Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2/2019 (I.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság,  Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el


1. § A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

373 347 592 Ft

Költségvetési bevétellel

706 818 703 Ft

Költségvetési kiadással

-                333 471 111 Ft

költségvetési egyenleggel

ezen belül                                        1 895 027 Ft   Céltartalékkal


állapítja meg.”

 (1a)[2] A képviselő-testület az (1) bekezdésben megjelölt hiány finanszírozásának módját

a) belső finanszírozással, maradvány igénybevételével, ezen belül

aa) működési célú igénybevételével 48 091 773 Ft,

ab) felhalmozási célú igénybevételével 285 793 338 Ft


(2)[3] A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 152 843 604 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(4)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6)  A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.

(7)[4] A Képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott „Belterületi kerékpárút építés Kunfehértón” című TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00015 azonosítószámú projekt megvalósításához 8 736 Ft költségvetésben elkülönített önerőt biztosít.”


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 3. és 4. melléklet szerint határozza meg.

(2)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az 5.1, 5.2., 5.3 mellékletek szerint határozza meg.

(3)   Az Önkormányzat a kiadások között 1 844 582 Ft általános tartalékot állapít meg.     


4. § Az előirányzatok módosítása


(1)   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(2)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


5. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.


6. § Átmeneti gazdálkodás


A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2018. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2019. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2019. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

  1. sz. melléklet    Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
  2. sz. melléklet    Feladatbontás

2.1.      sz. melléklet    Működési célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlege

2.2.      sz. melléklet    Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlege

3.         sz. melléklet    Beruházási kiadások 2019. évi előirányzata beruházásonként

4.         sz. melléklet    Felújítási kiadások 2019. évi előirányzata felújításonként

5.1.      sz. melléklet    Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi bevételei, kiadásai

5.2.      sz. melléklet    Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei, kiadásai

5.3.      sz. melléklet    Mosolyvár Óvoda 2019. évi bevételei, kiadásai

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3)A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.Kunfehértó, 2019. január 30.

                       (: Huszár Zoltán :)                                              (: Kristóf Andrea :)

                            polgármester                                                            jegyző 
Záradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri  Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kunfehértó, 2019. január 30.


(: Kristóf Andrea :)

jegyző[1]

Módosította a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 28. napjától.

[2]

Módosította a 10/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 27. napjától..

[3]

Módosította a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 28. napjától.


[4]

Megállapította a 10/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 27. napjától.

Mellékletek