Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 08

A Tiszaörs Községi Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

351.020 E Ft

Költségvetési bevétellel332.294 E Ft

Költségvetési kiadással


41.395 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó fizetési kötelezettségeit, az adósságállomány 2013. év végi alakulását, az önkormányzat által nyújtott kedvezményeket, a vagyonkimutatást, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a pénzmaradvány kimutatást a 8., a 9., a 10., a 11., a 12. és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidőben a 6/ 2013 (III. 22.) számú, a 13/2013 (X. 03.) számú valamint a  4/2014 (V. 8.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.