Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.12..) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzat 1/2015. (II.12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 12


Zók Község Önkormányzat 1/2015. (II.12.) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlZók Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24.§-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 27.§.-ában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014.évi C tv.-ben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő testületére és a közösen fenntartott intézményekre.

2.§.

 1. Az Áht. 15.§.(1,2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület állapítja meg a címrendet.

A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


3.§


 1. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését


                       38.214.000.-Ft összes bevétellel

Ebből:              

                        Működési  célú támogatások államháztartáson belülről:              13.187.000.-Ft

                        Közhatalmi bevételek :                                                            5.320.000.-Ft                            Működési bevételek                                                                                   4.495.000.- Ft

                        Működési célú átvett pénzeszközök                                            1.741.000.- Ft  

                        Előző évi pénzmaradvány                                                         13.471.000.- Ft    


                       38.214.000.- Ft összes kiadással

Ezen belül:

                   10.612.000.-Ft     K1 Személyi juttatással

                      1.917.000-Ft     K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

                     6.655.000.-Ft     K3 Dologi kiadások  

                        543.000.-Ft     K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

                     8.487.000.-Ft     K5 Egyéb működési célú kiadások

                  10.000.000.- Ft     K6 Beruházások


állapítja meg a 2.sz.mellékletben foglaltak szerint.

4.§


Zók Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2015. évben 27 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

                                

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási     tevékenysége . :                                                                    1 fő

Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:                1 fő

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás                           1 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             24 fő

Mindösszesen                                                                      27 fő                             

                        

5.§

                                


            A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 105.000.- Ft / hó.


6.§


A költségvetés végrehajtásának szabályai  1. Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
 2. Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.
 3. Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
 4. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.
 5. A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.
 6. Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.


7.§ 1. A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
 2. A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.
 3. Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.
 4. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.
 5. Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. 


Átruházott hatáskörök


8. §


A képviselő-testület az Ávr.34.§ (2) alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra, a polgármesterre ruházza át.


Záró rendelkezések


9. §


A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.


E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C tv., az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.


10. §


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2015. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.            Nagy Gábor                                                                      Magdó Szilárd

            polgármester                                                                        jegyzőZáradék: A rendeletet a képviselőtestület 2015. február 11-én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2015. február 12-én került sor.


                                                                                                     Magdó Szilárd

                                                                                                          Jegyző1. számú melléklet


Zók Község Önkormányzata


CÍMRENDJE


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Tevékenysége.

011220 Adó vám ésjövedéki igazgatás

013320 Köztemető - fenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010 Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválsztásokhoz

Kapcso l ódó tevé kenység e k

016020 Országos és helyi népszavazással lrapcsolatos tevékenységek

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópátya épitése

051030 Nem veszélyes (te|epülési ) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,szállitása,

Átrakása

063010 vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

06610 Zöldterület -kezelés

066020 Város , községgazdáIkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210 Járóbetegek gyógyitó szakelIátása

072311 Fogorvosi alapellátás

074011 FoglaIkozás-egészségügyi alapellátás

076010 Egészségügy igazgatása

082010 Kultúra igazgatása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása

082044 Könyvtári szoIgáltatások

107055 falugomdnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( nem

Szociális bérlakás)

041 232 Sta ft- m u n kaprog ram -Tél i közfog l al koztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

082091 Közművelődés -közősségi és társadalmi részvétel fejlesztése

086090 MindenféIe egyéb szabadidős szolgáltatás
Mellékletek