Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 08. 04

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

2022.08.04.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. §-ában és 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő működő vagy lezárt köztemetőkben (a továbbiakban: köztemető)

a) a köztemető üzemeltetőjére,

b) az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és jogi személyekre,

c) a vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre, valamint

d) a temetőlátogatókra terjed ki.

(2) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi, működő köztemetők helyezkednek el:

a)2 Belvárosi temető (6728 Szeged, Fonógyári út 21. - hrsz.: 26083, 26049),

b)3 Kiskundorozsmai temető (6791 Szeged, Nyugati sor 11-13. - hrsz.: 662, 663, 0401/1),

c)4 Tápéi temető (6753 Szeged, Tápé széle 28. - hrsz.: 02055),

d)5 Gyálaréti temető (6757 Szeged, Lúdvári út 11 C. - hrsz.: 05/1).

(3) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi, lezárt köztemetők helyezkednek el:

a) Gyálaréti temető (6757 Szeged, Zátony u. - hrsz.:226),

b) Rabtemető (6728 Szeged, Bajai út - hrsz.: 02036).

(4)6 A köztemetőkben lévő hősi temetőket, hősi temetési helyeket, a nemzeti sírkert részeit, valamint az 1. számú mellékletben megjelölt, Szeged város örökös gondozásában lévő temetési helyeket Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kegyeleti parkként tartja fenn.

2. Az üzemeltető kijelölése

2. §7 Az Önkormányzat a köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és – jelen rendelet szerinti – egyéb tevékenységek végzéséről a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda utca 4., cégjegyzékszáma: 0609011647) (a továbbiakban: üzemeltető) útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.

3. Az üzemeltető feladata

3. § (1) Az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatokon túl jelen rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően:

a) ügyfélszolgálatot működtet, ennek keretében gondoskodik a bejelentések intézéséről, a panaszok kivizsgálásáról, valamint orvoslásáról,

b) tájékoztatja a köztemetőbe látogatókat a köztemetőben kihelyezett hirdetőtáblákon, valamint internetes honlapján keresztül,

c) sírhelykiosztási tervet készít, mely alapján kijelöli a sírhelyeket,

d) összehangolja a temetéseket,

e)8 a Belvárosi temetőben gondoskodik az elhunytak megfelelő módon történő hűtéséről,

f) gondoskodik a ravatalozó és kiszolgáló helyiségek karbantartásáról, javításáról, takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről,

g) üzemelteti és karbantartja a köztemetők nyilvános illemhelyeit,

h) elvégzi a köztemetőben található zöldterületek és fás szárú növények gondozását, kezelését, valamint

i) biztosítja a köztemetők infrastruktúrájának állagmegóvását.

(2)9 Az üzemeltető vezeti a sírbolt könyvet és a temetési helyek nyilvántartását, valamint számítógépes nyilvántartást vezet. A köztemető működése során keletkezett nyilvántartási dokumentumokat a köztemető fennállásáig az üzemeltetőnek azok épségét biztosító módon, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően át kell adnia a Csongrád Megyei Levéltárnak.

4. § (1) Az üzemeltető az új sírhelytáblák megnyitása előtt köteles a sírhelynyilvántartási térkép felülvizsgálatát és aktualizálását elkészíteni, amelyet Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hagy jóvá.

(2) A sírhelytáblák átminősítésére, valamint a sírhelynyilvántartási térkép módosítására csak a Bizottság engedélyével van lehetőség.

(3) A sírhelyek osztályba sorolását az üzemeltető végzi el, amelyet a Bizottság hagy jóvá.

II. Fejezet

Temetési helyek

5. § (1)10 A köztemetőkben temetkezésre szolgálnak:

a) az egyes sírhely,

b) a kettős sírhely,

c) a gyermek sírhely,

d) a közös sírhely,

e) a sírbolt (kripta),

f) a szarkofág sírbolt,

g) a díszsírhely,

h) az urnafülke (kolumbárium),

i) az urnasírhely,

j) az urnasírbolt (urnakripta),

k) a díszurnasírhely,

l) díszurnasírbolt,

m) díszurnafülke, valamint

n) a szórókert.

(2)11 Az üzemeltető által kijelölt sírhelytáblákat, sírhelysorokat és a temetési helyeket folyószámmal kell megjelölni. A díszsírhely, díszurnasírhely, valamint díszurnafülke parcellákat külön meg kell jelölni.

(3) A sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat, a sírhelysorok között legalább 60 cm széles távolságot kell hagyni.

(4) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban az üzemeltető folytatólagos sorrendben jelöli ki. Ettől eltérni csak a temetési helyen található talaj minősége (például talajösszetétel, talajvízszint) miatt lehet.

4. Sírhelyek

6. § (1)12 Az egyes sírhely mérete: 220 cm hosszú és 100 cm széles. Egyes sírhelyre legfeljebb két koporsó és legfeljebb hat urna helyezhető el.

(2)13 A kettős sírhely mérete: 220 cm hosszú és 200 cm széles. Kettős sírhelyre legfeljebb négy koporsó és tizenkét urna helyezhető el.

(3) A 10 éven aluli gyermek elhelyezésére szolgáló sírhely mérete: 130 cm hosszú és 60 cm széles.

(4) Felnőtt sírhely megváltása esetén felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is eltemethető. Ebben az esetben a sírhely méreteinek a megváltásra került sírhely méreteivel azonosnak kell lennie.

7. § (1) A sírhelyeket egymástól, illetve más temetési helytől legalább 60 cm távolságra kell elhelyezni.

(2) A gyermek sírhelyeket egymástól, illetve más temetési helytől legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni.

(3) A sírhellyel rendelkezni jogosult kifejezett kérelmére az üzemeltető legfeljebb két darab kettős sírhely közötti távolság elhagyását engedélyezheti.

5. Sírboltok

8. § (1) Az egyszemélyes sírbolt mérete: 160 cm széles és 260 cm hosszú. A többszemélyes sírboltok mérete a befogadni kívánt koporsók számához igazodik.

(2)14 A fülkékkel épült sírbolt minden fülkéje legalább 220 cm hosszú, 90 cm magas és 84 cm széles.

(3) A sírboltba a férőhelyeknek megfelelő számú, de legfeljebb tíz koporsó helyezhető el. Egy felnőtt koporsó helyébe két gyermek koporsó, vagy hat urna is elhelyezhető.

(4) A sírboltban az elhunyt hozzátartozói a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy sírbolt könyvben rögzített rendelkezése szerint temethetők el.

(5) A sírboltba csak kettős koporsóval lehet temetkezni.

6. Urnák elhelyezésére szolgáló temetési helyek

9. § (1)15 Az urnafülke építményben az egyes urnák elhelyezésére szolgáló fülkék lehetnek egyszemélyes, kétszemélyes, négyszemélyes és nyolcszemélyes fülkék.

(2)16 Az egyszemélyes fülke egy urna, a kétszemélyes fülke két urna, a négyszemélyes fülke négy urna, a nyolcszemélyes fülke nyolc urna elhelyezésére szolgál.

(3)17 Az urnafülkének szilárd alappal kell rendelkeznie.

10. § (1)18 Az urna földbe temetése esetén az egyes urnasírhely mérete: 140 cm hosszú és 70 cm széles. Az urnasírhelyen hat urna helyezhető el.

(2)19 Az urna urnasírboltba (urnakripta) temetése esetén:

a) a négyszemélyes urnasírbolt mérete: 80 cm hosszú és 60 cm széles. Az urnasírboltban négy urna helyezhető el.

b) a nyolcszemélyes urnasírbolt mérete: 140 cm hosszú és 70 cm széles. Az urnasírboltban nyolc urna helyezhető el.

7.20 Díszsírhelyek, díszurnasírhelyek, díszurnasírbolt (urnakripta), díszurnafülkék (a továbbiakban: dísz temetési helyek)

11. § (1)21 Szeged Megyei Jogú Város díszpolgárait elhalálozásuk esetén a köztemető kiemelt részében, a XVII-XVIII. díszparcellában kialakított dísz temetési hely illeti meg.

(2)22 A díszpolgároknak adományozott temetési helyek használati ideje a temető fennállásáig tart és használatuk díjmentes. Dísz temetési helyet felszámolni nem lehet.

(3)23 A díszpolgároknak adományozott dísz temetési hely feletti rendelkezési jog az Önkormányzatot illeti meg. A temetési hely fenntartásáról, az azon lévő felépítményekről, a sír gondozásáról az elhunyt közeli hozzátartozója köteles gondoskodni. Közeli hozzátartozó hiányában – az Önkormányzat megbízására és költségére – a fentiekről az üzemeltető köteles gondoskodni. A közeli hozzátartozó nem köteles engedélyt kérni az Önkormányzattól a temetési helyen lévő felépítmény kialakításával kapcsolatban.

(4)24 A dísz temetési hely adományozásáról írásban értesíteni kell az elhunyt Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) közül az elhunythoz legközelebb álló hozzátartozót és a köztemető üzemeltetőjét.

(5)25 A dísz temetési helyre – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása és a költségek viselése mellett – az elhunyt özvegye és az elhunyt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetőek, a rendeletben foglalt férőhelyeknek megfelelően.

(6)26 Az (5) bekezdésben említett hozzátartozó halála esetén a díszpolgár még életében kérheti a dísz temetési hely igénybevételét, amennyiben oda szeretne temetkezni.

(7)27 Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési helyet adományozhat azon elhunyt személyek részére, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az adományozásról szóló döntésről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatni kell. Az ily módon adományozott dísz temetési helyek első megváltása az adományozást kezdeményező, minden további újramegváltás a hozzátartozó (temettető) kötelezettsége.

8. Temetési helyek feletti rendelkezési jog

12. § (1)28 A temetési helyekért – a 11. §-ban foglaltak kivételével – az eltemettetőnek, vagy az eltemetésre kötelezettnek használati díjat kell fizetnie.

(2)29 A köztemetőkben található temetési helyekért fizetendő használati díj, valamint az újraváltási díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A használati időre esedékes használati díjat, valamint újraváltási díjat előzetesen kell megfizetni. A 2. számú mellékletben rögzített díjak az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével a KSH általi hivatalos közzétételt követő munkanaptól megemelkednek. A megemelt díjtételeket és az emelés kezdő időpontját az üzemeltető a honlapján, valamint a temetőben teszi közzé.

(3) A temetési helyek használati időtartama:

a) sírhelyek esetén 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év

c) urnafülke esetén 10 év,

d) urnasírhely esetén 25 év, valamint

e) urnasírbolt esetén 25 év.

(4) A használati idő az első temetés napjával kezdődik.

(5)30 A köztemető üzemeltetője a sírhelyek, urnafülkék, valamint urnasírhelyek esetén a (3) bekezdésben meghatározott használati időtartam legfeljebb kétszeresének megváltását is engedélyezheti.

(6) A rendelkezési jog jogosultja a temetési hely feletti rendelkezési jogát – a közeli hozzátartozójára történő ingyenes, az üzemeltető által jóváhagyott átruházás esetét kivéve -nem jogosult átruházni.

9. Lezárt temetőkre vonatkozó rendelkezések

13. § (1) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni.

(2) A lezárt köztemetőt, illetve a lezárt sírhelytáblát mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg a kiürítéséről döntés nem születik. Az üzemeltető köteles a lezárt köztemető karbantartását rendszeresen elvégezni.

III. Fejezet

A köztemető használatának és igénybevételének általános szabályai

10. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások

14. § (1) Az elhunyt köztemetőn belüli ravatalozásával, a köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, a hamvak száraz vagy vizes szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(2)31 A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények, továbbá az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni. A 3. számú mellékletben rögzített díjak az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével a KSH általi hivatalos közzétételt követő munkanaptól megemelkednek. A megemelt díjtételeket és az emelés kezdő időpontját az üzemeltető a honlapján, valamint a temetőben teszi közzé.

(3) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást csak az a temetkezési szolgáltató láthat el, amely az engedélyező hatóságtól engedélyt kapott a temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére és a köztemető üzemeltetőjével szerződést kötött.

15. § (1) A köztemetőben a temetések időpontját a temetőkről és temetkezésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, az eltemettető kívánságának figyelembe vételével az üzemeltető állapítja meg.

(2) A köztemetőben eltemetésre kerülő holttesteket - akkor is, ha a halott-kezelést korábban nem az üzemeltető végezte – az üzemeltető helyezi el a ravatalozóba, vagy – amennyiben a temettető vagy a temetésre kötelezett, a temetkezési szolgáltató igénybe kívánja venni – az eltemetésig a hűtőbe. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat.

(3) A koporsó, urna és urnatartó köztemetőn belüli szállításáról a köztemető rendjének biztonsága érdekében az üzemeltető gondoskodik. A szállítás gépjárművel, elektromos gépjárművel, kerekes targoncával vagy kézben történhet.

16. § (1) A felravatalozás a ravatalozó helyiségben, vagy az e célra kijelölt ravatalozó helyen történik. A ravatalozó és felszereltségei az üzemeltető használatában vannak, igénybevételük - az eltemettető vagy a temetkezési szolgáltató általi megrendelés esetén - kötelező.

(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára - a gyászszertartás időtartama alatt nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(3) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

17. § (1) A sírhely, urnasírhely kiásását az eltemettető vagy a temetkezési szolgáltató az üzemeltetőtől rendeli meg. A sírhely, urnasírhely kiásását csak azt követően lehet megkezdeni, hogy a használati díj megfizetése igazolásra került. A sírt a jelen rendeletben meghatározott méreteknek megfelelően kell kiásni úgy, hogy a betemetés biztonságosan végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot.

(2) A sírba helyezésről, urna elhelyezéséről az üzemeltető szakszemélyzete gondoskodik.

(3) A sírgödör visszahantolására - más temetési hely károsítása nélkül - az üzemeltető köteles. A visszahantolás során gondoskodni kell a sírhely környezetének, valamint a már meglévő temetési helyek érintett környezetének rendezéséről is. Ha ez a temetéskor nem végezhető el, az üzemeltető legkésőbb három napon belül gondoskodik annak elvégzéséről.

(4) Rátemetés csak jelen rendeletben előírt feltételek fennállása esetén, sírnyitási engedély alapján végezhető.

18. § (1) Hamvasztásos temetés esetén lehetőség van a köztemetőben kijelölt szórókertek igénybevételére. A szórókertben történő elhelyezést az eltemettető vagy a temetkezési szolgáltató az üzemeltetőtől rendeli meg.

(2)32 Szórókertben történő elhelyezés esetén kérhető vizes vagy száraz hamvszórás. Mindkét szórókertben lehetőség van az elhunyt nevének felvésésére a sírhelytáblán elhelyezett gránit emléktáblákon. Az így elkészült feliratok 10 évre szólnak, 10 év leteltét követően újra megrendelhető a nevek felvésése.

19. § (1) A sírnyitást és az exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével kell elvégezni úgy, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti, ezt jelezni kell a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy felé. A sírnyitást ebben az esetben a rendelkezni jogosult személy írásbeli hozzájárulása esetén lehet folytatni. A sírnyitás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására.

(2) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja.

(3) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, kivéve ha a rendelkezni jogosult személy annak fenntartásáról nyilatkozik, amellyel egyidejűleg az esedékes használati díjat vagy újraváltási díjat megfizeti. A nyilatkozat csak írásban tehető meg.

(4) A köztemetőben végzett temetési munkák során talált értékekről és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

11. A köztemető rendje

20. § (1)33 A köztemető nyitvatartási ideje:

a) Belvárosi temető

aa) április 01. és november 06. napja között: 07.00 – 20.00 óráig,

ab) november 07. és március 31. napja között: 08.00 – 17.00 óráig.

b) A Kiskundorozsmai-, Tápéi- és Gyálaréti temető időkorlátozás nélkül látogatható.

(2) Az üzemeltető a nyitvatartás rendjét a köztemető valamennyi bejáratánál kifüggeszti és az internetes honlapján közzéteszi. Az üzemeltető a temetőlátogatókat a nyitvatartást érintő változásokról a köztemető valamennyi bejáratánál, valamint internetes honlapján tájékoztatja.

21. § (1) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemető nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy e közben nem zavarhatják a köztemetőben folyó temetési szertartások végzését, valamint mások kegyeletnyilvánítását.

(2) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

(3) A köztemető területén tizenkét éven aluli gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat.

22. § (1) A köztemetőbe járművel behajtani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az üzemeltető engedélyével, a 4. számú mellékletben meghatározott díj megfizetése esetén lehet.

(2)34 A köztemetőbe a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkező személyt szállító járművek az üzemeltető engedélye nélkül, térítésmentesen is behajthatnak, amennyiben az érvényes parkolási igazolványt a járműben kihelyezték.

(3)35 Mindenszentek és Halottak napja alkalmával gépjárművel a köztemetőkbe behajtani tilos. A tiltás nem vonatkozik a (2) bekezdésben meghatározott személyt szállító járművekre.

23. § (1) A köztemető területére kutyát és egyéb állatot bevinni – a hivatalos tanúsítvánnyal rendelkező segítő kutya kivételével – tilos.

(2) Hirdetést, reklámot a köztemető területén elhelyezni tilos.

12. A temetési helyek gondozásának rendje

24. § (1) A temetési hellyel rendelkezni jogosult személy folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely rendben tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék állagának megóvásáról.

(2) A temetési hellyel rendelkezni jogosult személy által üzemeltetői engedély nélkül végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) cserepes, vágott- és művirág elhelyezése,

c) a sírjel, síremlék tisztítása,

d) olyan fás szárú növények ültetése, ápolása, amelyek kifejlett állapotban sem haladják meg a 100 cm magasságot.

(3) A kifejlett állapotban 100 cm magasságot meghaladó fás szárú növény temetési helyre történő ültetésére, eltávolítására csak üzemeltető hozzájárulás alapján van lehetőség.

(4) A temetési helyek gondozásához szükséges víz a köztemető területén lévő vízvételi helyekből térítésmentesen használható.

(5)36 Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, úgy az üzemeltető jogosult felszólítani.

(6) A temetési helyek gondozása során körültekintően, kellő gondossággal kell eljárni, úgy, hogy ezáltal a szomszédos temetési helyet ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

25. § (1) A köztemetőkben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a közízlést nem sértő tárgyak, különösen koszorúk, vázák, virágtartók, díszítések és feliratok helyezhetőek el.

(2) A sír és a sírbolt kerítéssel nem határolható körül. Pad és egyéb ülőalkalmatosság a sírhelyek közé az üzemeltető hozzájárulásával létesíthető.

(3) A köztemetőben gyertya vagy mécses gyújtásakor meg kell győződni arról, hogy a láng a temetési helyen és környezetében kárt nem okoz. A tűzveszély elkerüléséhez a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.

(4) A köztemetőkben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, valamint a temetési helyek díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

13. A köztemetőben végzett egyéb tevékenységek rendje

26. § (1) A köztemetőben történő munkavégzést – a sírgondozás, a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy által végezhető tevékenységek kivételével – a munkavégzést megelőzően legalább egy munkanappal, írásban be kell jelenteni az üzemeltető részére.

(2) A vállalkozásszerűen munkát végző személy köteles a kiásott munkagödröt, munkaterületet körülkeríteni és a munkavégzés teljes időtartama alatt a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani, illetve betartatni.

(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját a 4. számú melléklet határozza meg. A temetőfenntartási hozzájárulást a vállalkozásszerűen munkát végző személyeknek naponta, temetési helyenként külön-külön meg kell fizetnie.

14. Sírjelek, síremlékek, sírboltok kialakítása

27. § (1) A temetési helyre új síremlék, sírjel, sírbolt, urnasírbolt kizárólag az üzemeltető által a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére kiadott előzetes írásbeli hozzájárulása alapján helyezhető el.

(2) A sírhelyeket a földfelszín alatt kibetonozni, kifalazni nem lehet, kivéve a szabályosan megépített felépítmény legfeljebb 80 cm mélységű alapozását. A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli sírhelytáblák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

(3) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m2 hasznos terhelésre kell méretezni. A sírbolt fedőlapját ugyanezen teherbírásnak megfelelően kell elkészíteni. A sírboltot lég- és vízmentesen le kell zárni. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen le kell zárni.

(4) A síremlék, sírjel, sírbolt, urnasírbolt lebontása, áthelyezése, átalakítása esetén a tervezett kivitelezési munkálatokat az üzemeltető részére előzetesen írásban be kell jelenteni. Az üzemeltető kérésére a vállalkozásszerűen munkát végző személy köteles engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyét bemutatni, továbbá igazolni, hogy a síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos munkavégzés a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy megrendelésére történik.

(5) A köztemető területéről síremléket, sírjelet csak az üzemeltetőnél történt előzetes írásbeli bejelentés után lehet elszállítani.

28. § (1) Az üzemeltető folyamatosan ellenőrzi a köztemetőben lévő sírjelek, síremlékek, sírboltok és urnasírboltok állapotát.

(2) A sírjelek, síremlékek, sírboltok és urnasírboltok fenntartásáról a temetési hellyel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

15. Hulladék gyűjtése, elhelyezése és kezelése

29. § (1) A köztemető üzemeltetője a sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása céljából a köztemető területén belül kijelöli a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktároló helyeket, és gondoskodik a hulladék rendszeres elszállításáról.

(2) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék a köztemető területén belül kizárólag az üzemeltető által kijelölt hulladéktároló helyeken helyezhető el.

(3) A kijelölt hulladéktároló helyeken kizárólag a sírgondozás során keletkező hulladék helyezhető el. Földet, törmeléket, háztartási hulladékot, nem a köztemetőből származó hulladékot a kijelölt hulladéktárolókban elhelyezni tilos.

(4) A sírjelek, síremlékek, sírboltok és urnasírboltok építése, bontása során képződő építési hulladék és bontási törmelék a kijelölt hulladéktárolókban nem helyezhető el, azt a munkavégzés befejezését követően a munkát végző személy haladéktalanul köteles elszállítani a köztemető területéről.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

16. Hatályba léptető rendelkezések

30. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 56/2000. (XII. 5.) Kgy. rendelet, 9/2001. (III. 14.) Kgy. rendelet, 35/2001. (X. 12.) Kgy. rendelet, 49/2002. (XII. 5.) Kgy. rendelet, 55/2003. (XII. 1.) Kgy. rendelet, 54/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet, 5/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet, 51/2005. (XI. 15.) Kgy. rendelet, 48/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet, 53/2007. (XII. 20.) Kgy. rendelet, 57/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, valamint 44/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

17. Módosító rendelkezések

31. § (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) 1. sz. melléklet „Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” „I. Hatásköre” cím 5./-7./ pontjainak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5./ Jóváhagyja a köztemető üzemeltetője által az új sírhelytáblák megnyitása előtt elkészített sírhelynyilvántartási térképet.
(23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés)
6./ Engedélyezi a sírhelytáblák átminősítését, valamint a sírhelynyilvántartási térkép módosítását.
(23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)
7./ Jóváhagyja a sírhelyeknek a köztemető üzemeltetője által elvégzett osztályba sorolását.
(23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés)”

(2) A Szabályzat 2. sz. melléklet „A polgármester Közgyűléstől átruházott hatáskörei” „Egyéb ügyekben” cím „I. Hatásköre” alcím 7./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7./ Díszsírhelyet vagy díszurnasírhelyet adományozhat azon elhunyt személyek részére, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A díszsírhely, díszurnasírhely adományozásáról szóló döntésről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatja. (23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés)”

1. melléklet

Szeged város örökös gondozásában lévő védett temetési helyek37

1. Apáthy István (Pest, 1863. január 4. - Szeged, 1922. szeptember 27.) orvos - Belvárosi temető X. Dísz parcella jobb 13. A nemzeti sírkert része.

2. Bakay Nándor (Szeged, 1833. október 15.- Szeged, 1902. január 23.) kendergyár-alapító - Belvárosi temető V. parcella 7- 534.

3. Bálint Sándor (Szeged, 1904. augusztus 1. - Budapest, 1980. május 10.) néprajzkutató - Alsóvárosi temető VI/B. Sírkertsor, egyházi díszsírhely. A nemzeti sírkert része.

4. Bauernfeind Gyula (Szeged, 1830 - Szeged, 1848. július 14.) honvéd - Belvárosi temető X. Dísz parcella 11. 832.

5. Cserzy Mihály (Szeged, 1865. október 16. - Szeged, 1925. december 16.) író - Alsóvárosi temető II/A-8. Sírkertsor. A nemzeti sírkert része.

6. Dankó Pista (Szeged, 1858. június 14. - Budapest, 1903. március 29.) dalköltő - Belvárosi temető I. parcella 3. 57. A nemzeti sírkert része.

7. Dorogi Imre (Kisújszállás, 1890. február 17. - Szeged, 1976. január 29.) festőművész - Belvárosi temető U/E. 2. 44/a.

8. Dugonics András (Szeged, 1740. október 18. - Szeged, 1818. július 25.) szerzetestanár - Dugonics temető V/B. A nemzeti sírkert része, műemlék.

9. Erdélyi Mihály (Szeged, 1894. szeptember 17. - Szeged, 1972. március 19.) festőművész - Belvárosi temető X. Dísz parcella jobb 87. A nemzeti sírkert része.

10. Heller Ödön (Budapest, 1878. november 21. - Tápé, 1921. július 13.) festőművész - Zsidó temető 54. 7. sor-1.

11. Herepei János (Kolozsvár, 1891. október 11. - Szeged, 1970. október 30.) művelődéstörténész, régész, irodalomtörténész - Református temető D/2-2-12-13. A nemzeti sírkert része.

12. Horváth István (Budapest, 1922. február 19. - Szeged, 1941. október 18.) színházesztéta, rendező - Református temető B/III-1-7.

13. Jancsó Miklós (Kolozsvár, 1903. április 27. - Szeged, 1966. április 16.) orvos - Belvárosi temető X. Dísz parcella hátsó 87. A nemzeti sírkert része.

14. Jerney János (Dorozsma, 1800. május 12. - Budapest, 1855. december 24.) történész, nyelvész - Sírja Budapesten, emléktáblája a Kiskundorozsmai temető II-1-6. Jerney kriptában található

15. Juhász Gyula (Szeged, 1883. április 4. - Szeged, 1937. április 6.) költő - Belvárosi temető, X. Díszparcella Bal 35. A nemzeti sírkert része.

16. Kálmány Lajos (Szeged, 1852. május 3. - Szeged, 1919. december 5.) folklorista - Dugonics temető V/B-16-10. A nemzeti sírkert része.

17. Kállay Albert (Kállósemjén, 1843. március 22. -- Szeged, 1922. július 30.) főispán - Belvárosi temető, X. Dísz parcella, Bal 30. A nemzeti sírkert része.

18. Károlyi Lajos (Szeged, 1877. július 16. -- Budapest, 1927. március 16.) festőművész - Református temető IV-1-30.

19. Keméndy Nándorné Drucker Irma (Pest, 1838. április 10. - Szeged, 1912. március 18.) tanárnő - Belvárosi temető X. parcella 6 sor

20. Király-König Péter (Rossegg, 1870. május 29. - Szeged, 1940. május 14.) zeneszerző, zeneiskolai igazgató - Belvárosi temető, X. Dísz parcella, Jobb 7-8.

21. Klauzál Gábor (Pest, 1804. november 18. - Kalocsa, 1866. augusztus 3.) miniszter - Belvárosi temető, XI. parcella, kripta 163. A nemzeti sírkert része.

22. Kováts István (Szeged, 1822. június 24. - Szeged, 1902. március 24.) építőmester - Belvárosi temető, V. parcella, kripta 35.

23. Kováts József (Békéscsaba, 1926. augusztus 30. - Szeged, 1958. október 6.) 1956-os vértanú - Belvárosi temető: jelképes síremlék, hősi tábla.

24. Kulinyi Zsigmond (Szentes, 1845. március 29. - Szeged, 1905. június 16.) szerkesztő - Zsidó temető III-10-10

25. Lázár György (Szeged, 1851. április 17. - Szeged, 1915. január 30.) polgármester - Dugonics temető Körönd bal 3 sor-14.

26. Löw Immánuel (Szeged, 1854. január 20. - Budapest, 1944. július 19.) főrabbi, művelődéstörténész - Zsidó temető X-4. sor-8. A nemzeti sírkert része.

27. w Lipót (Czernahora, 1811. május 22. - Szeged, 1875. október 13.) főrabbi, művelődéstörténész - Zsidó temető X-1. Sor-2. A nemzeti sírkert része.

28. Magyar Ede (Orosháza, 1877. január 31. - Szeged, 1912. május 5.) építész - Dugonics temető. A nemzeti sírkert része.

29. Móra Ferenc (Kiskunfélegyháza, 1879. július 19. - Szeged, 1934. február 8.) író, könyvtár- és múzeumigazgató - Belvárosi temető, X. Díszparcella, Jobb 16. A nemzeti sírkert része.

30. Nyilasy Sándor (Szeged, 1873. december 2. - Szeged, 1934. január 6.) festőművész - Belvárosi temető, X. parcella, 5. 396-397.

31. Pálfy Ferenc (Szeged, 1824. március 28. – Szeged, 1907. január 26.) polgármester - Belvárosi temető, XII. parcella - 432.

32. Reizner János (Szeged, 1847. január 20. - Szeged, 1904. január 19.) múzeumalapító - Belvárosi temető, X. parcella 1- 45-47. A nemzeti sírkert része.

33. Répásy Mihály (Kemecse, 1800. január 26. - Szeged, 1849. július 30.) huszár tábornok - Belvárosi temető, XII. parcella 2-132.

34. Szalay József (Békéscsaba, 1870. február 17. - Szeged, 1937. április 25.) rendőrfőkapitány - Belvárosi temető II. parcella Kripta 1-27.

35. Szőkefalvi-Nagy Béla (Kolozsvár, 1913. július 29.- Szeged, 1998. december 21.) matematikus - Belvárosi temető IV. parcella 8-655. A nemzeti sírkert része.

36. Szöri József (Szeged, 1878. október 4. - Uzsok, 1914. október 1.) festőművész - Belvárosi temető II. parcella 6-154.

37. Tonelli Sándor (Nógrádverőce, 1882. január 2. - Budapest, 1950. július 19.) művelődéstörténész - Belvárosi temető XI. parcella 2- 131. A nemzeti sírkert része.

38. Tömörkény István (Cegléd, 1866. december 21. - Szeged, 1917. április 24.) író, könyvtár- és múzeumigazgató - Belvárosi temető, II. parcella 2-59. A nemzeti sírkert része.

39. Vaszy Viktor (Budapest, 1903. július 25. – Szeged, 1979. március 12.) zeneszerző, karmester - Belvárosi temető X. Dísz parcella Bal 38. A nemzeti sírkert része.

40. Vedres István (Szeged, 1765. szeptember 22. – Szeged, 1830. november 4.) mérnök, író - Belvárosi temető, III. parcella kripta 134. A nemzeti sírkert része.

41. Vinkler László (Szabadka, 1912. október 1. – Szeged, 1980. december 2.) festőművész - Belvárosi temető II. parcella Kripta 4-104.

2. melléklet

A temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint a temetési helyek újraváltásáért fizetendő díjak*

Megnevezés és számozás a 145/1999. (X.1.) Korm. 2. számú melléklete szerinti bontásban

Mennyiség-egység

Temetési hely díja (nettó Ft)

1

Temetési hely díja

1.

2

Temetési hely megváltásának díja

1.1

3

Belvárosi temető

1.1.1

4

Egyszemélyes sírhely

1.1.1.1

5

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.1.1, 1.1.1.1.4.

sírhely/25 év

98 000

6

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.1.1.2

sírhely/25 év

87 000

7

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.1.1.1.3

sírhely/25 év

98 000

8

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.1.1.1.5

sírhely/25 év

98 000

9

Kétszemélyes sírhely

1.1.1.2

10

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.2.1., 1.1.1.2.4.

sírhely/25 év

196 000

11

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.1.2.2.

sírhely/25 év

174 000

12

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.1.1.2.3.

sírhely/25 év

196 000

13

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.1.1.2.5.

sírhely/25 év

196 000

14

Több személyes sírhely

1.1.1.3.

15

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.1.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

98 000

16

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.1.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

87 000

17

Gyermek sírhely

1.1.1.4

18

Gyermeksírhely

1.1.1.4.1

sírhely/25 év

13 000

19

Sírbolthely (kriptahely)

1.1.1.5

20

Kriptahely - I. osztály

1.1.1.5.1

m2/60év

74 000

21

Kriptahely - II. osztály

1.1.1.5.2

m2/60 év

61 000

22

Szarkofág kripta

1.1.1.5.3

kriptahely/60 év

228 000

23

Urnasírhely

1.1.1.6

24

Családi urnasírhely - 6 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában családi dísz urnasírhely

1.1.1.6.1., 1.1.1.6.1.2

sírhely/25 év

126 000

25

Urnafülke (urnafal)

1.1.1.7

26

Díszurnafülke - U/C parcellla

1.1.1.7.1.

urnafülke/10 év

141 000

27

Urnafülke - Fedett

1.1.1.7.2.

urnafülke/10 év

73 000

28

Urnafülke - 4 személyes - Kupola

1.1.1.7.3.

urnafülke/10 év

79 000

29

Urnafülke - 8 személyes - Kupola

1.1.1.7.4.

urnafülke/10 év

158 000

30

Urnafülke - 3 soros

1.1.1.7.5.

urnafülke/10 év

40 000

31

Urnafülke - 5 soros

1.1.1.7.6.

urnafülke/10 év

30 000

32

Urnamodul

1.1.1.8.

33

1/1 urnamodul - I. osztály - Budapest típusú

1.1.1.8.1.

urnamodul/10 év

139 000

34

1/1 urnamodul - II. osztály - Budapest típusú

1.1.1.8.2.

urnamodul/10 év

99 000

35

1/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.1.1.8.3.

urnamodul/10 év

71 000

36

3/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.1.1.8.4.

urnamodul/10 év

50 000

37

1/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.1.1.8.5.

urnamodul/10 év

66 000

38

3/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.1.1.8.6.

urnamodul/10 év

46 000

39

Urnamodul - VGV típusú

1.1.1.8.7.

urnamodul/10 év

60 000

40

Urnamodul - Tiszaföldvár típusú

1.1.1.8.8.

urnamodul/10 év

42 000

41

Urnamodul - Félig földbe süllyesztett típusú

1.1.1.8.9.

urnamodul/10 év

66 000

42

Urnakripta

1.1.1.9.

43

Urnakripta - 4 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.9.1., 1.1.1.9.5.

urnakripta/25 év

120 000

44

Urnakripta - 8 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.9.2., 1.1.1.9.6.

urnakripta/25 év

132 000

45

Urnakripta alépítménnyel - 4 személyes

1.1.1.9.3.

urnakripta/25 év

282 000

46

Urnakripta alépítménnyel - 8 személyes

1.1.1.9.4.

urnakripta/25 év

325 000

47

Gyálaréti, Kiskundorozsmai, Tápéi temető

1.1.2.

48

Egyszemélyes sírhely

1.1.2.1.

49

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.2.1.1.

sírhely/25 év

82 000

50

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.2.1.2.

sírhely/25 év

76 000

51

Kétszemélyes sírhely

1.1.2.2.

52

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.2.2.1.

sírhely/25 év

164 000

53

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.2.2.2.

sírhely/25 év

152 000

54

Több személyes sírhely

1.1.2.3.

55

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.2.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

82 000

56

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.2.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

76 000

57

Gyermek sírhely

1.1.2.4.

58

Gyermek sírhely

1.1.2.4.1.

sírhely/25 év

13 000

59

Sírbolthely (kriptahely)

1.1.2.5.

60

Kriptahely

1.1.2.5.1.

m2/60 év

72 000

61

Urnasírhely

1.1.2.6.

62

Családi urnasírhely - 6 személyes

1.1.2.6.1.

sírhely/25 év

126 000

63

Urnafülke / urnafal

1.1.2.7.

64

Urnafülke - Kolombárium

1.1.2.7.1.

urnafülke/10 év

30 000

65

Urnakripta

1.1.2.8.

66

Urnakripta - 4 személyes

1.1.2.8.1.

urnakripta/25 év

120 000

67

Urnakripta - 8 személyes

1.1.2.8.2.

urnakripta/25 év

132 000

68

Temetési hely újraváltásának díja

1.2.

69

Belvárosi temető

1.2.1.

70

Egyszemélyes sírhely

1.2.1.1.

71

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.1.1., 1.2.1.1.4.

sírhely/25 év

98 000

72

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.1.1.2.

sírhely/25 év

87 000

73

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.2.1.1.3.

sírhely/25 év

98 000

74

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.2.1.1.5.

sírhely/25 év

98 000

75

Kétszemélyes sírhely

1.2.1.2.

76

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.2.1., 1.2.1.2.4.

sírhely/25 év

196 000

77

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.1.2.2.

sírhely/25 év

174 000

78

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.2.1.2.3.

sírhely/25 év

196 000

79

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.2.1.2.5.

sírhely/25 év

196 000

80

Több személyes sírhely

1.2.1.3.

81

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.1.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

98 000

82

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.1.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

87 000

83

Gyermek sírhely

1.2.1.4.

84

Gyermek sírhely

1.2.1.4.1.

sírhely/25 év

13 000

85

Sírbolthely (kriptahely)

1.2.1.5.

86

Kriptahely - I. osztály

1.2.1.5.1.

m2/60 év

74 000

87

Kriptahely - II. osztály

1.2.1.5.2.

m2/60 év

61 000

88

Szarkofág kripta

1.2.1.5.3.

kriptahely/60 év

228 000

89

Urnasírhely

1.2.1.6.

90

Családi urnasírhely - 6 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában családi dísz urnasírhely

1.2.1.6.1., 1.2.1.6.1.2

sírhely/25 év

126 000

91

Urnafülke (urnafal)

1.2.1.7.

92

Díszurnafülke - U/C parcellla

1.2.1.7.1.

urnafülke/10 év

141 000

93

Urnafülke - Fedett

1.2.1.7.2.

urnafülke/10 év

73 000

94

Urnafülke - 4 személyes - Kupola

1.2.1.7.3.

urnafülke/10 év

79 000

95

Urnafülke - 8 személyes - Kupola

1.2.1.7.4.

urnafülke/10 év

158 000

96

Urnafülke - 3 soros

1.2.1.7.5.

urnafülke/10 év

40 000

97

Urnafülke - 5 soros

1.2.1.7.6.

urnafülke/10 év

30 000

98

Urnamodul

1.2.1.8.

99

1/1 urnamodul - I. osztály - Budapest típusú

1.2.1.8.1.

urnamodul/10 év

139 000

100

1/1 urnamodul - II. osztály - Budapest típusú

1.2.1.8.2.

urnamodul/10 év

99 000

101

1/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.2.1.8.3.

urnamodul/10 év

71 000

102

3/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.2.1.8.4.

urnamodul/10 év

50 000

103

1/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.2.1.8.5.

urnamodul/10 év

66 000

104

3/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.2.1.8.6.

urnamodul/10 év

47 000

105

Urnamodul - VGV típusú

1.2.1.8.7.

urnamodul/10 év

60 000

106

Urnamodul - Tiszaföldvár típusú

1.2.1.8.8.

urnamodul/10 év

43 000

107

Urnamodul - 4 személyes - Félig földbe süllyesztett típusú

1.2.1.8.9.

urnamodul/10 év

66 000

108

Urnakripta

1.2.1.9.

109

Urnakripta - 4 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.9.1., 1.2.1.9.5.

urnakripta/25 év

120 000

110

Urnakripta - 8 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.9.2., 1.2.1.9.6.

urnakripta/25 év

132 000

111

Urnakripta alépítménnyel - 4 személyes

1.2.1.9.3.

urnakripta/25 év

282 000

112

Urnakripta alépítménnyel - 8 személyes

1.2.1.9.4.

urnakripta/25 év

325 000

113

Gyálaréti, Kiskundorozsmai, Tápéi temető

1.2.2.

114

Egyszemélyes sírhely

1.2.2.1.

115

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.2.1.1.

sírhely/25 év

82 000

116

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.2.1.2.

sírhely/25 év

76 000

117

Kétszemélyes sírhely

1.2.2.2.

118

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.2.2.1.

sírhely/25 év

164 000

119

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.2.2.2.

sírhely/25 év

152 000

120

Több személyes sírhely

1.2.2.3.

121

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.2.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

82 000

122

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.2.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

76 000

123

Gyermek sírhely

1.2.2.4.

124

Gyermek sírhely

1.2.2.4.1.

sírhely/25 év

13 000

125

Sírbolthely (kriptahely)

1.2.2.5.

126

Kriptahely

1.2.2.5.1.

m2/60 év

72 000

127

Urnasírhely

1.2.2.6.

128

Családi urnasírhely - 6 személyes

1.2.2.6.1.

sírhely/25 év

126 000

129

Urnafülke / urnafal

1.2.2.7.

130

Urnafülke - Kolombárium

1.2.2.7.1.

urnafülke/10 év

30 000

131

Urnakripta

1.2.2.8.

132

Urnakripta - 4 személyes

1.2.2.8.1.

urnakripta/25 év

120 000

133

Urnakripta - 8 személyes

1.2.2.8.2.

urnakripta/25 év

132 000

* A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

3. melléklet39

A köztemetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak*

Megnevezés és számozás a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 1. számú melléklet e szerinti bontásban

Mennyiség-egység

Szolgáltatás díja (nettó)

1

Temetésfelvétel

1.

2

Temetésszervezés díja

1.1.

alkalom

6 000

3

Elhunyt végtisztességre való felkészítése

2.

4

Elhunyt hűtése belvárosi temetőben

2.3

5

72 órás alaphűtés

alkalom

12 000

6

72 órán túli

nap

3 000

7

Ravatalozás

4.

8

Létesítmény igénybevételének díja

4.1.

9

Létesítmény használat - ravatalozó

4.1.1.

alkalom

12 300

10

Létesítmény használat - vizes hamvszóró

4.1.2.

alkalom

6 600

11

Létesítmény használat - száraz hamvszóró

4.1.3.

alkalom

6 600

12

Ravatalozás eszközeinek használati díja

4 300

13

Sírhelynyitás, visszahantolás

5.

14

Sírásás, urnasír ásás

5.1.

15

Sírásás - felnőtt sírhely, normál mélység

5.1.1.

alkalom

28 000

16

Sírásás - felnőtt sírhely, mélyített

5.1.2.

alkalom

32 000

17

Sírásás - gyermek sírhely

5.1.3.

alkalom

8 800

18

Sírásás - családi urnasírhely, felnőtt sírhely urnás temetés

5.1.4.

alkalom

9 700

19

Sírhely nyitás

5.2.

20

Sírnyitás - felnőtt sírhely, normál mélység

5.2.1.

alkalom

28 000

21

Sírnyitás - felnőtt sírhely, mélyített

5.2.2.

alkalom

32 000

22

Sírnyitás - gyermek sírhely

5.2.3.

alkalom

8 800

23

Sírnyitás - családi urnasírhely, felnőtt sírhely urnás temetés

5.2.4.

alkalom

9 700

24

Hantolás

5.4.

25

Hantolás - felnőtt sírhely

5.4.1.

alkalom

14 500

26

Hantolás - gyermek sírhely

5.4.2.

alkalom

4 000

27

Hantolás - családi urnasírhely, felnőtt sírhely urnás temetés

5.4.3.

alkalom

4 000

28

Sír felkoszorúzása

5.5.

29

Felkoszorúzás - felnőtt sírhely, sírbolt

5.5.2.

alkalom

2 600

30

Felkoszorúzás - gyermek sírhely

5.5.1.

alkalom

2 600

31

Felkoszorúzás - urnafülke, urnamodul, családi urnasírhely, urnasírbolt

5.5.3.

alkalom

2 600

32

Halottszállítás temetőben

7.

33

Elhunyt szállítása temetőn belül

7.4.

alkalom

13 000

34

Hamvak szállítása temetőn belül

7.9.

alkalom

8 200

35

Urnaelhelyezés

9.

36

Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben

9.1.

alkalom

14 400

37

Hamvak szórása

10.

38

Hamvak szórása temetőben

10.1.

39

vizes hamvszórás

32 900

40

vizes szórás téli időszaki pótdíja (november 1-március 31.)

60 000

41

száraz hamvszórás

17 900

42

Exhumálás

11.

43

Koporsóban eltemetett elhunyt exhumálása

11.1.

44

Exhumálás - 1-5 év

11.1.1.

alkalom

161 000

45

Exhumálás - 6-15 év

11.1.2.

alkalom

97 000

46

Exhumálás - 16-25 év

11.1.3.

alkalom

48 000

47

Exhumálás - 25 éven túl

11.1.4.

alkalom

32 000

48

Urna kiemelése

11.3.

49

Exhumálás - földből

11.3.1.

alkalom

15 000

50

Exhumálás - urnafülkéből, urnamodulból, urnasírboltból

11.3.2.

alkalom

15 000

51

Tv. 28/B § (2) bekezdése szerint számlázható egyéb
tevékenységek

52

Temetési hely előkészítése

1.

53

Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése,
visszarendezése

1.1.

alkalom

7 300

54

Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása

7.

55

Harangozás köztemetőben

7.1.

alkalom

1 400

56

Gyászzene szolgáltatás ravatalozás során

7.2.

alkalom

5 500

* A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

4. melléklet

A köztemetőben végzett egyéb tevékenységekért fizetendő díjak*

A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző személyek által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja temetési helyenként

Nettó ár (Ft)

1 40

Meglévő felépítmény gépi tisztítása esetén

naponta

700 Ft

2 41

Síremlékre történő betűvésés esetén

naponta

700 Ft

3 42

Egyéb sírkő-, illetve kriptamunkák (bontás, állítás, átépítés, stb.) esetén

naponta

7 000 Ft

A köztemetőbe történő behajtásért fizetendő díj

Nettó ár (Ft)

1. 43

Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi

évente

36 000 Ft

2. 44

Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi

havonta

9 600 Ft

3. 45

Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi

naponta

1 200 Ft

4. 46

Személygépkocsi (kivéve mozgáskorlátozott személyek)

naponta

394 Ft

* A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
1

A bevezető a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. §-a a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § g) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § h) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

16

A 9. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 9. § (3) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 7. alcím címe a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

21

A 11. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 11. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 11. § (3) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 11. § (4) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 11. § (5) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 11. § (6) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 11. § (7) bekezdését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 12. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § i) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 12. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

30

A 12. § (5) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § j) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 14. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

32

A 18. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

33

A 20. § (1) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

34

A 22. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 22. § (3) bekezdését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 24. § (5) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

37

Az 1. melléklet címe a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 17. § k) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 2. mellékletben foglalt táblázata a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 3. melléklet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 4. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 4. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 4. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 4. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 4. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 4. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.