Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. § (1)   Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:


a)  76.310 eFt   teljesített bevétellel, ezen belül

aa) 75.446 eFt   működési bevétellel,

ab)  0 eFt   felhalmozási bevétellel, és

ac) 864 eFt   finanszírozási bevétellel,


b) 68.142 eFt   teljesített kiadással, ezen belül

ba)     54.670 eFt   működési kiadással,

bb)     11.537 eFt   felhalmozási kiadással, és

bc)       1.935 eFt   finanszírozási kiadással

jóváhagyja.


(2) A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:


a)  9.239 eFt   költségvetési többlettel, ezen belül

aa)     20.776 eFt   működési többlettel,

ab)     11.537 eFt   felhalmozási hiánnyal

jóváhagyja.


(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

      

(4) Az önkormányzat 2015. évi adósságállományát 5.640 eFt összegben a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. évi maradvány-kimutatását 8.168 eFt összegben az 6. melléklet szerint jóváhagyja.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2015. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 7.531 eFt összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 326.244 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.


4. Záró rendelkezések


4. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Folyás, 2016. április 28.                          Magyar Sándor                                                        Dr. Kiss Imre

                  polgármester                                                                 jegyző