Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 05. 31 18:30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról1

2022.05.31.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a kiadások teljesítését 40 295 298 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 17 569 528 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 22 725 770 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a bevételek teljesítését 122 101 878 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 76 578 995 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 45 522 883 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.

4. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2) önkormányzati rendelete, a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 2/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Költségvtési egyenleg (adatok Ft-Ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

44 659 487

32 614 637

12 044 850

FELHALMOZÁS

45 009 092

6 852 192

38 156 900

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

89 668 579

39 466 829

PÉNZMARADVÁNY

31 514 772

2020/2021.évi nettó megelőlegezés

918 527

828 469

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

32 433 299

828 469

MINDÖSSZESEN

122 101 878

40 295 298

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai (adatok Ft-ban)

Jogcím

Sor

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

9 362 770

9 526 470

9 003 094

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

1 689 900

1 702 300

1 375 000

Készletbeszerzés (K31)

3.

800 000

1 040 000

679 994

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4.

410 000

408 800

350 262

Szolgáltatási kiadások (K33)

5.

8 684 000

8 913 037

7 815 416

Kiküldetések, reklám kiadások (K34)

6.

Egyéb dologi kiadások (K35)

7.

6 934 993

6 852 736

4 278 678

Dologi kiadások (K3)

8.

16 828 993

17 214 573

13 124 350

Családi támogatások (K42)

9.

0

0

0

Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)

10.

0

0

0

Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)

11.

0

0

0

Lakhatással kapcs.ellátások (K46)

12.

0

0

0

Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

13.

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátás (K48)

14.

4 117 632

4 169 632

4 166 642

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15.

4 117 632

4 169 632

4 166 642

Elvonások és befizetések (K502)

16.

0

0

0

Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)

17.

4 565 615

4 565 615

4 545 551

Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)

18.

550 000

550 000

400 000

Tartalékok (K513)

19.

13 231 119

18 040 066

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20.

18 346 734

23 155 681

4 945 551

Beruházások (K6)

21.

9 341 288

14 352 078

2 325 355

ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt

22.

958 788

958 788

958 788

Felújítások (K7)

23.

9 264 000

50 320 248

4 526 837

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

24.

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

25.

68 951 317

120 440 982

39 466 829

ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)

26.

828 469

828 469

828 469

Központi irányítószervi támogatások (K91)

27.

0

0

0

Kiadások összesen (K1-K9)

28.

69 779 786

121 269 451

40 295 298

Kötelező feladatok: - működési

36 031 124

74 831 469

11 206 563

-felhalmozási

32 339 772

0

6 362 965

Önként vállalt feladatok:- működési

1 408 890

1 408 890

22 236 543

-felhalmozási

0

45 009 092

489 227

69 779 786

121 249 451

40 295 298

3. melléklet

Az önkormányzat bevételei (adatok Ft-ban

Jogcímek

Sor

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

H.önk.működésének ált.tám.(B111)

1.

14 324 118

14 363 828

14 363 828

T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)

2.

0

0

0

T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.
feladatainak tám.(B113)

3.

4 117 612

4 117 612

4 117 612

T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)

4.

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Műk.c.központosított előirány(B115)

5.

0

3 045 600

3 045 600

Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)

6.

0

0

0

Önk.működési támogatásai (B11)

7.

20 711 730

23 797 040

23 797 040

Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)

8.

825 000

6 070 057

5 946 520

Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)

9.

21 536 730

29 867 097

29 743 560

Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)

10.

0

20 049 900

20 049 900

E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)

11.

479 394

24 959 192

24 959 192

Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)

12.

479 394

45 009 092

45 009 092

Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)

13.

0

0

0

Jövedelemadók (B31)

14.

0

0

0

Vagyoni típusú adók (B34)

15.

9 600 000

9 600 000

10 822 750

ebből: építményadó (B34)

16.

0

0

1 987 388

telekadó (B34)

17.

0

0

8 835 362

Értékesítési.és forgalmi adók (B351)

18.

5 000 000

3 629 600

3 212 401

ebből: általános forg.adó (B351)

19.

0

0

0

iparűz.adó-állandó jell(B351)

20.

5 000 000

3 629 600

3 212 401

iparűz.adó-ideigl.jell. (B351)

21.

0

0

0

Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)

22.

0

0

0

Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)

23.

0

0

0

ebből: idegenforg.adó (B355)

24.

0

0

0

Termékek és szolgált.adói (B35)

26.

5 000 000

3 629 600

3 212 401

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

27.

240 000

240 000

366 985

ebből:talajterhelési díjak (B36)

28.

240 000

240 000

366 985

egyéb települési adók

29.

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

14 840 000

13 469 600

14 402 136

Szolgáltatások ellenértéke (B401)

31.

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

50 000

60 000

60 000

ebből: bérleti díj (B402)

33.

50 000

60 000

60 000

Közvetített szolg.ellenértéke (B403)

34.

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

35.

28 103

28 103

28 103

Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)

36.

7 588

7 588

7 588

Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)

37.

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

38.

160 000

160 000

288 830

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

1 163 199

1 153 199

129 270

Működési bevételek (B4)

41.

1 408 890

1 408 890

513 791

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek (B55)

42.

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

43.

0

0

0

Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)

44.

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45.

0

0

0

Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)

46.

0

0

0

ebből:egyéb civil szerv.

47.

0

0

0

ebből:önk.tul.egyéb váll..

48.

0

0

0

ebből:egyéb váll.

49.

0

0

0

Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75

50.

0

0

0

Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)

51.

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

38 265 014

89 754 679

89 668 579

Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)

53.

31 514 772

31 514 772

31 514 772

ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)

54.

0

0

918 527

Finanszírozási bevételek (B8)

55.

31 514 772

31 514 772

32 433 299

Bevételek mindösszesen

56.

69 779 786

121 269 451

122 101 878

Kötelező feladatok:- működési

27 881 663

12 057 239

76 578 995

- felhalmozási

0

59 630 826

0

Önként vállalt feladatok: -működési

23 292 835

44 539 886

513 791

felhalmozási

18 605 288

5 041 500

45 009 092

69 779 786

121 269 451

122 101 878

4. melléklet

Felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Teljesítés bruttó (adatok Ft- ban)

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

3 400 000

918 500

4 318 500

3 400 000

918 500

4 318 500

0

1. Rendezési terv

0561/013350

3 150 000

851 000

4 001 000

3 150 000

851 000

4 001 000

0

2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve

0561/045120

250 000

67 500

317 500

250 000

67 500

317 500

0

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

3 458 788

675 000

4 133 788

6 853 788

1 413 450

8 267 238

958 788

3.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

0

4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás)

0562/013350

958 788

958 788

958 788

958 788

958 788

5. Külter.utak fejlesztése pályázat terv megrendelése

660 000

660 000

0

6. Játszótér fejlesztés

0562/013350

2 735 000

738 450

3 473 450

0

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

0

0

0

66 000

17 820

83 820

83 820

1. Operációs rendszer Office 2019.

0563/066020

0

66 000

17 820

83 820

83 820

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

700 000

189 000

889 000

1 324 819

357 701

1 682 520

1 282 747

1. Kisértékű tárgyi eszközök

0564/066020

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

229 917

3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása

0564/066010

400 000

108 000

508 000

334 000

90 180

424 180

175 490

3.Kistelepülések rendezvényeinek támogatása(sörpad, rendezvénysátor)

0564/082092

690 819

186 521

877 340

877 340

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

7 558 788

1 782 500

9 341 288

11 578 607

2 707 471

14 352 078

2 325 355

József Attila utca aszfaltburkolattal történő ellátása (Magyar Falu Program)áthúzódó

0571/045120

4 815 000

0

4 815 000

4 815 000

0

4 815 000

3 809 543

Főutcai járda építés, járdatervek készítése

0571/045120

524 000

0

524 000

524 000

0

524 000

524 000

Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő)

0571/045120

3 090 000

835 000

3 925 000

3 090 000

835 000

3 925 000

0

Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő+ pályázati forrás)

0571/045120

13 052 323

3 524 127

16 576 450

0

Hivatal épületének felújítása(Magyar Falu Program)

0571/062020

19 275 431

5 204 367

24 479 798

0

Kultúrház tetőfelújításból utólag megvalósuló kéményfelújítási munkák

0571/082042

193 294

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

8 429 000

835 000

9 264 000

40 756 754

9 563 494

50 320 248

4 526 837

1

Az önkormányzati rendeletet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. 18 óra 30 perccel.