Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és a családi szertartások engedélyezésének szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 11- 2018. 05. 31

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és a családi szertartások engedélyezésének szabályairól

2017.08.11.

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyékényes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre, valamint gyermekköszöntő, jubileumi házasságkötés és házasságkötés megerősítési szertartásra (továbbiakban: családi szertartás).

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai

2. § (1) Házasságkötést hivatali munkaidőben (alapszolgáltatásos szertartás), és hivatali munkaidőn kívüli időben a Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében (Gyékényes, Szabadság tér 44.) lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés a község közigazgatási területén, figyelemmel a 3. §-ban foglaltakra, csak hivatali munkaidőn kívül tartható.

(3) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen való tartásának engedélyezése iránti kérelmet az esemény tervezett időpontját megelőző 8 nappal előbb írásban kell benyújtani a jegyzőhöz.

(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.

3. § (1) Az önkormányzati intézményekben tartandó házasságkötést, illetve családi szertartást az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy jóváhagyása után tervezheti az anyakönyvvezető.

(2) Egyházi szertartások helyszínén házasságkötés és családi szertartás nem tartható.

(3) Az 1. §-ban meghatározott családi szertartást csak hivatali munkaidőn kívül lehet tartani.

A házasságkötés és a családi szertartás díjazása

4. § (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A házasságkötés 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszíneken, továbbá a családi szertartás hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli lebonyolításának díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében egészségügyi és szociális intézményben továbbá lakáson lebonyolított házasságkötés, illetve családi szertartás díjmentes.

Az anyakönyvvezető és más közreműködők részére fizetendő díj mértéke

5. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és családi szertartás lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, s a hivatal alkalmazásában álló – a házasságkötés során, és a családi szertartáson egyéb feladatokat ellátó – más köztisztviselőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy az 1. mellékletben szereplő díjazás illeti meg.

Záró rendelkezés

6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 4/2017.(III. 30.) önkormányzati rendelet