Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Szabadhídvég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Szabadhídvég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabadhídvég község illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) magánszemély kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót vezeti be.

Magánszemély kommunális adója

2. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(2) Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ban és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4000.- forint.

(3) Mentes a magánszemély kommunális adója alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

3. § Az adóhatóság a magánszemély kérelmére a magánszemély adótartozását, valamint bírság és pótléktartozását (együtt: adótartozás) mérsékelheti vagy elengedheti, a megfizetésre részletfizetést állapíthat meg, ha az adótartozás megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

4. § (1) A jövedelem számításánál a települési támogatásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az adómentesség, adómérséklés és adóelengedés iránti kérelemhez a kérelmező köteles saját és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat és az egyéb vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat a települési támogatásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott formában benyújtani.

Iparűzési adó

5. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékesség1i területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2)2 Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(3)3

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 14/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

1

A 8/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.