Kunfehértó Község Képviselő-testületének 4/2016 (II.18..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 24

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)[1]  )  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

522 114 711 Ft

Költségvetési bevétellel

522 114 711 Ft

Költségvetési kiadással

                   27 020 065 Ft

-27 020 065 Ft

2 202 505 Ft


működési többlettel

felhalmozási hiánnyal

Tartalékkal


állapítja meg

(2)[2] A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 125 872 435 Ft-ban állapítja meg.

 (3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.

(5)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.

-2-

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

 (2)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként az 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, mellékletek szerint határozza meg.

 (3) Kunfehértó Község Önkormányzata és intézményei által szervezett 2016. évi települési rendezvényeket a 7. melléklet mutatja be.

(4)   Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.     

4. § Az előirányzatok módosítása

(1)   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(2)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

 (3)  A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.
-3-

6. § Átmeneti gazdálkodás

(1)  A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2015. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2015. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2015. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

  1. Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
    1. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege
    2. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a kötelező feladatok összevont mérlege
    3. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege

2.1.      sz. melléklet      – Működési célú bevételek és kiadások 2016. évi mérlege

2.2.      sz. melléklet      – Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. évi mérlege

3.         sz. melléklet      – Beruházási kiadások 2016. évi előirányzata beruházásonként

4.         sz. melléklet      – Felújítási kiadások 2016. évi előirányzata beruházásonként

5.1.      sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás

5.1.1.  sz. melléklet       – Kunfehértó Község Önkormányzat 2016. évi kötelező feladatok bevétele, kiadása

5.1.2.  sz. melléklet       – Kunfehértó Község Önkormányzat 2016. évi önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

5.2.      sz. melléklet      – Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei, kiadásai

5.3.      sz. melléklet      – Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi bevételei, kiadásai


-4-


5.4.      sz. melléklet      – Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételei, kiadásai

          6.         sz. melléklet        - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

            bevételei, kiadásai, hozzájárulások (tervszinten n e m l e g e s)

7.         sz. melléklet      - Kunfehértó Község Önkormányzata és intézményei által szervezett 2016. évi települési rendezvények bemutatása  1. Ez a rendelet 2016. február 18-án lép hatályba, 2016. január 1-től visszamenőlegesen.


Kunfehértó, 2016. február 17.


                   (: Huszár Zoltán :)                                              (: Csupity Zoltán :)

                            polgármester                                                   címzetes főjegyző
Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016. február 18-án kihirdetésre került.

(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző


[1]

Módosította a 3/2017.(II.23.) ör. Hatályos 2017. február 24. napjától.

[2]

Módosította a 3/2017.(II.23.) ör. Hatályos 2017. február 24. napjától.

Mellékletek