Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 05. 27

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §


E rendelet hatálya Pári község közigazgatási területén történő házasságkötésre, továbbá a közös önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőre terjed ki.


Értelmező rendelkezések

2. §


(1) E rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


(2) E rendelet alkalmazásában a hivatali helyiség az önkormányzati hivatal épülete (Pári, Nagy u. 18.) és a Művelődési Ház (Pári, Nagy u. 24.).


Részletes rendelkezések

3. §


(1) A házasság hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti, 1. számú melléklet szerinti kérelmet a bejelentkezési szándékkal egyidőben kell a jegyzőhöz címezve az anyakönyvvezetőnél benyújtani.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják, a kötelezettségeket vállalják.


(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díj befizetését.


(4) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásától számított 5 napon belül Pári Község Önkormányzata költségvetési számlájára kell befizetni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 15 munkanapon belül vissza kell utalni.


(5) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.


(6) Mentesülnek a kérelmezők a 3. § (3) bekezdés szerinti díj megfizetése alól, ha valamelyik házasuló személy állapota közeli halállal fenyeget.4. §


(1) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló kérelem ügyében, az eljáró anyakönyvvezetővel történő egyeztetés után, a jegyző dönt.


(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránt benyújtott kérelem elbírálása előtt az anyakönyvvezető a házasulók által megjelölt helyszínen szemlét tart, annak megállapítása érdekében, hogy a jogszabályi feltételek fennállnak-e. A szemléről feljegyzést készít. A jegyző a szemléről készült feljegyzés alapján bírálja el a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló kérelmet.


(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


(4) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, eseményenként a melléklet szerinti díjazás illeti meg, kivéve ha a közreműködő anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselők szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri.


Záró rendelkezések

5. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben At. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (VII. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.
               Farkas Jánosné                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 26.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                             jegyző