Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.12.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 11. 28

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2.§[1]


Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2019. évben 99.063.974, - Ft-ban határozza meg.


3.§


(1) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 2. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 2. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2019. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4.§


(1)[2] Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási módosított előirányzatait 2019. évben az alábbiak szerint állapítja meg:


a.) Működési kiadások főösszege:                                                          66.577.947,- Ft

ebből:                  személyi juttatás                                                          11.747.203,- Ft

                            munkaadókat terhelő jár                                                2.352.016,- Ft

                            dologi kiadás                                                               42.557.437,- Ft

                            pénzeszköz átadás                                                         2.535.108,- Ft

                            önkormányzat által folyósított ellátás                           2.596.600,- Ft

                            általános és céltartalék                                                  4.789.583,- Ft  

b.) felhalmozási kiadások főösszege                                                       31.218.648,- Ft

ebből:                  beruházási kiadás                                                          7.567.958,- Ft

                            felújítási kiadás                                                           23.610.690,- Ft

                            felhalmozási támogatás                                                      40.000,- Ft

elvonások és befizetések                                                                                54.220,- Ft

ÁHI-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                           1.213.159,- Ft


(2) A 2019. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 4. sz. melléklete tartalmazza.


(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. sz. melléklet tartalmazza.

5.§


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a második és a 13. a. melléklet tartalmazza.


6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.


(2) A 2019. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 11. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.


7.§


(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.


8.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1 főben, köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 2 főben állapítja meg.


9.§


(1) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2019. évre

200.000,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.


(3) A Képviselő-testület a polgármester és a falugondnok részére 2019. évben 100.000,- Ft/fő jutalmat állapít meg.


10.§


Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11.§


(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


12.§


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.


13.§


(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.


(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.


14.§


Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.


15.§


Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
16.§


Jelen rendelet 2019. március 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január l-i hatállyal kell alkalmazni.Szentgyörgyvár, 2019. március 11.
Ádovics István                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetve:

Szentgyörgyvár, 2019. március 12.


                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző

[1]

Módosította: 14/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 14/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet