Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről

Hatályos: 2019. 01. 01- 2023. 08. 31

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről1

2019.01.01.

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, 27. § (2) bekezdése, 33. § (3) bekezdése, 34. § (továbbiakban: lakástörvény) felhatalmazása alapján, Gyékényes Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő önkormányzati lakás bérletére, valamint a lakbér mértékére az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Gyékényes Község Önkormányzatának tulajdonában álló lakásra terjed ki. Önkormányzati tulajdonú bérlakásnak minősül a szolgálati lakás. A rendelkezésre álló szolgálati lakást figyelembe véve az önkormányzati tulajdonú lakást elsősorban a községért tevékenykedő személy részére kell bérbe adni.

(2) A rendelet rendelkezéseit az önkormányzat vagyongyarapodásával önkormányzati tulajdonba kerülő, teljes egészében önkormányzati tulajdoni illetőségű azon lakásokra kell alkalmazni, amelyek ténylegesen lakáscélú felhasználásra kerülnek bérbeadásra.

(3) A Gyékényes Község Önkormányzat tulajdonában lévő, lakásbérlet céljából rendelkezésre álló lakások: Gyékényes, Szabadság tér 44 alapterülete: 70m².

A bérlő lakbérfizetési kötelezettsége

2. § (1) Lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a lakás használatáért a bérlő az e rendeletben meghatározottak szerint lakbért köteles fizetni. A bérbeadás során a lakbért a képviselő-testület felhatalmazásával a bérbeadó önkormányzat nevében eljáró polgármester a bérleti szerződés megkötésekor az e rendeletben foglaltak alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzati lakás bérlője a lakbért minden hónap 15-ig köteles megfizetni.

3. § A bérlő a lakbéren felül köteles a közüzemi szolgáltató felé megfizetni a lakáshoz tartozó szolgáltatásokért fizetendő díjat. Ezen szolgáltatások: a vízellátás, a szennyvíz, az egyedi gázfűtés, az áram és a kábeltévé használata után fizetendő díjak.

Az önkormányzati lakás bérbeadásának általános feltételei

4. § (1) Ahol a lakástörvény a felek megállapodására utal, ott a megállapodás tartalmát bérbeadói részről Gyékényes Község Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozza meg.

(2) Az önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott mellékletekkel a polgármesterhez kell benyújtani.

Önkormányzati lakás bérbeadása szolgálati jelleggel

5. § (1) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak adható bérbe, aki az önkormányzat hivatalával, az önkormányzat intézményeivel köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll, illetve amennyiben ennek a feltételnek nem felel meg, az önkormányzat feladatellátásában segítséget nyújt.

(2) Az önkormányzati lakás szolgálati jelleggel csak meghatározott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a munkaviszony, ezek hiányában az önkormányzati feladatellátás fennállásának időtartamára adható bérbe.

(3) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha:

a) a munkavállaló jelenleg súlyos lakáskörülmények között él,

b) a munkavállaló felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,

c) a munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban,

d) a munkavállaló községben való letelepedése a település érdekét szolgálja.

A felek jogai és kötelezettségei

6. § (1) A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. A lakbér sorozatos nem fizetése esetén a bérbeadó letiltást kezdeményezhet, s amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérleti szerződést legfeljebb 30 napos határidővel írásban felmondhatja.

(2) Bérlő az önkormányzati bérlakásba a bérbeadó írásos hozzájárulása nélkül befogadhatja házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha, illetve nevelt gyermekét), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját, valamint szülőjét (örökbefogadó, mostoha-, illetve nevelőszülőjét). Bérlő – függetlenül attól, hogy a bérbeadó írásos hozzájárulása nem szükséges – a bérleti szerződésben meghatározott hozzátartozón felül befogadott hozzátartozójáról és a hozzáfűződő rokoni viszonyáról a bérbeadót köteles írásban tájékoztatni.

(3) A (2) bekezdésbe nem tartozó személy bérleménybe költözésére a bérbeadónál előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján engedélyezett bérbeadói írásos hozzájárulás megadása után van lehetőség. A kérelemhez csatolni kell a bérlő nyilatkozatát, hogy a befogadott személyt az önkormányzati lakásba 3 napon belül bejelenti és ezt a bérbeadó felé igazolja, tovább a befogadott személy nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja.

(4) A bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja ki.

(5) A bérlő a lakás műszaki állapotát veszélyeztető rendellenességekről köteles a bérbeadót haladéktalanul írásban tájékoztatni. Amennyiben ezt nem teszi meg és a lakás műszaki állapotának romlása bizonyíthatóan a bérlő mulasztásának következménye, bérbeadó kötelezheti a bérlőt a keletkezett kár megtérítésére, vagy a lakásbérleti díjat a helyreállítás költségeinek arányában megemelheti.

7. § (1) A bérbeadóval kötött megállapodás alapján a bérlő a bérbeadót terhelő kötelezettségeket a lakbér elengedése, vagy mérséklése ellenében részben, vagy egészben magára vállalhatja. Ebben az esetben a lakbérfizetési kötelezettség a megállapodásnak megfelelően alakul.

(2) A bérbeadó a lakbért köteles elengedni, ha kötelezettségét a bérlő felszólítása ellenére sem teljesítette és a bérlő emiatt a lakást, vagy a lakás alapterületének legalább 50%-át 30 napot meghaladó ideig rendeltetésszerűen nem használhatja. A lakbér a rendeltetésszerű használat ismételt biztosításáig engedhető el.

(3) A bérbeadó a lakbért mérsékelheti arra az időre időarányosan, amíg a bérlőt a rendeltetésszerű használatában más módon akadályozza, vagy jelentősebb mértékben korlátozza.

(4) Ha a bérbeadó a lakbér elengedésére, illetőleg mérséklésére irányuló igényt nem ismeri el, a bérlő a bírósághoz fordulhat.

A bérleti szerződés tartalmi elemei

8. § A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

- a bérleményre vonatkozó adatokat

- a bérlő személyes adatait

- a bérlővel a bérleti szerződés megkötésekor költöző családtagokat

- az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díjat, a csökkentés mértékét, és ennek megfelelően a ténylegesen megfizetendő bérleti díjat

- a bérleti szerződés időtartamát

- a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit

- a lakásbérleti szerződés felmondásának az esetei, jogkövetkezményei

- a lakásba történő befogadás feltételei

- hivatkozást a lakástörvényre (1993. évi LXXVIII. törvény), hogy a rendeletben, illetve a szerződésben nem szabályozott esetekben a törvényben foglaltakat kell alkalmazni

A lakásbérlet megszűnése

9. § (1) A lakásbérlet megszűnésének esetei:

a) a lakásbérleti szerződésben foglalt szerződési időtartam lejárta, amennyiben a felek a szerződést nem kívánják meghosszabbítani;

b) a bérbeadó és a bérlő a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik;

c) az arra jogosult felmond;

d) a bérlő, vagy a vele együtt élő hozzátartozójának kötelezettségszegése, különös tekintettel az e rendelet 5. §-ában foglaltakra;

e) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti;

f) a lakásnak a bérlő általi szándékos rongálása, nem rendeltetésszerű használata;

g) a bérlő által vállalt kötelezettségek nem teljesítése;

h) a bérlő meghal;

i) a lakás megsemmisül.

(2) Bérbeadó a lakásbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő részére 30 napos felmondási határidőt biztosít. Ez idő alatt – legkésőbb a 30. nap lejártát követő napon – a bérlő köteles a lakásból a saját tulajdonú ingóságait elszállítani, és a lakást kitakarított állapotban a bérlőnek rendeltetésszerű állapotban visszaadni.

A lakbér mértéke

10. § (1) Az e rendelet 1. §. (3) bekezdésében foglalt komfortos önkormányzati lakás után fizetendő lakbér mértéke 12 000Ft/hó.

(2) A lakbér mértékét az önkormányzat évente, minden év december 31.-ig felülvizsgálhatja, és a felülvizsgálat alapján határozza meg a következő évi lakbér összegét.

(3) A lakbért a lakás m²-ben számított teljes alapterülete alapján kell meghatározni úgy, hogy az így számított összeget 100Ft-ra kell kerekíteni. A lakbér mértékét 49Ft-ig lefelé, 50Ft felett felfelé kell kerekíteni.

Lakbértámogatás

11. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott lakbér megfizetésére nem képes, az önkormányzattól települési lakhatási támogatás megállapítását kérheti.

(2) A települési lakhatási támogatást az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló helyi rendelete alapján kell megállapítani és folyósítani.

Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül tartózkodó személyek elhelyezése

12. § (1) Ha az önkormányzati lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a lakástörvény, sem a jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, az önkormányzati lakást köteles 15 napon belül elhagyni.

(2) Ha a lakást jogcím nélkül használó lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati lakás elhagyásának megtörténtéig az önkormányzati lakás használatának első 2 hónapjában az önkormányzati lakásra megállapított lakbér mértékét, 2-6 hónap között a lakbér kétszeres összegének megfelelő, azt követően a lakbér háromszoros összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni.

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

13. § A bérbeadó – jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet 2019. január 1.-től lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, a lakbér támogatás rendjéről, a lakások lakbéréről szóló 22/2004.(XI. 24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott viszonyokra a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított 1993. évi LXXVIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.