CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

CAKÓHÁZA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 16/2012.(XII.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 08. 16 - 2016. 08. 17

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

CAKÓHÁZA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 16/2012.(XII.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2016.08.16.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Cakóháza helyi építési szabályzatról szóló 16/2012.(XII.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Cakóháza helyi építési szabályzatáról szóló 16/2012.(XII.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az „Ev” övezeti jelű védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el és mesterséges felületek sem létesíthetők. Az OTÉK 32. §-ban felsorolt építmények akkor helyezhetők el, ha az erdő értékeit és védelmi rendeltetését nem zavarják.

(2) A HÉSZ 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az „Eg” jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és vadgazdálkodási célú épületek, építmények helyezhetők el. Az épület elhelyezés feltételei:

- beépíthető telek területe legalább 100.000 m2 (10 ha),

- beépítés módja: szabadon álló,

- beépítés mértéke legfeljebb 0,5 %,

- az építmény magasság legfeljebb 4,5 m.

(3) A HÉSZ 15. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az általános mezőgazdasági területen az illetékes hatóságok egyetértése esetén gyep, erdő, vízfelület, sportolási célú gyep létesíthető.

(4) A HÉSZ 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Új épületet elhelyezni, meglévőt bővíteni csak akkor lehet, ha az nem jár a meglévő fák kivágásával, kivéve, ha a terepviszonyok vagy egyéb korlátozások miatt az épület elhelyezése csak a telek egy adott területén lehetséges.

(5) A HÉSZ 24. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Újonnan kialakított közterületek mentén az egyes utca vagy útszakaszok mentén azonos fafajú fasorokat kell létesíteni az egységes utcaképi megjelenés érdekében.

(6) A HÉSZ 31. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodni kell.

(7) A HÉSZ 1. sz. melléklet 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. „K” kialakult állapot. Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult rendezettsége megfelelő, új építés, vagy bővítés esetén a spontán módon kialakult szabályokat kell betartani, építési engedélyt az illeszkedés elvének figyelembevételével lehet kiadni. Amennyiben az alkalmazandó jellemzők nem magától értetődőek, azokat elvi engedély keretében kell meghatározni. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az épületnek a „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban.

2. § Hatályát veszti a HÉSZ:

a) 3. § (20) bekezdése,

b) 11. § (3) bekezdése,

c) 18. § (4) bekezdése,

d) 19. § (2) bekezdése,

e) 23. § (4) bekezdése,

f) 24. § (8) bekezdése,

g) 27. § (6) bekezdése,

h) 31. § (8) bekezdés d) pontja,

i) 36. § (4) bekezdése,

j) 1. sz. mellékletének 7. és 21. pontja.

3. § Ez a rendelet a 2016. augusztus 16-án lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése napján folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.