Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 09. 23

Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.07.02.

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Beled Város Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének címrendjét a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A Képviselő-testület

a) az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetését:

aa) 808 423 412 Ft költségvetési bevétellel

ab) 1 073 875 385 Ft költségvetési kiadással

ac) 265 451 973 Ft költségvetési hiánnyal

ad) 13 517 235 Ft finanszírozási kiadással

ae) 278 969 208 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal

állapítja meg.

b) a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:

ba) 248 404 262 Ft személyi juttatások

bb) 35 528 008 Ft munkadókat terhelő járulék

bc) 136 891 918 Ft dologi jellegű kiadások

bd) 2 662 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 192 561 376 Ft egyéb működési célú kiadások, ebből 13 856 783 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 137 693 586 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és 41 011 007 szolidaritási hozzájárulás

bf) 132 716 584 Ft beruházási kiadások

bg) 190 040 184 Ft felújítási kiadások

bh) 9 250 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások, ebből 8 250 000 Ft pénzeszköz államháztartáson kívülre

bi) 125 820 553 Ft tartalék

bj) 13 517 235 Ft állami támogatás megelőlegezése

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 33 640 370 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 245 328 838 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2022. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a Polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 278 969 208 Ft-ban határozza meg.

(6)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 087 392 620 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 1 087 392 620 Ft-ban

határozza meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. melléklete alapján határozza meg

(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 6. melléklete alapján határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét 2022. január 1-től 2022. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának mértékét évi bruttó 225 000 Ft összegben állapítja meg.

6. § (1)3 A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 48,58 főben állapítja meg, a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint, a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, de a beruházásokat és a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadásait feladatonkénti megoszlásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 11. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzatot megillető 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 15. mellékletben került megállapításra.

14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 18. melléklet szerint tervezi.

17. §4 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 125 820 553 Ft-ban hagyja jóvá.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Az önkormányzat és a Beledi Általános Művelődési Központ gazdálkodási feladatait a Közös Hivatal látja el.

19. § Az önállóan működő intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

20. § Az önállóan működő intézmény (címek) a Képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

21. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

22. § Az önállóan működő költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot, és mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a Polgármestert a rendelet 19. melléklete szerinti formában és adattartalommal.

23. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

24. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg az 500 000 Ft összeghatárt – a Polgármesterre átruházza.

(3) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít.

(4) A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével - a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) A Képviselő-testület elé kell terjeszteni haladéktalanul a költségvetési rendelet módosítását, ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből.

25. § (1) Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

(2) Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

26. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

27. § Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.

28. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

nullnull5

2. melléklet

null6

3. melléklet

null7

4. melléklet

null8

5. melléklet

null9

6. melléklet

null10

7. melléklet

null11

8. melléklet

null12

9. melléklet

null13

10. melléklet

null14

11. melléklet

null15

12. melléklet

null16

13. melléklet

null17

14. melléklet

null18

15. melléklet

null19

16. melléklet

null20

17. melléklet

null

18. melléklet

null

19. melléklet

null
1

A 3. § (1) bekezdése a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (6) bekezdése a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 17. § a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 12. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 13. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 16. melléklet szövege a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.