Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 14- 2022. 07. 14

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.07.14.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a következő ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„40. Védett építmény: műemléki, fővárosi, vagy kerületi egyedi védelemmel érintett építmény.”

(2) Az Ör. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A területi védelem alatt álló területen lévő – védett építménnyel nem érintett ingatlanon – új építmény építése vagy meglévő építmény bővítése során a védett építmény telepítési módjához, jellemző szintszámához, építészeti értékeihez illeszkedni kell; valamint a meglévő építmény átalakítása során a védett építmény építészeti értékeihez illeszkedni kell.”

(3) Az Ör. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az épület homlokzat-felújítása során a meglévő díszítőelemeket és tagozatokat meg kell őrizni. A homlokzat hőszigeteléssel egybekötött felújítása során – védett építmény kivételével – külső hőszigetelés elhelyezhető, ha a tagozatok és a díszítőelemek a homlokzaton tagozatként a hőszigetelést követően is megjelennek.”

2. § (1) Az Ör. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Épület díszkivilágítása csak olyan módon valósítható meg, hogy az környező épületek rendeltetésszerű használatát, valamint a közúti jármű és gyalogosforgalom biztonságát ne zavarja, továbbá az épület városképi megjelenését ne rontsa. Felfelé vagy oldalra sugárzó díszkivilágítás nem alkalmazható, kivéve védett építmény esetén.”

(2) Az Ör. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Új lapostető felületének legalább 60 %-át zöldtetőként kell kialakítani.”

(3) Az Ör. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Erkély vagy loggia áttört vagy átlátszó korlátjára utólagos takarás – így különösen nád vagy vászonszövet – nem helyezhető el.”

(4) Az Ör. 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Új építmény kialakításakor és meglévő építményt érintő tevékenység során az építmény homlokzati- és tetőfelületén nem helyezhető el – villámhárító és esővíz levezető csatorna kivételével – vezeték, cső, kábel és a használaton kívüli nem díszítő elemeket – különösen a vezetéket, csövet, kábelt, antennát, szerkezetet (tartó-, reklámtartó-) – el kell távolítani.”

(5) Az Ör. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A vonatkozó követelmények betartásával és a terület tulajdonosának hozzájárulásával közhasználatú területen épület, vagy terepszint alatti építmény a ZÉSZ-ban meghatározott vagy jóváhagyott KAT. szerinti helyszínen létesíthető vagy – az ingatlan-nyilvántartásban nem feltüntetett építmény – maradhat fenn, kivéve a (3) bekezdés eseteit.”

(6) Az Ör. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Közhasználatú területen épület létesítésére engedély akkor adható, ha a (2)-(9) bekezdések szerinti speciális városképi követelmények is érvényesíthetők.”

3. § (1) Az Ör. 43. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az épület eredeti, építéskori állapota, eredeti tervei, vagy az értékvizsgálat alapján és az épület építési időszakában ismert és használt megoldásokat figyelembe véve konzultáció keretében adott szakmai véleményben kell meghatározni a városképi követelményeket:]

„a) a homlokzaton a nyílászáró színének, osztásának, tok- és profilszélességének és helyzetének megváltoztatása;”

(2) Ör. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Épület homlokzatán új külső tokos redőny beépítése és kirakatszekrény kihelyezése tilos.”

(3) Ör. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Vitézi telkeken a tetőforma füstlikas, kontyolt kialakítású lehet és a füstnyílást deszkázattal kell takarni, amelyet áttör a taréjszelemen.”

(4) Ör. 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Vitézi telkeken az eresz 70 cm széles, vízcsendesítővel készített, deszkázott gerendavéges kialakítású lehet és az épületen csak függő ereszcsatorna alkalmazható.”

(5) Az Ör. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Épület homlokzatán csak olyan cégér, cégtábla, cégfelirat és vállalkozást népszerűsítő tábla helyezhető el, vagy maradhat fenn, amely az épületben levő rendeltetési egységre, az abban folytatott tevékenységre vonatkozik.”.

(6) Az Ör. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a ZÉSZ vagy e rendelet rendelkezése, engedményes értéke konzultáció keretében adható szakmai véleményhez vagy városrendezési megállapodás megkötéséhez kötött, akkor – az engedmény mértékét, feltételeit meghatározó – szakmai vélemény vagy városrendezési megállapodás hiányában az eltérést eredményező tevékenység nem végezhető.”

(7) Az Ör. 84. § (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kötelezettség megszegésének minősül:]

„e) a rendeltetésekre előírt, vagy a fővárosi, vagy a kerületi településképi követelmények megsértésével végzett tevékenység.”

4. § (1) Az Ör. 6. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Épület, téliesített vendéglátó terasz építése, elhelyezése esetén, amennyiben a Szabályozási terv nem jelöl építési helyet.”

(2) Az Ör. 14. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Egyszerű bejelentési eljárás körébe tartozó építési munkák.”

(3) Az Ör. 14. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.
a) Védett építményt vagy annak telkét érintő,
b) védett faegyed törzsének 10 méteren belüli területét érintő vagy
c) védett zöldfelület területét érintő.”.

(4) Az Ör. 14. mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Egyéb műszaki berendezés elhelyezése, átalakítása, kivéve, ha településképi bejelentés köteles.”

(5) Az Ör. 14. mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Telek átmeneti hasznosítása, telekalakítás.”

5. § (1) Az Ör. 17. mellékletének I. pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

I. Bejelentési eljárás köteles az építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető, valamint a jogerős építési engedélytől eltérően, módosított építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül, amennyiben közhasználatú területről látható:

(2) Az Ör. 17. mellékletének IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

IV. Bejelentési eljárás köteles a reklám, reklámhordozó és tartóberendezéseinek elhelyezése, meglévő átalakítása, megváltoztatása.

(3) Az Ör. 21. mellékletében foglalt táblázat A oszlopa 9. sorában lévő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. védett: építményt, fát, zöldfelületet érintően (2. pont szerinti)”

(4) Az Ör. 21. mellékletében foglalt táblázat A oszlopa 16. sorában lévő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. telek átmeneti hasznosítása, telekalakítás (9. pont szerinti)”

6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 15. napjával.