Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2/2017 (I.26..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 23

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016, (VI.29.) önkormányzati rendelet  49.§ 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint  49.§ 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. §[1] A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

508 522 138 Ft

Költségvetési bevétellel

508 522 138 Ft

Költségvetési kiadással

                   39 490 356 Ft

Tartalékkal


állapítja meg.

(2)[3]  A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát

128 694 487 Ft-ban állapítja meg.

(3)   Az   (1)   bekezdésben   megállapított   költségvetési   bevételek   forrásonkénti,   a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei
összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete
alapján határozza meg a képviselő-testület.

 (4) Kunfehértó Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

  1. A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.”


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 3. és 4. melléklet szerint határozza meg.

(2)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az 5.1, 5.2., 5.3 mellékletek szerint határozza meg.

(3)   Az Önkormányzat a kiadások között 908 811 Ft általános tartalékot állapít meg.     

(4)[4] Kunfehértó Község Önkormányzata adósságállományának alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(5)[5] Kunfehértó Község Önkormányzata 3 éves gördülő tervezését a 7. melléklet tartalmazza.


4. § Az előirányzatok módosítása


(1)   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(2)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


5. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

 (3)  A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

(4)[6] A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) személyi juttatás körében

ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás,

bb) külső személyi juttatás,

c) készpénzelőleg,

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

e) számlázott szellemi tevékenység,

f) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,

g) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés,

h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása esetén. „


6. § Átmeneti gazdálkodás


(1)  A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2016. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2016. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2016. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2017. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


  1. [7]Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:


  1. melléklet         Kunfehértó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege
  2. melléklet         Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak bontása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

2.1.      melléklet         Működési célú bevételek és kiadások 2017. évi mérlege

2.2.      melléklet         Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017. évi mérlege

3.         melléklet         Beruházási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként

4.         melléklet         Felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként

5.1.      melléklet         Kunfehértó Község Önkormányzat 2017. évi bevételei, kiadásai

5.2.      melléklet         Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei, kiadásai

5.3.      melléklet         Mosolyvár Óvoda 2017. évi bevételei, kiadásai

6.         melléklet         Adósságállomány alakulása

7.         melléklet         3 éves gördülő tervezés


  1. Ez a rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba.


  1. A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1.napjától kell alkalmazni


Kunfehértó, 2017. január 25.


                   (: Huszár Zoltán:)                                     (: Kristóf Andrea:)

                            polgármester                                                   jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2017. január 26.


Kristóf Andrea

jegyző

[1]

Módosította a 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.  március 31. napjától

[2]

Módosította a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.  február 23. napjától

[3]

Módosította a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.  február 23. napjától

[4]

Megállapította a 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 31. napjától

[5]

Megállapította a 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 31. napjától

[6]

Megállapította a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.  február 23. napjától

[7]

Módosította a 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. május 26. napjától

Mellékletek