Kunfehértó Község Képviselő-testületének 1/2020 (I.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság,  Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el


1. § A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

648 236 463 Ft költségvetési bevétellel,

774 669 245 Ft költségvetési kiadással,

126 432 782 Ft költségvetési hiánnyal

ezen belül                     25 039 384 Ft tartalékkal


állapítja meg.”


(1a)[2] A képviselő-testület az (1) bekezdésben megjelölt hiány finanszírozásának módját

a) belső finanszírozással, ezen belül

aa)   12 000 000 Ft felhalmozási célú

ab) 114 432 782 Ft működési célú

maradvány igénybevételével állapítja meg.”


(2)[3] A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 162 031 466 Ft-ban állapítja meg.”


(3)  A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 55 000 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


 (5)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


 (6)  A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 3. és 4. melléklet szerint határozza meg.


(2)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az 5.1, 5.2., 5.3 mellékletek szerint határozza meg.


(3)   Az Önkormányzat a kiadások között 1 524 068 Ft általános tartalékot állapít meg.     


4. § Az előirányzatok módosítása


(1)   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.


(2)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(5)   A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


5. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


(3)   A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.


6. § Átmeneti gazdálkodás


A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2019. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2019. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2020. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:​

  1. sz. melléklet    Kunfehértó Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
  2. sz. melléklet  Feladatbontás

2.1. sz. melléklet             Működési célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege

2.2. sz. melléklet             Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege

3.    sz. melléklet             Beruházási kiadások 2020. évi előirányzata beruházásonként

4.    sz. melléklet             Felújítási kiadások 2020. évi előirányzata felújításonként

5.1. sz. melléklet             Kunfehértó Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai

5.2. sz. melléklet             Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei, kiadásai

5.3. sz. melléklet             Mosolyvár Óvoda 2020. évi bevételei, kiadásai


(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(3) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kunfehértó, 2020. január 29.

                       (: Huszár Zoltán:)                                          (: Kónya Tímea Renáta:)

                                polgármester                                                            jegyző

[1]

Módosította a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 27. napjától.

[2]

Módosította a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 27. napjától.

[3]

Módosította a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 27. napjától.

Mellékletek