Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 12. 15

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2.§ [1](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének


a)         tárgyévi  költségvetési bevételét                                        104.609.696  Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét                                    92.106.843 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                -   Ft-ban,

             ac)  finanszírozási bevételek                                                12.502.853  Ft-ban,

b)         tárgyévi költségvetési kiadását                                         104.609.696 Ft-ban,

            ba) működési költségvetési kiadását                                   104.609.696  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                              19.989.000 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                        3.481.000 Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                  23.802.866  Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatása                                              3.460.000  Ft-ban,

- átadott pénzeszköz                                                         51.141.312  Ft-ban,

- Tartalék                                                                                        -      Ft-ban  

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                            -      Ft-ban,

- beruházások előirányzat                                                             -     Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                               -      Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                                 -     Ft-ban

      bc)  finanszírozási kiadások                                                    2.735.518 Ft-ban

állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                    16.845.353 Ft-ban,

            ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                                   0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                                   0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                                        0 e Ft-ban,

            da) a működést szolgáló finanszírozási célú

            db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

            műveletek bevételét                                                                            0 e Ft-ban,

            e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                                          0 e Ft-ban,

                        ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                             0 e Ft-ban,

                        eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                               0 e Ft-ban

            állapítja meg.(3) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§ A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§ A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát                                                                            4.139.366 Ft-tal,

b) működési tartalékát                                                               4.139.366 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát                                                                                 0 Ft-tal,

                ca) felújítási céltartalékát                                                                                  0 Ft-tal,

    cb) beruházási céltartalékát                                                                 0  Ft-tal

hagyja jóvá.


7.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.


8.§ A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.


9.§ A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.


11.§ (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


12.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.


13.§  A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


14.§ (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.


(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény  3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020.évben nem tervez.


15.§(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.Mester Mihályné                                                   Csalos Beáta

polgármester                                                              jegyző                                     
A rendeletet a képviselőtestület a 2020. február 13-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2020. február 14-én.


Csalos Beáta

jegyző[1]

Módosította a 9/2020.(VII.9.) ör.1.§-a. Hatályos: 2020.VII.10-től.