Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(X.15.) önkormányzati rendelete

Ivád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2003. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 16

Ivád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdésében meghatározott


- állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, ingatlanügyi, földügyi igazgatási és erdészeti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal;

- bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala;

- közlekedési, népegészségügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala;

- Bükki Nemzeti Park Igazgatósága;

- Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;

- Országos Vízügyi Főigazgatóság;

- Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság;

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság;

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály;

- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály;

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály;

- Heves Megyei Rendőr-főkapitányság;

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;

- Heves Megyei Önkormányzat;

- Mátraballa Község Önkormányzata;

- Pétervására Város Önkormányzata;

- Mátraterenye Község Önkormányzata;

- Mátranovák Község Önkormányzata,

– valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek – véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Ivád község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2003. (II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„Ivád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”


2. §

A HÉSZ 16.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közlekedési területek funkcionális besorolása a tervben:

a) 23. számú Kisterenye-Tarnalelesz másodrendű főút szabályozási (Köu-1 jelű övezet) szélessége a Tm-1SZ jelű szabályozási tervlapon jelöltek szerint,

b) egyéb közlekedési terület – K jelű övezet, szabályozási szélessége a szabályozási tervlapon jelöltek szerint.”


3. §

A HÉSZ 16.§-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel:

„(8) Új közúti közlekedést biztosító közterület kialakítása során biztosítani kell a kétoldali fasor helyét, amennyiben annak nincs műszaki akadálya. A növénytelepítésre Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Ivád község településképének védelméről szóló 17/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében nevesített őshonos növények alkalmazhatók.”


4. §

A HÉSZ IV. Fejezete a 23.§-át követően kiegészül a következő alcímmel:

„Telekalakítás”


5. §

A HÉSZ 24.§-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:

„(5) Az övezeti és építési övezeti paraméterekben előírt legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók közműépítmények elhelyezése érdekében (például szennyvízátemelő, transzformátorház, vízgépház stb.), közcélú közlekedési területek (például kerékpárút, járda stb) kialakításánál, továbbá magánút számára.”


6. §

(1) A HÉSZ IV. Fejezete a 24. §-át követően kiegészül a következő alcímmel:

„Kisajátítás”

(2) A HÉSZ kiegészül a következő 24/A.§-al:

„24/A.§

A Tm-1SZ jelű szabályozási tervlapon a 23. számú főút vízrendezésével kapcsolatos szolgalom helye került kijelölésre, mely az út csapadékvíz elvezetését szolgálja. A szolgalmi jog sem az övezeti szabályozást, sem az egyes ingatlanok megközelítési viszonyait nem érinti. A szolgalommal jelölt terület esetleges műszaki szükségszerűség esetén kisajátítható. Ebben az esetben azonban az egyes ingatlanok, ingatlan részek megközelítését biztosítani kell.”


7. §

„E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a HÉSZ mellékletében szereplő „Szabályozási terv” megnevezésű tervlap jelen rendelet 1. mellékletét képező „Tm-1SZ” jelű „1. Módosítási pont - Szabályozási tervlap” elnevezésű szabályozási tervlapon "Érvényes szabályozási terv határa"-val jelölt területek tekintetében a „Tm-1SZ” jelű tervlapon ábrázolt részletekre módosul.”


Záró rendelkezések

8.§


Ez a rendelet 2020. október 16-án lép hatályba.

Mellékletek