Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelete

Az anyakönyvi eljárásról

Hatályos: 2017. 04. 26

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1.§


Jelen rendelet hatálya a Csertő Község közigazgatási területén történő házasságkötési és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre terjed ki.


Értelmező rendelkezések


2.§


/1/ Anyakönyvezető: Csertő község anyakönyvvezetője

/2/ Hivatali helység: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15., továbbá, ha ez a helyiség az önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető igénybe a jegyző által kijelölt helység

/3/ Hivatali munkaidő: hétfőtől- csütörtökig: 8-16 óra közötti, pénteken 8-12 óra közötti időszakban kezdődő és befejeződő esemény

/4/ Ünnepnap, munkaszüneti nap: január 1.,március 15., nagypéntek, húsvét, május 1., pünkösd, július 1., augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.


II. Fejezet

Szertartások típusai és annak szabályai


A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés


3.§


A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés ingyenes.

A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés


4.§


/1/ Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díjköteles és kérelemre engedélyezhető.

/2/ A házasság megkötésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeket akkor is biztosítani kell, ha az a  hivatali helyiségen kívül történik.

/3/ A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként az anyakönyvvezetővel történő egyeztetést követően dönt.

/4/ Meg kell tagadni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését, amennyiben az anyakönyvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés létesítésének helyszínére való szállítása és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállítása, az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételei, továbbá az eseményhez méltó körülmények nem biztosítottak.

/5/ A döntést megelőzően az anyakönyvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, melynek eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés


5.§


/1/ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjköteles és kérelemre engedélyezhető.

/2/ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként az anyakönyvvezetővel történő egyeztetést követően dönt.

/3/ Vasárnap és munkaszüneti napon ill. ünnepnapon történő házasságkötés nem engedélyezhető.


III. Fejezet

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésével kapcsolatos eljárási szabályok


6.§


/1/ A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezése iránti kérelem írásban a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg az anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő . A kérelem a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyomtatványon nyújtható be. Az eljárási cselekmény elektronikus úton nem végezhető.

/2/ Az engedély kiadásánál figyelembe kell venni, hogy nem köthető házasság valamint nem tartható egyéb családi esemény jelen rendelet 2.§ /4/ bekezdésében meghatározott munkaszüneti napon.

/3/ A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételeken túl igazolják a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díj befizetését.

/4/ A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, egyéb családi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.Díjfizetési szabályok


7.§


/1/ A hivatali helyiségen kívüli és a munkaidőn kívüli házasságkötés, egyéb családi esemény megünneplése esetén a szolgáltatás ellentételezéseként a rendelet 2. számú mellékletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni a 8.§-ban meghatározott mentességek kivételével.

/2/ A szolgáltatási díj megfizetése lehetséges a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatalnál az Önkormányzat pénztárába történő befizetéssel teljesíteni, vagy banki átutalással történhet. A szolgáltatási díj beérkezésének határideje legkésőbb a házasságkötést, családi eseményt megelőző utolsó munkanap.

/3/ A szolgáltatási díj megfizetését a 6. §-ban meghatározott kérelem benyújtásakor igazolni kell, bevételi pénztárbizonylattal, hivatalos bankszámlakivonattal vagy postai feladóvevénnyel.

/4/ A hivatali helységen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés tárgyában előterjesztett kérelem (együttes kérelem) esetén a díj külön-külön fizetendő.

/5/ Amennyiben a házasságkötés vagy családi esemény bármely okból elmarad, vagy a kérelem bármely okból elutasításra kerül, a befizető részére a szolgáltatási díjat 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.


Mentességi szabályok


8.§


/1/ A jegyző magánszemély kérelmére a 2. számú mellékletben meghatározott díjfizetési kötelezettséget mérsékelhet, vagy elengedheti:

  1. valamelyik fél halálával fenyegető egészségi állapota miatt,
  2. kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója megélhetését súlyosan veszélyezteti.

/2/ Jelen rendelet 8.§ /1/ bekezdés a.) pontjában meghatározott esetben a kérelmezőnek a fennálló helyzetet hitelt érdemlően bizonyítani szükséges, mely bizonyítékokat a kérelemhez csatolni szükséges.

/3/ A rendelet 8. § /1/ bekezdés b.) pontjában meghatározott esetben súlyosan veszélyeztetettnek tekinthető különösen az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét, vagyona nincs vagy akit elemi csapás ért. Ennek igazolására kérelmező a kérelméhez jövedelem igazolást vagyon nyilatkozatot köteles csatolni, illetve az elemi csapás esetén az arra történő hivatkozást.

/4/ Mentességi kérelem - részletes indoklással - a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatalnál (7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.) az anyakönyvvezetőnél nyújtható be, melyet a jegyző bírál el. A kérelem elektronikus úton történő benyújtása kizárt.


IV. Fejezet

Anyakönyvezető díjazása


9.§


/1/ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő helyett a rendelet 3. számú melléklete szerinti díjazás illati meg.

/2/ Anyakönyvezető részére a szabadidő helyett járó díjat negyedévente kell megfizetni.


V. Fejezet

Záró Rendelkezések


1o.§


/1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Csertő, 2017. április 19.

              Fleckistánné Csöme Edit                                        Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyző