Kunfehértó Község Képviselő-testületének 4/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság,  Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

496 359 578 Ft

Költségvetési bevétellel406 265 159 Ft

Költségvetési kiadással


90 094 419 Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(3) A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal, valamint a Mosolyvár Óvoda intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.2. és 5.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kunfehértó, 2018. május 30.
                       (: Huszár Zoltán :)                                              (: Kristóf Andrea :)

                            polgármester                                                            jegyző          
ZÁRADÉK:A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Kunfehértó, 2018. május 30.

                                                                      Kristóf Andrea

jegyző

Mellékletek