Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1.§


A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2.§[1]


Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2017. évben 56.956.927,- Ft-ban határozza meg.


3.§[2]


Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2017. évben 77.318.557,- Ft-ban határozza meg.

A kiadások és a bevételek fő összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza.


4.§[3]


(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási kiadási előirányzatait 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg.


a) Működési, fenntartási kiadások főösszege:                                        72.181.904,- Ft

ebből:                  személyi juttatás                                                          11.439.060,- Ft

                            munkaadókat terhelő jár.                                              2.362.580,- Ft

                            dologi kiadás                                                               21.125.942,- Ft

                            pénzeszköz átadás                                                       12.069.960,- Ft

                            önkormányzat által folyósított ellátás                           2.642.302,- Ft

                            előző évi állami támogatás visszafizetése, elvonások      119.733,- Ft   

                            tartalékok                                                                     22.422.327,- Ft

                           

b) felhalmozási kiadások főösszege                                                          5.136.653,- Ft

ebből:                  beruházási kiadás                                                          1.375.251,- Ft

                            felújítási kiadás                                                             3.691.402,- Ft

                            felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                 70.000,- Ft
Működési és felhalmozási bevételek összesen:                             77.318.557,- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  42.155.096,- Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  999.884,- Ft

Közhatalmi bevételek:                                                                      12.209.982,- Ft

Működési bevételek:                                                                         3.045.929,- Ft

Felhalmozási bevételek:                                                                        220.000,- Ft

Működési célú átvett pénzeszköz:                                                         119.733,- Ft

Felhalmozási célú pénzeszközök:                                                      1.500.000,- Ft

Finanszírozási bevételek:                                                                 17.067.933,- Ft


Összes pénzmaradvány összege:                       24.056.937 Ft

  • kötelezettségvállalással terhelt       6.747.829,-
  1. 2018. évi megelőlegezések  2.659.296,-
  2. Hungarikumos pályázat       1.993.300,-
  3. Kistelepülés tám: járda           999.884,-
  4. Hulladék pályázat                1.095.350,-
  • szabad maradvány:                        17.309.108,-


(2) A 2017. évi működési és felhalmozási bevételeket az 1 és 2. melléklet tartalmazza.

A maradvány kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés további számszaki kimutatásait a 4-10. számú mellékletek tartalmazzák.


5.§


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet tartalmazza.


6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.


(2) A 2017. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 11. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.


7.§


(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 8. sz. melléklet tartalmazza.


8.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1 főben, köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 2 főben állapítja meg.


9.§


(1) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2017. évre

200.000,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.


10.§


Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11.§


(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


12.§


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.


13.§


(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.


(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.


14.§


Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.


15.§


Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
16.§


Jelen rendelet 2017. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január l-i hatállyal kell alkalmazni.


Szentgyörgyvár, 2017. március 9.
Ádovics István                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetve:

Szentgyörgyvár, 2017. március 10.                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző

[1]

Módosította: 8/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

Mellékletek