Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013 (III.5.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 09. 26Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.    §    (1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

                a.) bevételi főösszegét                                                                   389 869 000 Ft-ban

       b.) kiadási főösszegét                                                                    389 869 000 Ft-ban

             állapítja meg.

A rendelet hatálya kiterjed Ácsteszér Község Önkormányzatára az önkormányzat költségvetési szerveire.2. § (1) Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2013. évi költségvetési bevételeket 388.562 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:

            - Intézményi működési bevételek:                                            14.444 e Ft

            - Önkormányzati sajátos bevételek:                                           7.774 e Ft

            - Támogatások, kiegészítések:                                                73.358 e Ft

            - Felhalmozási bevételek:                                                      292.686 e Ft

            - Finanszírozási bevételek:                                                            300 e Ft

           


  1. A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 392.562 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


Költségvetési kiadások:

- Személyi jellegű kiadás:                                                         15.793 e Ft

- Munkaadót terhelő járulékok:                                                 3.421 e Ft

- Dologi jellegű kiadások:                                                        19.985 e Ft

- Működési támogatások:                                                        58.712 e Ft

- Társadalom-és szociálpolitikai juttatás:                                      830 e Ft

- Felhalmozási kiadások:                                                       293.321 e Ft

- Tartalék:                                                                                    500 e Ft  1. a költségvetési hiány összegét 4.000 e Ft , ebből működési hiány 4.000 e Ft-ban állapítja meg.


Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek:

            Működési célú állami támogatás (ÖNHIKI):    4.000 e Ft       

            Felhalmozási kiadásra folyószámla hitel:                        

 3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. a) és az 1. b)  melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 8. melléklet tartalmazza.A költségvetés végrehajtásának szabályaiAz önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


4. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 100.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

Ezen paragrafusban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.


5. § Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt, de legkésőbb 2014. február 28-ig.

A polgármester felhatalmazást kap a 2013 évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására. A tett intézkedésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles


6. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak testületi jóváhagyást követően.7. § A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani.Záró és vegyes rendelkezések8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.                         Lunk György                                         Varga Sándor

                         polgármester                                              jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2013. március 5.Ácsteszér, 2013. március 5.


                                                                                             

           Varga Sándor

                                                                                                   jegyző