Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02 - 2022. 07. 02

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.07.02.

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 390 788 e Ft költségvetési bevétellel, 522 015 e Ft költségvetési kiadással, 138 800 e Ft finanszírozási bevétellel, 7 573 e Ft finanszírozási kiadással-állapítja meg.”

2. § A R. 5.§ helyébe e rendelet 5.§-a lép.

3. § (1) (1) Az Önkormányzatnál valamint a Közös Hivatalnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatott Polgármester 1 fő Hivatalsegéd 1 fő Mezőőr 1 fő Karbantartó 1 fő Házi segítségnyújtás 2 fő Szociális étkezés 1 fő Családsegítő 1 fő - közfoglalkoztatás: segédmunkás 4 fő - közös hivatal jegyző: 1 fő előadók 7 fő

b) rész munkaidőben foglalkoztatott traktoros: 1 fő - közös hivatal: előadó: 1 fő ÖSSZESEN: 23 fő

(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal létszám-keretét 2021. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A R. 5.) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

4. § (1) A R. 1.) és 1/A) melléklete helyébe e rendelet 1.) és 1/A melléklete lép.

(2) A R. 2.) és 2/A) melléklete helyébe e rendelet 2.) és 2/A melléklete lép.

(3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

(4) A R. 5.) melléklete helyébe e rendelet 5.) melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.