Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 29

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.07.29.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését

a) 3 975 000 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 6 634 852 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 664 137 ezer Ft működési,

cb) cb) - 1 995 715 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év - 2 469 408 ezer Ft összegű - költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3)2 A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

a) a költségvetési felhalmozási kiadást 2 599 620 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 2 546 263 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 49 357 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,

b) a költségvetési felhalmozási bevételt 603 905 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési működési kiadást 4 035 232 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 217 369 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 149 892 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 267 118 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26 000 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 252 368 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 529 963 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 519 889 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 72 633 ezer Ft-ban,

d) a költségvetési működési bevételt 3 371 095 ezer Ft-ban,

e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási felhalmozási bevételt 1 623 808 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási működési kiadást 2 758 415 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási működési bevételt 3 860 084 ezer Ft-ban,

i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2. §-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § Az intézmények 2021. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

19. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 16/2020. (VII. 16.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. évre 59.140 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2022. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

20. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 4.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendelkezik. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.

(2) A sporttámogatás 40.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.

21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően a bruttó 20 eFt-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

24. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K 3

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok támogatásai

1 437 527

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

405 045

Közhatalmi bevételek

1 302 500

Működési bevételek

226 023

Átvett pénzeszközök

0

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 371 095

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

396 456

Felhalmozási bevételek

204 949

Átvett pénzeszközök

2 500

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

603 905

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

3 975 000

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

710 000

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 469 408

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 484

Lekötött bankbetétek megszüntetése

2 000 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 483 892

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

9 458 892

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Személyi juttatások

1 217 369

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149 892

Dologi kiadások

1 267 118

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 000

Elvonások és befizetések

252 368

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

529 963

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

519 889

Tartalékok

72 633

3. Működési célú költségvetési kiadások

4 035 232

Beruházások

2 546 263

Felújítások

0

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

49 357

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 599 620

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

6 634 852

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

710 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 415

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

2 000 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 824 040

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

9 458 892

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 659 852

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 659 852

2. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) 4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Iranyítószervi támogatás

Bevételek összesen

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú

Felhalmozási célú

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Négy Évszak Óvoda

22

12 433

2 905

374 611

389 971

Képes Géza Városi Könyvtár

8 807

400

455

46 242

55 904

Szatmári Múzeum

14 018

750

311

32 569

47 648

Intézmények összesen:

0

22 847

0

0

0

13 583

0

0

0

3 671

0

453 422

493 523

Polgármesteri Hivatal

36 635

2 290

3 387

648 520

690 832

Költségvetési szervek összesen:

0

59 482

0

0

0

15 873

0

0

0

7 058

0

1 101 942

1 184 355

Irányítószervi támogatás

-1 101 942

-1 101 942

Önkormányzat

1 437 527

345 563

396 456

1 302 500

210 150

204 949

2 500

2 462 350

3 014 484

9 376 479

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 437 527

405 045

0

396 456

1 302 500

226 023

204 949

0

2 500

2 469 408

3 014 484

0

9 458 892

3. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS 5

ELŐIRÁNYZAT

Települési önkormányzatok működésének támogatása

345 967 144

Óvodaműködtetési támogatás

46 020 000

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

249 518 480

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

8 164 840

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

41 544 414

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

69 753 168

Szociális étkeztetés támogatása

4 133 360

Szociális segítés támogatása

33 716 480

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

12 329 180

Hajléktalanok átmeneti intézményei

10 555 050

Támogató szolgáltatás

13 622 150

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

11 693 600

Bölcsőde támogatása

117 706 500

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

147 807 105

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 049 085

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

38 360 701

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása

36 483 518

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 206 424 775

4. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS 6

ELŐIRÁNYZAT

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

37 750

Külterületi helyi közutak projekt támogatása

259 415

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása

99 291

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

396 456

Ingatlanok értékesítése

204 949

Felhalmozási bevételek összesen

204 949

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

2 500

Átvett pénzeszközök összesen

2 500

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

603 905

Maradvány igénybevétele

1 323 808

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

1 623 808

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 227 713

5. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) 7

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Négy Évszak Óvoda

256 472

33 972

99 427

Képes Géza Városi Könyvtár

36 568

4 901

9 510

Szatmári Múzeum

28 977

3 841

14 530

Intézmények összesen:

322 017

42 714

123 467

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

508 409

76 530

72 213

Költségvetési szervek összesen:

830 426

119 244

195 680

0

0

0

0

0

Önkormányzat

386 943

30 648

1 071 438

26 000

252 368

529 963

519 889

72 633

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 217 369

149 892

1 267 118

26 000

252 368

529 963

519 889

72 633

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Négy Évszak Óvoda

100

389 971

Képes Géza Városi Könyvtár

4 925

55 904

Szatmári Múzeum

300

47 648

Intézmények összesen:

5 325

0

0

0

0

493 523

Polgármesteri Hivatal

33 680

690 832

Költségvetési szervek összesen:

39 005

0

0

0

0

1 184 355

Önkormányzat

2 507 258

49 357

4 000

2 824 040

8 274 537

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

2 546 263

0

49 357

4 000

2 824 040

9 458 892

6. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS 8

ELŐIRÁNYZAT

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt (körforgalom)

191 333

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

61 662

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai

502 787

Temető bővítés

54 603

Településrendezési terv módosítása

8 972

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

49 165

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

162 560

Belterületi utak, járdák felújítása

220 001

Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt

259 415

Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje

8 500

Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése

30 000

Belvárosi piac megújítása projekt

533 010

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

300 000

Országzászló állítása

1 000

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

19 613

Önkormányzati képviselők részére laptop csere

1 000

Gólyakerti tó levegőztető berendezése

3 000

Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg)

15 000

Önkormányzati üdülők felújítása

5 000

Hulladéktárolók építése, kialakítása

15 000

2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása, átalakítása

2 000

Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása

11 000

Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása

6 000

Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban

20 894

Közterületi WC felújítása

5 000

Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje

2 743

Beruházási tartalék

18 000

Intézmények egyéb kiadásai

39 005

Beruházások összesen

2 546 263

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése

34 757

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

14 600

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

49 357

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

4 000

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

2 599 620

Fejlesztési célú hitel törlesztése

65 625

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

65 625

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 665 245

7. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) 9

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

Zöldterület kezelés

4 000

98 500

102 500

Közutak fenntartása

4 080

62 000

66 080

Közvilágítás

36 030

36 030

Helyi közforgalmú közlekedés

17 500

17 500

Közfoglalkoztatás

331 567

23 025

56 868

411 460

Településvízellátás

1 000

1 000

Csapadékvíz elvezetés

12 500

12 500

Köztemető fenntartása

20 000

20 000

Városi Piac működtetése

6 000

6 000

Szalkai Ház működtetése

3 000

3 000

Településtisztaság

5 000

30 500

35 500

Állategészségügy

3 500

4 750

8 250

Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése

33 208

33 208

Városgazdálkodás

4 000

1 000

266 424

31 000

302 424

Gyermekétkeztetési feladatok

135 011

135 011

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 200

66 384

68 584

Városi rendezvények és kommunikáció

79 406

6 000

85 406

Önkormányzati jogalkotás

42 500

5 500

200

48 200

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

149 497

149 497

Belvárosi piac megújítása projekt

32 293

32 293

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt

63 353

63 353

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

868

868

Külterületi helyi közutak projekt

58 931

58 931

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

8 665

1 025

10 712

20 402

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

875

875

Főtér rekonstrukció

211

98

50 066

50 375

Időskorúak támogatása

25 000

25 000

Ukrajnából érkező menekültek ellátása

7 024

7 024

Fejlesztési célú hitel kamata

9 600

9 600

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

45 000

40 000

Önkormányzati kiadások összesen

386 943

30 648

1 071 438

373 842

1 862 871

8. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 10

Előirányzat

Települési támogatások

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

8 500

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

1 500

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

500

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

Rendkívüli települési támogatás

12 000

Lakbértámogatás

1 000

Köztemetés

2 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

26 000

9. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) 11

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

Összesen

Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

93 702

93 702

Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása

373 842

373 842

Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.

520 989

520 989

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

520 989

467 544

988 533

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

4 200

4 200

Civil szervezetek támogatása

4 000

4 000

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

200

200

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

200

200

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 725

1 725

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

200

200

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

200

200

Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása

1 500

1 500

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.

1 649

1 649

Sporttámogatás

40 000

40 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

600

600

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

8 974

52 345

61 319

ÖSSZESEN:

529 963

519 889

1 049 852

10. melléklet12

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés

Közalkalmazottak

Köztisztviselők

Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.

Választott tisztségviselők

MIND-ÖSSZESEN

Pedagógus

Dajka

Szakalkal-mazott, szakdolgozó

Ügyviteli fizikai

I. besorolási osztály

II. besorolási osztály

Közszolgálati ügykezelők

Négy Évszak Óvoda

38,5

16,0

5,0

2,0

61,5

Képes Géza Városi Könyvtár

8,0

0,5

8,5

Szatmári Múzeum

5,0

1,0

6,0

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

38,5

16,0

18,0

3,5

76,0

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

50,0

21,0

4,0

4,0

79,0

Mátészalka Város Önkormányzata

2,0

2,0

Közfoglalkoztatás

300,5

300,5

MINDÖSSZESEN:

38,5

16,0

18,0

3,5

50,0

21,0

4,0

304,5

2,0

457,5

11. melléklet13

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

152 841

109 074

104 757

104 756

105 909

192 902

104 757

96 168

96 169

177 856

96 169

96 169

1 437 527

2

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)

20 285

22 847

45 285

78 025

47 848

42 285

41 918

22 848

20 285

20 285

22 848

20 286

405 045

3

Közhatalmi bevételek

10 000

15 000

325 000

10 000

65 000

200 000

50 000

10 000

325 000

15 000

10 000

267 500

1 302 500

4

Működési bevételek

11 253

23 754

11 253

11 254

24 734

31 254

11 253

23 754

11 253

11 254

23 753

31 254

226 023

5

Átvett pénzeszközök (működési célra)

0

6

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

0

7

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)

6 132

6 131

259 415

7 092

99 291

6 131

6 132

6 132

396 456

8

Felhalmozási bevételek

13 125

75

75

75

75

75

151 075

75

75

11 578

11 579

17 067

204 949

9

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

208

208

208

209

208

208

209

208

209

208

208

209

2 500

10

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)

194 379

170 675

486 295

204 035

243 491

466 441

207 928

152 770

452 707

224 395

152 770

415 209

3 371 095

11

Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9)

19 465

283

6 414

259 699

7 375

99 574

157 415

283

6 416

11 786

17 919

17 276

603 905

12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

213 844

170 958

492 709

463 734

250 866

566 015

365 343

153 053

459 123

236 181

170 689

432 485

3 975 000

13

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

300 000

14

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

150 000

50 000

50 000

150 000

55 000

155 000

50 000

50 000

710 000

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

2 469 408

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 477

1 007

4 484

17

Lekötött bankbetétek megszűntetése

200 000

400 000

400 000

400 000

200 000

200 000

200 000

2 000 000

18

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16+17)

209 261

206 791

405 784

255 784

305 784

455 784

755 784

710 784

655 784

560 784

505 784

455 784

5 483 892

19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+18)

423 105

377 749

898 493

719 518

556 650

1 021 799

1 121 127

863 837

1 114 907

796 965

676 473

888 269

9 458 892

20

Személyi juttatások

85 462

103 852

125 851

117 852

103 851

103 852

103 851

103 852

92 237

92 237

92 235

92 237

1 217 369

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 293

12 138

19 473

13 776

12 138

12 138

12 138

12 137

11 165

11 166

11 165

11 165

149 892

22

Dologi kiadások

110 000

110 000

108 000

105 000

103 000

100 000

90 000

96 000

110 150

110 349

111 468

113 151

1 267 118

23

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 590

1 400

1 600

7 550

1 300

1 590

1 600

1 400

1 600

1 935

1 935

2 500

26 000

24

Elvonások és befizetések

20 947

20 947

20 948

21 447

20 947

20 947

20 948

20 947

20 947

20 948

21 447

20 948

252 368

25

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

47 339

46 477

46 477

48 125

46 477

51 477

47 130

39 840

39 690

38 977

38 977

38 977

529 963

26

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

42 295

43 345

42 296

42 945

46 945

42 946

42 945

42 990

42 946

43 795

42 945

43 496

519 889

27

Tartalékok

6 000

12 127

12 127

12 127

12 127

18 125

72 633

28

Beruházások

150 000

100 000

80 000

250 000

300 000

160 000

250 000

350 000

300 000

200 000

240 000

166 263

2 546 263

29

Felújítások

0

30

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

34 757

14 600

49 357

31

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

500

500

500

500

500

500

500

500

4 000

32

Működési célú költségvetési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27)

468 926

438 159

444 645

606 695

634 658

498 950

568 612

679 293

630 862

531 534

572 299

506 862

4 035 232

33

Felhalmozási kiadások össszesen (28+29+30+31

150 000

100 500

80 000

250 500

335 257

160 000

250 500

350 500

314 600

200 500

240 500

166 763

2 599 620

34

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)

618 926

538 659

524 645

857 195

969 915

658 950

819 112

1 029 793

945 462

732 034

812 799

673 625

6 634 852

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

5 469

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 468

65 625

36

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

705 000

5 000

710 000

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

43 931

3 477

1 007

48 415

38

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200 000

400 000

400 000

400 000

200 000

200 000

200 000

2 000 000

39

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+36+37+38)

754 400

8 946

6 476

5 468

205 469

405 469

405 469

410 468

205 469

205 469

205 469

5 468

2 824 040

40

KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+39)

1 373 326

547 605

531 121

862 663

1 175 384

1 064 419

1 224 581

1 440 261

1 150 931

937 503

1 018 268

679 093

9 458 892

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben

2022. évi terv (adatok Ft-ban)

1.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 470 000

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján

720 000

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján

1 750 000

2.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

28 520 000

70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján

3 021 216

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján

498 784

Időskorúak támogatása

25 000 000

Összesen:

30 990 000

13. melléklet14

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2022-2031 években

Sorszám

Bevételi jogcímek (adatok ezer Ft-ban)

2022. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

1 300 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

40 000

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

204 949

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen:

1 547 449

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

1.

Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése

68 992

47 691

2.

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

6 233

8 273

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600

Összes kötelezettség:

75 225

55 964

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600

14. melléklet15

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Önkormányzatok támogatásai

1 437 527

1 397 037

35 871

4 619

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

405 045

393 055

11 990

Közhatalmi bevételek

1 302 500

1 104 735

156 982

40 783

Működési bevételek

226 023

225 573

450

Átvett pénzeszközök

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 371 095

3 120 400

204 843

45 852

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

396 456

396 456

Felhalmozási bevételek

204 949

204 949

Átvett pénzeszközök

2 500

1 000

1 500

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

603 905

602 405

1 500

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

3 975 000

3 722 805

206 343

45 852

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

710 000

710 000

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 469 408

2 469 408

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 484

4 484

Lekötött bankbetétek megszűntetése

2 000 000

2 000 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 483 892

2 773 892

2 710 000

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

9 458 892

6 496 697

2 916 343

45 852

K I A D Á S O K

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Személyi juttatások

1 217 369

1 182 348

35 021

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149 892

144 820

5 072

Dologi kiadások

1 267 118

1 181 953

79 406

5 759

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 000

26 000

Elvonások és befizetések

252 368

252 368

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

529 963

465 371

64 592

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

519 889

461 544

58 345

Tartalékok

72 633

72 633

3. Működési célú költségvetési kiadások

4 035 232

3 787 037

202 343

45 852

Beruházások

2 546 263

2 546 263

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

49 357

49 357

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

4 000

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 599 620

2 595 620

4 000

0

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

6 634 852

6 382 657

206 343

45 852

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

710 000

710 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 415

48 415

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

2 000 000

2 000 000

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 824 040

114 040

2 710 000

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

9 458 892

6 496 697

2 916 343

45 852

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 659 852

-2 659 852

0

0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 659 852

2 659 852

0

0

15. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése

Költségvetési évet megelőző kiadás

Kiadási előirányzatok

2022

2023

2024

Belvárosi piac megújítása projekt

21 132

565 303

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

67 757

652 284

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

399 132

868

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

18 307

289 443

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

486 566

15 475

"Közös értékek, közösségi élmények"

53 250

20 402

Külterületi helyi közutak projekt

9 449

159 173

159 173

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

87 065

212 935

Belterületi utak felújítása

13 970

100 000

100 000

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

52 969

61 662

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

2 000

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

300

2 000

2 000

2 000

Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

262 634

340 634

340 634

340 634

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

69 120

84 702

84 702

84 702

Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

71 880

89 826

90 000

90 000

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 672

1 649

1 649

1 649

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

16. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2022-ben várható költségek

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

1.

Belvárosi piac megújítása projekt

2020 - 2022

21 868

62 102

502 465

586 435

15 742

60 452

489 109

565 303

2.

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

2020 -2022

70 750

71 422

577 869

720 041

70 750

63 969

517 565

652 284

3.

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

2020 - 2022

33 852

273 898

307 750

31 839

257 604

289 443

4.

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019 - 2021

75 000

425 000

500 000

2 041

2 015

11 419

15 475

5.

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

2019 - 2021

40 000

360 000

400 000

87

781

868

6.

"Közös értékek, közösségi élmények"

2019 - 2022

11 139

63 123

74 262

610

2 969

16 823

20 402

7.

Külterületi helyi közutak projekt

2022 - 2023

30 640

44 573

252 582

327 795

10 595

22 287

126 291

159 173

Összesen:

123 258

338 088

2 454 937

2 916 283

99 738

183 618

1 419 592

1 702 948

17. melléklet16

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

Négy Évszak Óvoda

15 360

356 629

17 982

389 971

Képes Géza Városi Könyvtár

9 662

19 167

27 075

55 904

Szatmári Múzeum

15 079

18 000

14 569

47 648

Intézmények összesen:

40 101

393 796

59 626

493 523

1

A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 2. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

5

Az 3. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

6

Az 4. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

7

Az 5. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés - 5. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

8

Az 6. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés - 6. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

9

Az 7. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés - 7. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

10

Az 8. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés - 8. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

11

Az 9. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés - 9. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 17. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.