Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 10- 2019. 05. 10

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 192.564.888 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. §  Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatása államháztartáson belülről: 36.942.591.- Ft;

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0-Ft, melyből

c) közhatalmi bevételek: 33.450.438.- Ft;

d) működési bevételek: 6.203.824.-Ft;

e) finanszírozási bevételek: 115.968.035- Ft.

3. § A Rendelet 4. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4.§ Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) személyi juttatások: 10.538.838.- Ft;

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.636.125.- Ft;

c) dologi kiadások: 52.795.819.-Ft;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.023.000.-Ft;

e) egyéb működési célú kiadások: 30.424.295 Ft;

f) beruházások:  85.105.628.-Ft;

g) felújítások:5.856.970.- Ft;

h) finanszírozási kiadások: 1.184.213.- Ft.”

4. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A belső finanszírozáson belül

a) előző évek maradványának igénybevétele 115.968.035.-Ft, ebből

aa) működési célú: 115.968.035.- Ft;

ab) felhalmozási célú: 0 Ft.”

5.§ A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 4 fő.”

6. § A Rendelet


  1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
  2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
  3. 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.