Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V. 06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 15

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. §  (1)   Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:


             a) 130.861 eFt            teljesített bevétellel, ezen belül

                  aa)        93.728 eFt     költségvetési bevétellel, ezen belül

                  aaa)         75.520 eFt   működési bevétellel,

                  aab)        18.208 eFt   felhalmozási bevétellel,

                  ab)        37.133 eFt     finanszírozási bevétellel,


             b) 68.595 eFt              teljesített kiadással, ezen belül

                  ba)        67.029 eFt     költségvetési kiadással, ezen belül

                  baa)         52.565 eFt   működési kiadással,

                  bab)        14.464 eFt   felhalmozási kiadással,

                  bb)          1.566 eFt     finanszírozási kiadással


jóváhagyja.


(2)   A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:


a)        26.699 eFt          költségvetési többlettel, ezen belül

                  aa)        22.955 eFt     működési többlettel,

                  ab)          3.744 eFt     felhalmozási többlettel

jóváhagyja.


(3)   Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.


(4)   Az önkormányzat 2018. évi adósságállományát 2.526 eFt összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(5)   Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. §  (1)   A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi maradvány-kimutatását 62.266 eFt összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2018. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 62.584 eFt összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. §  (1)   Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 452.832 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.


4. Záró rendelkezések


4. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Folyás, 2019. április 25.                                    Magyar Sándor                                                         Dr. Kiss Imre

                             polgármester                                                                  jegyző