Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2022. 02. 17

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2020.01.01.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére, határozatlan időtartamra, telekadó elnevezésű helyi adót vezet be.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. önkormányzat illetékességi területe: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 1. pontjában meghatározott fogalom,

2. telek: a Htv. 52. § 16. pontjában meghatározott fogalom.

2. Adókötelezettség

3. § Telekadó fizetési kötelezettség terheli a Htv. 18. §-ában meghatározott telek tulajdonost.

4. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

3. Az adó mértéke

5. § (1) Az adó mértéke a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel:

a) legfeljebb 1000 m2 területnagyságú telek esetén: 0,- Ft/m2/év,

b) 1000 m2-t meghaladó területnagyságú telek esetén: 50,- Ft/m2/év.

(2) Beépített telek esetén az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év. Beépítettnek minősül a telek ezen adómérték alkalmazása szempontjából, a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély véglegessé válását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napjától, továbbá engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavételt követő év első napjától.

(3) Külterületi telek esetén az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év.

(4) Felsődobos településrészen fekvő telek esetén az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év.

4. Adókedvezmény, adómentesség

6. § Mentesül a telekadó megfizetése alól a magánszemély,

a) akinek a tulajdonát képező telekre Mór Város helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (IX.5.) önkormányzati rendelet, vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet szabályai alapján építeni nem lehet,

b) akinek a tulajdonát képező telek közterület-csatlakozással nem rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.