Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2022.08.01.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hodász Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Mérk Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A 2. alcím tekintetében a rendelet hatálya Mátészalka Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A 3–5. alcím tekintetében a rendelet hatálya ezen ellátásokat a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény Társulás útján igénybe vevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

2. Mátészalka Város Önkormányzata által biztosított ellátások

2. § (1) A gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátást Mátészalka Város Önkormányzata családok átmeneti otthonát működtető "GYOFI" Szolgáltatási Központtal kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

3. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által biztosított ellátások

3. § (1) A Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (a továbbiakban: Intézmény) az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás keretében: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ,

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsődei ellátás.

(2) A Társulás által fenntartott Intézmény gyermekétkeztetést biztosít a Bölcsődében a bölcsődei ellátást, valamint az alapellátáson túli szolgáltatást igénybe vevő gyermekek, valamint a Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében biztosított nappali ellátást igénybe vevő fogyatékos gyermekek számára. Az Intézmény a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) Az ellátási területhez tartozó önkormányzatok a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályban meghatározott feladatait az Intézmény keretén belül működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítják.

(2) A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Nagydobos, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Ópályi és Papos települések közigazgatási területe.

5. § (1) Mátészalka Város Önkormányzata a Család és Gyermekjóléti Központ működtetését a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretén belül biztosítja.

(2) A Család és Gyermekjóléti Központ ellátási területe: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ökörifülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj települések közigazgatási területe.

5. Bölcsődei ellátás

6. § (1) Az ellátási területhez tartozó önkormányzatok a bölcsődei ellátás jogszabályban meghatározott feladatait az Intézmény Bölcsőde tagintézménye útján biztosítják.

(2) A bölcsőde ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Papos, Nyírmeggyes, Nyírkáta, Ópályi, Nagydobos, Nyírparasznya, Szamoskér, Kocsord, Györtelek, Nyírcsaholy, Fülpösdaróc, Géberjén, Ököritófülpös, Rápolt községek közigazgatási területe.

(3) A bölcsőde nyitvatartási rendje egész évben folyamatos. Munkanapokon 630 órától 1700 óráig. A kéthetes nyári zárva tartási idő kivételével a bölcsőde nyáron is folyamatosan nyitva tart. A nyári zárva tartás ideje: két hét, június vagy július hónapban.

(4) A bölcsőde alapfeladatán túl – ha azt nem veszélyezteti, és szabad kapacitása van rá – külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet nyújthat.

(5) Az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás igénybevétele során az alábbi eljárási szabályokat kell alkalmazni:

a) a szolgáltatások igénybevételét előzetesen, lehetőleg egy nappal korábban egyeztetni kell a bölcsőde vezetőjével,

b) a szolgáltatás ideje alatt a szülő kérésére étkezést kell biztosítani, melynek díja megegyezik a nyersanyagnormával,

c) a szolgáltatások igénybevételéről a gondozónő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilvántartást vezet, (igénybe vevő személyi adatai, a szolgáltatás igénybevételének napja, időtartama, étkezés igénybevétele, szülő aláírása), továbbá az igénybevételi adatokról a térítési díj befizetéséhez igazolást állít ki,

d) a szolgáltatás és étkezés díját a szülő a szolgáltatás igénybevételének napján, a hét több napján történő igénybevétel esetén, az utolsó igénybevételi napon a Mátészalkai Polgármesteri Hivatalban kezelt házi pénztárba befizeti.

6. Eljárási szabályok

7. § (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele iránti kérelmet közvetlenül a gyermekjóléti alapellátást nyújtó tagintézmény, vagy szakmai egység vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) Az intézményvezető a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról, az ellátás igénybevételének kezdő időpontjáról, a személyi térítési díj összegéről, férőhely hiány esetén a kérelem nyilvántartásba vételéről, az ellátás igénybevételének elutasításáról.

(3) Az intézményvezető - a bölcsődei ellátás iránti kérelmeken kívül - az igénybevételi kérelmeket a kérelmek beérkezésének sorrendjében bírálja el. A bölcsődei ellátás iránti kérelmek elbírálása során az intézményvezető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a felvétel során előnyre jogosító körülményeket igazoló gyermek kérelmét köteles előnyben részesíti a kérelem beérkezésének időpontjától függetlenül.

(4) Az ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott eseteken túl megszűnik

a) amennyiben az ellátott az intézmény ellátási területén kívül lakó-, vagy tartózkodási helyet létesít, a szülő, vagy törvényes képviselő bejelentésében meghatározott nappal,

b) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, az intézmény megszűnésének napjával,

c) amennyiben az ellátási területhez tartozó település kilép az adott feladatellátásból, a kilépés napjával.

(5) A (4) bekezdés b)–c) pontjaiban rögzített esetekben a megszűnést megelőzően legalább 15 nappal az igénybevevőt megszűnés időpontjáról tájékoztatni kell.

(6) Az Intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást, valamint ezen szolgáltatással egy időben igényelt étkeztetést, a jogi tanácsadás és a pszichológiai tanácsadás igénybevételét.

(7) A kérelem elutasítását sérelmezők, illetve a személyi térítési díj összegét vitatók az intézményvezető intézkedésének kézhezvételéről számított 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz fordulhatnak jogorvoslatért. A Bizottság döntését határozatba foglalja.

7. Intézményi térítési díjak

8. § (1) A bölcsődei gondozás számított intézményi térítési díja: 1.775 Ft/fő/nap. A bölcsődei gondozás megállapított intézményi térítési díja: 270 Ft/fő/nap.

(2) Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 500 Ft/minden megkezdett óra.

(3) A Bölcsődében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) reggeli: 100 Ft

b) tízórai: 40 Ft

c) ebéd: 180 Ft

d) uzsonna: 110 Ft

e) az intézményi térítési díj napi összege: 430 Ft.

(4) A bölcsődei gondozás személyi térítési díja a gondozás intézményi térítési díjának és az igénybevett gondozási napok számának szorzata.

9. § Az óvodában biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai: 90 Ft

b) ebéd: 240 Ft

c) uzsonna: 120 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 450 Ft.

10. § Az általános iskolában biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai: 90 Ft

b) ebéd: 260 Ft

c) uzsonna: 130 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 480 Ft.

11. § Középiskolában biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) ebéd: 390 Ft

b) az intézményi térítési díj napi összege: 390 Ft.

12. § Középiskolai kollégiumban biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai: 190 Ft

b) ebéd: 390 Ft

c) uzsonna: 260 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 840 Ft.

13. § Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) tízórai: 40 Ft

b) ebéd: 390 Ft

c) uzsonna: 150 Ft

d) az intézményi térítési díj napi összege: 580 Ft.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

15. § Hatályát veszti A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet.