Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(VII.9.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításárólVokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének


a)    tárgyévi  költségvetési bevételét                                        104.609.696  Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét                                    92.106.843 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                -   Ft-ban,

      ac)  finanszírozási bevételek                                                   12.502.853  Ft-ban,

b)   tárgyévi költségvetési kiadását                                         104.609.696 Ft-ban,

       ba) működési költségvetési kiadását                                    104.609.696  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                              19.989.000 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                        3.481.000 Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                  23.802.866  Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatása                                              3.460.000  Ft-ban,

- átadott pénzeszköz                                                         51.141.312  Ft-ban,

- Tartalék                                                                                        -      Ft-ban       

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                            -      Ft-ban,

- beruházások előirányzat                                                          -     Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                           -      Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                              -     Ft-ban

      bc)  finanszírozási kiadások                                                    2.735.518 Ft-ban

állapítja meg.”2.§ (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)       A Rendelet 3 számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


3.§ (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., és 3. számú melléklete.


(3)    E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Vokány, 2020. július 8.
                          Mester Mihályné                                                    Csalos Beáta

                             polgármester                                                             jegyző

           A rendelet kihirdetve:

(a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán): 2020. július 9.
                                                                                                        Csalos Beáta

                                                                                                             jegyző