiegészítéséhez támogatás igénylése,

36. helyi adó esetében az adóellenőrzés határozattal történő elrendelése,

37. hatósági feladatokat ellátó állatorvos kinevezésének és körzete kialakításának véleményezése,

38. gondoskodik a kóbor ebek befogásáról, őrzéséről, megsemmisítéséről, valamint a beteg állatok kiirtásáról, az állati hulladék ártalmatlanná tételéről,

39. a megyei földművelésügyi hivatal intézkedése ellen kifogást emelhet,

40. kéknyelv betegség esetén elrendelt zárlat alatt rendszeres szúnyogirtást végez, melyről a lakosságot értesíti,

41. együttműködik a hegyközségi szervezetekkel, részükre köteles a tevékenységükhöz szükséges tájékoztatást megadni,

42. a közlekedési hatóság rendelkezése alapján jel, jelzés, reklámtábla, vagy egyéb tárgy - kötelezett költségére történő - eltávolítása,

43. közút beszennyezése, közúti jelzés hozzájárulás nélküli elhelyezése, eltávolítása esetén az eredeti állapot helyreállítására való felszólítás,

44. az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló járművek elszállítása, - közút lezárása, forgalmának korlátozása,

45. közutak nyilvántartása,

46. a közterület-használati megállapodások megkötése,

47. építési engedélyezési eljárás során a közterület forgalmi célú igénybevételéhez (parkoló kialakításához) tulajdonosi hozzájárulást ad, dönt parkoló-építési hozzájárulás megfizetéséről vagy parkoló-fejlesztési terv alapján parkoló megépítéséről,

48. dönt az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítéséről,

49. közút forgalmi rendjének kialakítása, a forgalmi rend szükség szerinti módosítása a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzetekben,

50. évente tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,

51. intézkedik a vízminőségi kár elhárításáról,

52. dönt a Környezetvédelmi Alap nem támogatási célú előirányzatainak felhasználásáról,

53. Városi Környezetvédelmi Alapból képzett 10% tartalék felhasználásról való döntés,

54. önkormányzati tulajdonban álló földre (földrészletre) vonatkozó földhasználati megállapodás megkötése,

55. önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földrészletek, mezőgazdasági művelésre alkalmas belterületi beépítetlen ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bérleti (haszonbérleti) szerződések megkötése,

56. közvilágítási berendezés létesítéséről, üzemeltetéséről való gondoskodás,

57. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében, I. fokú építésügyi hatósági ügyben a szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása,

58. a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésre vonatkozó menetrend jóváhagyása,

59. ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondás,

60. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása bruttó 10 millió Ft-ig,

61. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 1.000 e

Ft-ig,

62. rendkívüli esetekben az intézményi felújításokhoz jóváhagyott keretösszeg terhére kötelezettségvállalás,

63. nem önkormányzati fenntartású intézmények kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához előzetes írásbeli engedély megadása rendkívüli esetben,

64. telekalakítási eljárás esetén dönt a forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról és elidegenítéséről, abban az esetben, ha a rendezés célja az ingatlan nyilvántartás közelítése a természetbeni állapothoz, továbbá, ha a rendezés megfelel a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, vagy annak hiányában a jogszabályban rögzített építési előírásoknak.

65. képviselő kiesett munkabérének megtérítése

66. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, kisebbségi tulajdonban lévő társaságok esetében az erre irányuló szavazati jog testületi hozzájárulás nélkül történő gyakorlása,

67.

68. dönt a közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásáról,

69. gyakorolja a mező- és erdőgazdasági földnek minősülő ingatlanok rekreációs célú földszerzése esetében a tulajdonosi jogokat,

70.

71. feladatellátási megállapodás keretében végzett idősek nappali ellátása keretében kiadja a gondozóházban történő elhelyezéshez hozzájáruló vagy elutasító nyilatkozatot,

72. vagyonértékesítési pályázat esetén megállapítja a pályázati ajánlatok érvényességét,

73. belvárosi gyalogos övezetben kiadja az állandó és eseti behajtási engedélyt,

74. feltételekhez kötött várakozási övezetben kiadja a parkolási engedélyt,

75. előzetesen véleményezi a villamosenergia-korlátozás sorrendjének megállapítását,

76. jóváhagyja a vízkorlátozási tervet és megállapítja a vízfogyasztás rendjét,

77. a helyi építési szabályzat, településrendezési eszközök készítése, módosítása során dönt a környezet védelméért felelős szervek részérők beérkezett vélemények elfogadásáról,

78. a helyi építési szabályzat, településrendezési eszközök készítése, módosítása során dönt a beérkezett államigazgatási és partneri vélemények elfogadásáról, a véleményezési szakasz lezárásáról, amennyiben ellenvélemény nem érkezik.

II. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra:

79. a lakás bérlőjének kijelölése a lakásbérletre érvényes ajánlatot tevők közül,

80. bérlakás bérlője lakáscserére irányuló igényének elbírálása, cserelakás bérlőjének kijelölése,

81. dönt a pályázat útján bérbe adandó bérlakások bérlőjének kijelöléséről, a pályázat nyertesének kiválasztásáról,

82. dönt a bérlőkijelölésről,

83. lakásépítés-, vásárlás helyi támogatásának odaítélése,

84. szociális és karitatív szervezetek támogatása,

85. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítása, ösztöndíjra való szociális rászorultság éves felülvizsgálata, ösztöndíj folyósítás megvonása,

86. a Szociálpolitikai Kerekasztal és az Egészségügyi Kerekasztal résztvevői összetételének módosulása esetén a változás jóváhagyása;

87. bölcsődék, családi bölcsődék nyári és téli zárásának, munkanapáthelyezés miatti nyitva tartás rendjének jóváhagyása,

88. dönt az egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezetek támogatásáról,

89. dönt az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, mentális egészségvédelmi programok támogatásáról

90. dönt a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének megvalósítására felhívás alapján beérkezett kérelmek elbírálásáról,

91. dönt a lakáscélú felújítási keret felhasználásáról,

92. dönt a gyermekétkeztetés személyi térítési díja megállapítása tárgyában hozott döntéssel szemben benyújtott jogorvoslatokról.

III. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra együttesen:

93. döntés a Drogprevenciós Alap felhasználásáról,

94. a Drogprevenciós Program végrehajtásáról, a Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról szóló beszámoló elfogadása,

95. döntés a Bűnmegelőzési Program megvalósításához biztosított keret felhasználásáról.

IV. Jogi és Ügyrendi Bizottságra:

96. dönt az önkormányzati felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról, elbírálásáról, a megállapított ösztöndíj felülvizsgálatáról, valamint annak visszavonásáról, visszafizetési kötelezettség előírásáról, részletfizetés engedélyezéséről. V. A Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra:

97. a költségvetésben idegenforgalmi tevékenység támogatására, valamint sport- és ifjúságpolitikai célra biztosított alapok, előirányzatok, úgy, mint Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési Terve végrehajtásához rendelt előirányzat, az Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terve végrehajtásához rendelt előirányzat felosztása.

98. egyetértési jogot gyakorol a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. által működtetett sportlétesítmények használatára vonatkozó szolgáltatási díjak megállapításakor.

V. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra:

99. óvodák működési körzetének, az óvodák nyitvatartási rendjének meghatározása és közzététele,

100. külön költségvetési támogatást nem igénylő, közneveléssel kapcsolatos pályázatok véleményezése,

101. pedagógiai célfeladatokra, a pedagógiai szakmai szolgáltatás, eszközfejlesztés és informatikai fejlesztési feladatokra biztosított keretösszeg felosztása,

102. az óvodák téli és nyári zárása rendjének, valamint a munkanapáthelyezés miatti nyitva tartás rendjének jóváhagyása,

103. dönt a köznevelési intézményekben a nevelési év közbeni maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése tárgyában

104. a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása, (pl.: kiállításra történő ideiglenes átadása),

105. kulturális feladatok, civil szervezetek támogatása,

106. kiadványkeret felhasználásának véleményezése,

107. Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény könyvtárhasználati szabályzatának elfogadása,

108. köznevelési tevékenységek támogatása,

109. gyűjtemények támogatására biztosított előirányzat felhasználása,

110. Kulturális Koncepció Cselekvési Terve végrehajtásához rendelt előirányzat felosztása.

VI. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra és a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra együttesen:

111. költségvetési intézmény helyiséghasznosítási tevékenységét érintően dönt a kedvezményes (ingyenes) igénybevételben részesülők köréről és a kedvezmény mértékéről.

VII. A Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra:

112. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 – 4 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok elidegenítését;

113. forgalomképtelen önkormányzati vagyon egyéb módon történő hasznosítása, (bérlet, használat, illetve üzemeltetés visszterhes szerződéssel való átengedése) – az illetékes bizottsággal közösen,

114. döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba átadásáról, ingyenes használatba adásáról, valamint az Önkormányzat követeléseiről való lemondásáról, bruttó 250 ezer és 1 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok

115. pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 – 7,5 millió Ft-ig,

116. gyakorolja a közbeszerzéssel összefüggő testületi hatásköröket abban a hónapban, amikor a Képviselő-testület nem tart munkaterv szerinti ülést,

117. helyi adókkal kapcsolatos méltányossági kérelmek ügyében hozott határozatok ellen irányuló fellebbezések elbírálása,

118. adóalany által szolgáltatott, az adó megállapításához szükséges adatok körének meghatározása,

119. önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjének jóváhagyása,

120. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 2.000 e Ft-ig,

10.önkormányzati biztos kirendelése költségvetési intézményekhez,

121. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört a bizottság, amennyiben Mátrafüredet is érinti, a Mátrafüredi Részönkormányzattal közösen gyakorolja.

122. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása bruttó 20 millió Ft-ig.

VIII. Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra:

123. helyi közutak osztályba sorolása a településrendezési tervek figyelembevételével,

124. közút forgalmi rendjének a kialakítása (kivéve Mátrafüred),

125. forgalmi rend szükség szerinti, de legalább ötévenkénti felülvizsgálata, esetleges módosítása,

126. kisebb földrészletek megközelítéséhez szükséges úthálózat (dűlőutak) kialakításának jóváhagyása,

127. dönt a parkoló-építési hozzájárulás felhasználásáról,

128. elfogadja az Önkormányzat megbízásából reklámtevékenységet folytató szervezet beszámolóját,

129. helyi építési szabályzat vagy parkolófejlesztési terv hiányában dönt a zöldterület parkolóépítés céljából történő megszüntetéséről.

IX. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra:

X. A Mátrafüredi Részönkormányzatra:

(Az SZMSZ 22. § (2) bekezdésében meghatározott illetékességi területre vonatkozóan)

130. dönt az Önkormányzat költségvetésében a Részönkormányzat működéséhez biztosított önkormányzati támogatás felhasználásáról,

131. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört együttesen gyakorolja a bizottsággal, amennyiben az önkormányzati vagyonra vonatkozó döntés Mátrafüredet is érinti,

132. illetékességi területén dönt a forgalmi rend kialakításáról, felülvizsgálatáról.

133. dönt az Önkormányzat költségvetésében a mátrafüredi polgárőrség támogatására megállapított előirányzat felhasználásáról.

XI. Az Önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulásokra – a társulási megállapodásban meghatározott módon:

134. intézményvezető kinevezése, megbízása

135. társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában alapítói jogok gyakorlása

XII. A Jegyzőre:

136. a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt lefolytatja a közigazgatási hatósági eljárást,

137. fás szárú növények – pótlás kivételével történő – telepítése esetén a telepítés engedélyezése.

XIII. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra:

138. felhasználási terv készítése a Városi Környezetvédelmi Alapba ténylegesen befolyt bevételek felhasználására,

139. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás pályázati feltételeinek meghatározása,

140. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása, a pályázati cél megvalósulásának ellenőriztetése.”

2. melléklet

4. melléklet
Az Önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása, az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kormányzati funkciók
Államháztartási szakágazati besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Kormányzati funkciók:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
025090 Egyéb védelmi ügyek
031030 Közterület rendjének fenntartása
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
047310 Turizmus igazgatása és támogatása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
061010 Lakáspolitika igazgatása
061020 Lakóépület építése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
072313 Fogorvosi szakellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
076010 Egészségügy igazgatása
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetése
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
031060 Bűnmegelőzés
031070 Baleset-megelőzés
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
076062 Település-egészségügyi feladatok
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok.
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház).
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetés”