Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

a hulladékról szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 09. 30

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló (továbbiakban: Htv.) 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1.§

A hulladékokról szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§ (3)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A TSZH kezelését, azaz összegyűjtésről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról Medina Községi Önkormányzata a VERTIKÁL- Alisca Terra Konzorciummal (a továbbiakban: Közszolgáltató/Szolgáltató) megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) konzorciumi tag útján gondoskodik.

„(4) A Közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.2.§


A R. 1.§-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki.

„(5) A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. konzorciumvezető felel a közszolgáltatás fenntartásáért, központi ügyintézésért (adatszolgáltatás, kapcsolattartás, rendszerfejlesztés), a közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztosításáért, a hulladékkezelő telepek üzemeltetéséért, rekultivációs feladatok ellátásáért, rekultivációs tartalék megképzéséért, engedélyekért. A konzorciumvezető által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 60%.

(6) Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumi tag a közszolgáltatási szerződések, önkormányzati rendeletek és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. által megadott gyakorisággal gyűjti a megadott hulladéktípusokat és az optimalizált logisztika szerint, a meghatározott végpontra szállítja. A konzorciumi tag által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 40 %.”

3.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1)     A Közszolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához használhatja fel.

(2)     A Közszolgáltató a személyes adatokat az ingatlantulajdonos szerződéses jogviszonyának megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.”


4.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §


(1)     Az önkormányzat és a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, melynek tartalmaznia kell:

a.) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait;

b.) a közszolgáltatási szerződés tárgyát;

c.) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, illetve a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát;

d.) a teljesítés helyét;

e.) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

f.) a felek jogait és kötelezettségeit;

g.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

h.) az irányadó jogszabályok megnevezését;

i.) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(2) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik.

(3) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

(4)     A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.”


5.§

A R. 7.§ (4) bekezdése „írásban, vagy hirdetmény útján” szövegrész helyébe a „helyben szokásos módon” szövegrész lép.


6.§

A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.”7.§


A R. 8.§-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki.

„(1a) A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(1b) A tárolóedény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.”
8.§


A R. a következő 8/A-8/B.§-sal egészül ki.


8/A.§


 1. Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente. A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, amely a települési jegyző által kiadott igazoláson alapul, és amely igazolás tartalmazza, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.
 2. Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználót megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.
 3. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.
 4.  A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

8/B.§

 1. A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.


 1. A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.


 1. A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlanhasználót a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.”


9.§


A R. 9.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„b) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.”


10.§


A R. 9.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„ (3) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.”

11.§


A R. 9.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„(6)  A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az edény használójával kötött külön szerződés alapján, térítés ellenében a közszolgáltató átvállalhatja.”12.§


A R. 9.§-a következő (9) bekezdéssel egészül ki.

„(9) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.”

13.§


A R. a következő 9/A.§-sal egészül ki.

„9/A.§

 1. A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.


 1. A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.


 1. Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


 1. A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át - , függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.


 1. A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


 1. Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.


 1. A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.”

14.§


A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép. 1. Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony
 1. azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,
 2. a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.


 1. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább tizenöt nappal megelőzően.
 2. A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.
 3. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
 4. Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.
 5. Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.’

15.§


A R.11.§-a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki.

„(3)  A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(4)     Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a Közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a Közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni.

(5)    Amennyiben a szállítás az ingatlantulajdonos hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a tulajdonos a szállítást megrendeli, de ez esetben a Közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(6) Amennyiben a Közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.”

16.§


A R. a következő 11/A.§-sal egészül ki.

„11/A.§

(1)     A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.”17.§


A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„12. §

(1) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik.

(2) A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

(3)     A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató minimum egy héttel korábban értesíti a lakosságot.”

18.§


A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„13. §

(1)     Az ingatlantulajdonosok (magánszemélyek, intézmények stb.) a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatás ellenértékét a kötelezettek, beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezetet is, 2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.

(2)     Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3)     Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

(4)     A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

(5)     A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét.”


19.§


A R. jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.


20.§


Hatályát veszti a hulladékokról szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdés c) pontjában „A 8. § (5) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre” szövegrész, a 14.§-a, a 15.§-a, a 16.§-a.


21.§


Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2019. október 1.


                                                dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző

Mellékletek