Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.28.

Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)1 A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)2 tárgyévi költségvetési bevételét 168.755.715 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 132.152.127 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 36.603.588 Ft-ban,

b)3 tárgyévi költségvetési kiadását 168.755.715 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 147.098.231 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.276.027 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását 3.381.457 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 33.192.862 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi

a) általános tartalékát 0 Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 5 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021.évben nem tervez.

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet4

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2021.I.félévi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

Bevételi jogcímek:

Eredi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Önkorm.működési támogatása

84.536.448

3.243.810

87.780.258

Átvett p.eszköz OEP-től

7.508.000

119.000

6.584.000

Elkülönített állami p.alaptól

14.384.813

14.384.813

Központi kezelésű előirányzattól

3.719.194

3.719.194

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

20.423.817

112.468.265

Iparűzési adó

4.000.000

2.641.743

6.641.743

Kommunális adó

3.000.000

327.205

2.672.795

Adópótlék, bírság

-

119.486

119.486

Közhatalmi bevételek

7.000.000

2.434.024

9.434.024

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

-

-

Készletértékesítés ellenértéke

-

161.715

161.715

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

3.814.300

4.064.300

Tulajdonosi bevételek/viziközmű

-

672.000

672.000

Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése

-

3.995.390

3.995.390

Kamatbevétel

-

31

31

Egyéb működési bevételek/urnahely

13.860

342.542

356.402

Egyéb működési célú átvett p.eszköz

-

1.000.000

1.000.000

Egyéb működési bevételek

263.860

9.985.978

10.249.838

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.410.726

3.410.726

Finanszírozási bevételek

33.192.862

3.410.726

36.603.588

-

-

-

Önkorm. bevételei összesen:

132.501.170

36.254.545

168.755.715

2. Kiadások

Kiadási jogcímek:

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Személyi kiadás

24.494.000

17.896.118

42.390.118

Munkaadókat terhelő járulékok

3.735.000

637.472

4.372.472

Dologi kiadások

27.946.000

15.559.399

43.505.399

Ellátottak pénzbeli juttatása

6.900.000

-3.278.600

3.621.400

Átadott pénzeszköz

51.488.556

1.720.286

53.208.842

Finanszírozási kiadások

-

3.381.457

3.381.457

Tárgyi eszköz, ingatlan beszerzés

1.389.000

1.388.829

2.777.829

Felújítások

16.548.614

-1.050.416

15.498.198

Önkorm. kiadásai összesen:

132.501.170

36.254.545

168.755.715

2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

33.955.707

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

21.595

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

33.977.302

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

260.000

Kapott előlegek

-1.044.440

Pénzmaradvány összesen

33.192.862

3. melléklet5

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

1. Bevételek

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Tel. önkorm.működési támogatása

21.182.712

92.268

21.274.980

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

26.727.500

729.820

27.457.320

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

15.271.680

45.980

15.317.660

Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám.

19.084.556

-183.540

18.901.016

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

2.270.000

-

2.270.000

Működési célú kiegészítő támogatás

-

2.559.282

2.559.282

Átvett p.eszk.OEP-től

6.465.000

-

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól

1.043.000

-

-

Elkül.állami p.alaptól/közfogl.tám.

-

14.384.813

14.384.813

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

20.423.817

112.468.265

Iparűzési adó

4.000.000

2.641.743

6.641.743

Kommunális adó

3.000.000

327.205

2.672.795

Adópótlék, bírság

-

119.486

119.486

Közhatalmi bevételek

7.000.000

2.434.024

9.434.024

Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút

-

-

-

Készletértékesítés ellenértéke

-

161.715

161.715

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

3.814.300

4.064.300

Tulajdonosi bevételek/közmű

-

672.000

672.000

Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek

--

3.995.390

3.995.390

Kamatbevétel

-

31

31

Egyéb működési bevételek

13.860

342.542

356.402

Egyéb működési célú átvett p.eszköz

-

1.000.000

1.000.000

Működési bevételek összesen

263.860

9.985.978

10.249.838

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.410.726

3.410.726

Finanszírozási bevételek

33.192.862

3.410.726

36.603.588

Önkormányzat bevétele összesen:

132.501.170

36.254.545

168.755.715

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

4293000

-151800

4141200

665000

-26524

638476

452000

-356045

95955

5410000

-534369

4875631

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

8523000

72263

8595263

1321000

-976489

344511

6723000

663.102

7386102

210000

210000

9596051

-

9596051

26163051

31124

26131927

Város- és
községrend. fea.

124858

124858

8372

8372

3960000

2014295

5974295

5152563

543074

5695637

9112563

2690599

11803162

Utak,hidak

3810000

-310007

3499993

3810000

-310007

3499993

Közvilágítás

4181000

4181000

4181000

4181000

Védőnői fea.

5937000

70231

6007231

905000

22048

927048

1423000

-845008

577992

-

73560

73560

8265000

-679169

7585831

Szociális étkeztetés

2611000

2201

2613201

405000

-264

404736

66000

4059589

4125589

-

-

-

3082000

4061526

7143526

Műv. házak
fea.

2830000

150079

2980079

439000

6320

445320

6672000

-587821

6084179

2300000

-553020

1746980

12241000

-984442

11256558

Könyvtár

120000

450664

570664

120000

450664

570664

Sportfela-datok

221000

-43411

177589

221000

-43441

177589

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

121000

89385

210385

889000

889000

1310000

89185

1399385

Átadott p.e.
óvodának

45812056

-

45812056

45812056

-

45812056

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

100000

100000

100000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

200000

200000

200000

200000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

1091000

1305655

2396655

1091000

1305655

2396655

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4285500

4285500

4285500

4285500

Lakásfenntart. tám.

600000

-276500

323500

600000

-276500

323500

Átmeneti seg.

8330399

8330399

6300000

-3002100

3297900

100000

100000

6300000

5428299

11728299

Háziorvosi ellátás

197000

-24638

172362

75800

75800

197000

51162

248162

2021.évi előleg norm.áll.tám.

-

3381457

3381457

Tartalék

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

104631

104631

-

104631

104631

Közfoglalkoztatottak

-

17628286

17628286

-

1604009

1604009

1446895

1446895

-

198999

198999

-

20878189

20878189

Viziközmű kiadás

672000

672000

672000

672000

Önkormány-zat kiadása
összesen:

24494000

17896118

42390118

3735000

637472

4372472

27946000

15559399

43505399

69000000

-3278600

3621400

51488556

1720286

53208842

17937614

338413

18276027

132501170


36254545

168755715

4. melléklet6

Felújítás

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás módosításának előirányzata 15.498.198.-Ft, ebből kifizetésre került:

1.1. Óvoda fűtés korszerűsítés 9.098.655.-Ft

1.2. Művelődési ház /festék,munkadíj 1.746.980.-Ft

5. melléklet7

Felhalmozási kiadások

1. önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 2.777.829.-Ft, ebből kifizetésre került:

1.1. Garázs+alap készítés 691.280.-Ft

1.2. Ózongenerátor vásárlás 59,990.-Ft

1.3. fűkasza vásárlás 198.999.-Ft

1.4. Forgószék vásárlás / 3 db 113.700.-Ft

1.5. Kültéri szemétgyűjtő 225.000.-Ft

1.6. Belgyógyászati vizsgálóasztal 30.362.-Ft

1.7. Szívhang ellenőrző készülék 35.000.-Ft

1.8. Színpad tetőponyva 241.300.-Ft

1.9. Klíma 285.000.-Ft

6. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2021--2022-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2021 évre

2022 évre

2023 évre

2024 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

250.000

459.000

468.000

477.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

7.000.000

9900.000

10.100.000

10.300.000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

84.550.308

87.932.000

91.449.000

95.108.000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül

04

1.043.000

1.085.000

1.130.000

1.174.000

Támogatásértékű működési bevétel

05

6.465.000

6.724.000

6.993.000

7.272.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

33.192.862

13.046.000

13.772.000

14.537.000

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

Személyi juttatások

12

24.494.000

25.474.000

26.493.000

27.552.000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.735.000

3.884.000

4.040.000

4.201.000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

27.946.000

29.064.000

30.226.000

31.435.000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

-

-

-

-

Támogatásértékű működési kiadás

16

51.488.556

53.548.000

55.690.000

57.918.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

6.900.000

7.176.000

7.463.000

7.762.000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

114.563.556

119.146.000

123.912.000

128.868.000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

1.389.000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

16.548.614

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

17.937.614

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2021. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

4.000.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.812.056

45.812.056

Óvodai Társulás

100.000

100.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

445.500

-

-

-

-

445.500

-

-

-

-

891.000

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

-

-

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

200.000

Német Kulturális Egyesületnek

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

200.000

1

A 2. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.