Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében és 45. §-ban kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A helyi adó megállapítása

1. § Bodmér Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót.

2. Helyi iparűzési adó

2. § (1)1 Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,7 %-a.

(2)2

3. § (1)3 Mentes az adó fizetése alól az a vállalkozó, akinek az adóévben a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja a 250.000,- Ft-ot nem haladja meg.

(2) Amennyiben az adó alapja az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt meghaladja, az egész adóalap adóköteles.

(3)4 Az (1) bekezdésében meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(4) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – e rendelet 1. mellékletben foglaltak szerint nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(9) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

3. Záró rendelkezések

4. § (1)5 A bevezetett helyi adókkal kapcsolatos eljárásban a Htv-ben, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, valamint az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2)6 Az önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és illetéktartozásból az önkormányzatot megillető bevétel terhére rendeletben nem szabályozza az anyagi érdekeltség feltételeit.

5. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § (1) bekezdés Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2021. január 21. napjától A 2. § (1) bekezdése a Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos 2021. január 21. napjától

3

A 3. § (1) bekezdés Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. június 1. napjától

4

A 3. § (3-10) bekezdés Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. június 1. napjától

5

A 4. § (1) bekezdés Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szám. Hatályos 2016. június 1. napjától

6

A 4. § (2) bekezdés Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2016. június 1. napjától

7

Az 1. melléklet Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2016. június 1. napjától

8

Az 1. melléklet Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2016. június 1. napjától