Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és piacról

Hatályos: 2024. 01. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és piacról

2024.01.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed a Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által az alábbi területeken fenntartott és üzemeltetett helyi vásárra és piacra:

a) 8654 Ságvár, Gesztenye utca: 125/4 hrsz, 125/6 hrsz.; 8654 Ságvár, Sporttelep: 126/2 hrsz, 126/3 hrsz, 158 hrsz; 8654 Ságvár, Sport utca: 125/4 hrsz, 125/6 hrsz, 126/1 hrsz, 129/6 hrsz, 129/1 hrsz, 135/1 hrsz, 136/1 hrsz, 137/1 hrsz, 138/1 hrsz, 139/1 hrsz, 140/1 hrsz, 141/1 hrsz, 142/1 hrsz, 143/1 hrsz, 144/1 hrsz, 145/1 hrsz, 146/1 hrsz, 147/1 hrsz, 148/1 hrsz, 149/1 hrsz, 150/1 hrsz, 151/1 hrsz, 152/1 hrsz, 153/1 hrsz, 154/1 hrsz, 155/1 hrsz, 126/3 hrsz, 157/2 hrsz; -okon

Ságvári állandó, használtcikk-, állat-, és autóvásár (a továbbiakban: vásár),
b) 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 447 hrsz, Fő utca – Petőfi Sándor utca kereszteződéstől keletre lévő útszakasza, a Petőfi Sándor utca 32. szám alatti házig: Ságvári piac (a továbbiakban: piac).
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan magánszemélyre, egyéni vállalkozóra, őstermelőre, kistermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az (1) bekezdésben meghatározott vásáron és piacon bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat (továbbiakban együtt: Kereskedő), valamint az (1) bekezdésben meghatározott vásár és piac területén tartózkodókra.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az alkalmi árusításra, továbbá az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.

2. A vásár és a piac megrendezésének időpontjai

3. § (1) Az Önkormányzat a vásárt minden hónap második szombatján rendezi meg. A vásár nyitvatartási ideje a vásári napokon márciustól októberig 5 órától 15 óráig, novembertől februárig 6 órától 15 óráig tart.

(2) Az Önkormányzat a piacot a hét minden napján rendezi meg. A piac nyitvatartási ideje: 6.00-19.00-ig.

(3) A munka törvénykönyve szerint meghatározott munkaszüneti és ünnepnapokon a piac nem kerül megtartásra.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott napok helyett a polgármester, amennyiben indokoltnak tartja, az adott évben kijelölhet az adott naptól eltérően más napot a piac tartására.

(5) Veszélyhelyzetben a vásár és a piac a polgármester egyedi döntése és az általa meghatározott feltételek alapján megrendezésre kerülhet.

3. A vásáron és a piacon történő árusítás feltételei, rendje

4. § Az Önkormányzatnak, mint üzemeltetőnek feladata a vásár és a piac üzemeltetése, rendjének biztosítása, területének tisztán tartása. Az üzemeltető – piacfelügyelő útján - gondoskodik különösen:

a) a vásár és a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,

b) a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,

c) a hulladék elszállításáról,

d) a vásár és a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,

e) a vásár és a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről, és annak elszámolásáról.

5. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vásáron és piacon folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény–egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.

(2) A vásáron és a piacon kereskedői tevékenységet az végezhet:

a) aki a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel,

b) az árusításra vonatkozó egyéb szabályokat betartja,

c) az általa igénybe vett árusítóhely használatáért a helypénzt megfizette,

d) nevét, címét igazolta,

e) a tevékenységre feljogosító iratot bemutatta a piacfelügyelőnek.

6. § (1) A Kereskedő a helyfoglaláshoz köteles a piacfelügyelőnek hatósági engedélyt bemutatni azokhoz az árucikkekhez, amelyek csak így hozhatók forgalomba. Ennek hiányában a termék nem árusítható.

(2) Minden Kereskedő köteles a piacfelügyelőnek az áru származása, minősége, mennyisége, valamint az ára tekintetében a megfelelő felvilágosítást megadni és a szükséges igazolást bemutatni.

(3) Az a Kereskedő, akinek a hatályos jogszabály előírja az általa árusított termék eredetének igazolását, illetve a jogszerű eladásra és vásárlásra igazoló okiratot, a hiteles igazolásokat és a Vásárlók Könyvét mindig köteles magánál tartani, és felszólításra köteles bemutatni a piacfelügyelőnek.

(4) A mezőgazdasági őstermelő, kistermelő kizárólag maga termelte terméket árulhat.

7. § (1) A Kereskedők kötelesek tevékenységüket úgy végezni, hogy az másnak ne jelentsen veszélyforrást. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ebből eredő károkért a polgári jog szabályai szerint az a Kereskedő felelős, akinek mulasztásából a káresemény vagy baleset megtörtént.

(2) A Kereskedő köteles az árusítóhelyén a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, a termék árát, esetlegesen elektronikus levelezési címét.

(3) A Kereskedő az árusítóhelyen kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt használhat. Ha az áru mérlegelése külön kosár, doboz stb. felhasználásával történik, azon a mérőedény súlyát maradandó módon, a vevő által is jól láthatóan fel kell tüntetni.

8. § (1) Az árusítás történhet:

a) elárusító helyről (pl: kiépített asztal, engedélyezett mozgóbolt, sátor),

b) a vásárban élőállat árusítás a kijelölt helyen ketrecből, járműről,

c) zöldség, gyümölcs: kosárból, ládából, gyékényről.

(2) A Kereskedők a vásár, piac időtartamára sátrat, standot létesíthetnek az üzemeltető engedélyével.

(3) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, közlekedőket árubemutatásra vagy árusításra igénybe venni.

9. § Az üzemeltető az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, illetve piac rendjének megszegőit legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja.

4. A bérleti díj megfizetésének és a helyfoglalásnak a rendje

10. § (1) A vásárban az árusítás bérelt helyen, vagy a piacfelügyelő által kijelölt helyen történhet. A vásárban igénybe vett terület után helypénzt kell fizetni, amelynek összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A helypénz megfizetése történhet napi helyjegy, vagy bérlet formájában.

(2) A helyhasználati díj kiszabásának alapja, a vásárban elfoglalt terület nagysága. Egy árusítóhely nagysága 30 m2. A legkisebb igénybe vehető terület 15 m2.

(3) A vásári bérlet az árusítóhely állandó biztosítását szolgálja vásári napokon, amely féléves időre váltható. A bérlet ára a tárgyidőszak valamennyi vásári napjára szól. A bérleti szerződések megkötése az üzemeltető feladata.

(4) A vásárban a napi helyhasználatot – a bérlettel nem rendelkezők számára - az üzemeltető megbízottja engedélyezi és kijelöli az árusítóhelyet, az aznapi szabad elárusító helyek figyelembevételével.

(5) A bérlettel rendelkezők helyeit az üzemeltető a nyitvatartási idő alatt reggel 7 óráig tartja fenn, ezután az el nem foglalt helyek az adott napon szabadon értékesíthetők napi díj alkalmazásával.

(6) Napi helyfoglalás esetén a kereskedők az árusított cikkek szerint kijelölt helyen, az érkezés sorrendjében válthatnak helyet, a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

11. § A veszélyhelyzet ideje alatt meg nem rendezett vásár tekintetében az adott hónapokra járó bérleti díj arányos összege a következő évi/félévi bérleti díj összegébe számítódik.

12. § A piacon az árusítás a piacfelügyelő által kijelölt helyen történhet. A piacon igénybe vett terület után helypénzt kell fizetni, amelynek összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A helypénz megfizetése napi helyjegy formájában történik.

13. § (1) A napi helyfoglalás a vásár, piac nyitvatartási idejének zárórájával, vagy akkor szűnik meg, ha a helyfoglaló a nyitvatartási idő alatt a helyét végleges jelleggel elhagyja. Ebben az esetben az üzemeltető napi térítési díjak alkalmazásával azt ismét használatba adhatja.

(2) Az a Kereskedő, aki helypénz megfizetése nélkül kereskedik, vagy az általa kért területnél többet vesz igénybe, és erre történő figyelmeztetés ellenére sem fizeti meg a díjat, a vásáron és piacon történő további árusítást meg kell tiltani számára és a Kereskedőnek el kell hagynia a piac területét.

(3) A helypénzzel és bérleti szerződéssel megváltott árusító hely másra át nem ruházható. Az árusítás ideje alatt a Kereskedő köteles megőrizni és ellenőrzésre átadni az árusító helyről szóló számlát, nyugtát vagy bérletet. Amennyiben ezt bemutatni nem tudja, úgy köteles az elfoglalt terület után ismételten helypénzt fizetni.

(4) A vásári bérletek tulajdonosai a félévi bérleti díjat előre egy összegben az első félévet decemberi, illetve januári hónapok vásárnapján, a második félévet a júniusi, illetve a júliusi hónapok vásárnapján kötelesek megfizetni.

(5) Bérleti díj meg nem fizetése esetén, illetve késedelmes teljesítés esetén a soron következő kérelmező számára az árusító hely értékesíthető.

(6) A piacon állandó jelleggel történő árusítás az üzemeltető külön engedélye alapján, egyedi megállapodás birtokában lehetséges. Az egyedi megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.

5. Közegészségügyi szabályok és a vásár és a piac rendje

14. § (1) A vásár területén nyitvatartási idő alatt csak gyalogos forgalom engedélyezett.

(2) A vásár és piac közlekedőútjait szabadon kell hagyni, ezen a területen árut, göngyöleget, járművet és egyéb dolgot tárolni tilos. A vásár területén áruszállításra alkalmas eszköz, jármű csak az áru be- és kiszállítása céljából mehet be. Járműről történő árusítás csak az üzemeltető által kijelölt helyen történhet.

(3) A vásár területén a járművek max. 5 km/h sebességgel közlekedhetnek.

(4) A piaci parkolókban és a piac közlekedési útjain be kell tartani a KRESZ előírásait.

(5) A piac területén a közlekedésre szánt közutat és a közvetlen mellette lévő területet szabadon kell hagyni.

15. § (1) A vásáron és a piacon az áru további feldolgozása a helyben fogyasztásra kerülő élelmiszerek kivételével tilos. Fogyasztásra alkalmatlan élelmiszert és nyersanyagot a vásárra és a piacra bevinni vagy ott tartani, értékesíteni tilos.

(2) Használt cikket az hozhat forgalomba, aki arra jogosult és a vásáron árusítóhelye van. Kizárólag használt tárgyait alkalomszerűen magánszemély is forgalomba hozhatja.

16. § (1) A vásáron és piacon erdei gombát árusítani tilos, kizárólag termesztett gomba árusítható.

(2) A piac és vásár területére nagytestű kutyát bevinni, lármázni, botrányt okozni tilos.

(3) A piacok és vásárok területén tüzet rakni, vagy tűzrendészetileg nem engedélyezett módon lángot használni tilos. A tűzrendészeti követelmények betartása mind a piac, mind a vásár területén mindenkire nézve kötelező.

(4) A nyitvatartási időn túl a vásáron és a piacon árusítani tilos.

(5) Árusítóasztalt áthelyezni, elvinni, megbontani, vagy más módon mozgatni tilos. A piac elhelyezési rendszer megváltoztatása csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával engedélyezett. Az árusító asztalok szerkezettel vagy felépítményekkel történő kiegészítésére és az árusító asztalok környezetének részleges vagy teljes lefedésére, körbekerítésére csak az üzemeltető engedélyével, a kijelölt területen belül kerülhet sor.

17. § (1) A Kereskedő naponta, az árusítás befejezését követően köteles az általa igénybe vett árusítóhelyen keletkezett hulladékot összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni. Vásárban a szabad területen árusítók az árusítóhelyen keletkező hulladékot műanyag zsákban, papírgöngyöleget összekötve kötelesek gyűjteni, majd az árusítás befejezése után a zsákot bekötve a göngyöleggel együtt a helyszínen kell hagyni.

(2) A piacon a Kereskedő az árusítást követően köteles az árusítóhelyen az árusító asztalt letisztítani.

(3) Az el nem adott árunak a piacok és vásár területéről történő elszállításáról az azt árusító Kereskedő az árusítás befejezésével gondoskodni köteles.

(4) A szemét és hulladék anyagok tárolására szolgáló tartályok, zsákok, tárolók biztosítása vagy fertőtlenítése az üzemeltető feladata.

(5) A vásár- és piactér területén egy napnál hosszabb időtartamra sátrat, bódét, pavilont létesíteni csak a vásárrendező engedélyével szabad, betartva a rendező által a létesítésre vonatkozóan előírt méret, illetve szabványossági előírásokat.

18. § A vásárok és piacok rendészeti, egészségvédelmi és fenntartási hatósági ügyeit a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a hatósági joggal felruházott piacfelügyelő útján intézi. Az eladók kötelesek a piacfelügyelő utasításait, a feliratok és eligazító táblák rendelkezéseit betartani.

19. § A vásáron és piacon három hónapig nem árusíthat, illetve az állandó helyfoglalásra jogot szerzettel a szerződés azonnali hatállyal felmondandó, ha az alábbi cselekmények elkövetése megvalósul:

a) a vásáron és piacon forgalomba nem hozható terméket árusít, vagy az élelmiszer és állatforgalmazásra vonatkozó előírásokat nem tartja be.

b) jogosultság nélküli tevékenységet folytat.

c) a jövedéki jogszabály hatálya alá eső terméket szabálytalanul forgalomba hozza.

6. A vásári, piaci napokon érvényes parkolási rend

20. § (1) A vásári napokon – minden hónap második szombatján - 6 órától 14 óráig a

Sport utca, Rákóczi Ferenc utca, az Újtelep II utca és a Dózsa György utca teljes hosszában megállási tilalom van érvényben, amelyet az Önkormányzat mobil „Megállni tilos” táblák kihelyezésével jelez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállási tilalom, a tilalommal érintett utcákban érvényes lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakókra nem vonatkozik.

21. § (1) A vásár nyitvatartási ideje alatt a várakozó járművek csak az Önkormányzat által kijelölt parkolóhelyeken parkolhatnak. A parkolásért parkolási díjat kell fizetni. A parkolási díj összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A piac területén a piac nyitvatartási ideje alatt parkolni tilos.

(3) A kereskedők gépjárműveikkel csak a ki- és berakódás ideje alatt tartózkodhatnak a piac területén, kivéve a mozgóboltot.

7. Az állatvásárra vonatkozó külön szabályok

22. § (1) A kisállatvásáron regisztrált őstermelők, kistermelők és állattenyésztők árusíthatnak.

(2) A kisállatvásáron baromfi (házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, stb.), galamb, fácán, fogoly, fürj, hal, nyúl, prémes állat, kecske, juh, sertés, valamint hobbyállat (kutya macska, stb.) árusítható.

(3) Az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az állatok számára megfelelő körülményeket (víz, mozgástér), és a hatósági állatorvos jelenlétét.

(4) A vásáron kizárólag azon állatok árusíthatóak, melyeket előzetesen a hatósági állatorvos megvizsgált és árusításra alkalmasnak minősített és erről igazolással rendelkezik.

(5) Nem hozható forgalomba:

a) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,

b) a hatósági állatorvos által árusításra alkalmatlannak minősített állat,

c) a hatósági állatorvos igazolásával nem rendelkező állat.

8.1

23. § (1)2

(2)3

(3)4

9. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a vonatkozó ágazati jogszabályok szabályait kell megfelelően alkalmazni.

1. melléklet5

A vásáron és a piacon igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról

1. A vásárban igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról. (A megállapított díjak az ÁFA (27%) összegét tartalmazzák.)

1.1. A helyhasználat díja vásárnaponként

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Egy árusítóhely után

6 350 forint/vásárnap 6

3

Fél árusítóhely után

5 080 forint/vásárnap 7

4

Féléves bérlet egy árusítóhely után

5 080 forint/hó 8

5

Féléves bérlet fél árusítóhely után

4 445 forint/hó 9

1.2. Egyéb díjak

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Gépjármű parkolási díj a kijelölt parkolóban

500 forint/alkalom

3

WC használati díj

200 forint/alkalom

4

Elektromos áram biztosítása a vásártéren

1 905 forint/vásárnap 10

1.3. Az állatvásáron fizetendő helyhasználati díjak

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Sertés, juh, kecske, tejes bárány, tejes gida

508 forint/db 11

3

Liba, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, galamb, nyúl

50 forint/db 12

4

Előnevelt baromi, napos baromfi (csibe, kacsa, liba, pulyka, stb.)

50 forint/db 13

5

Hal

6 350 forint/árusító egység 14

6

Hobbyállat (kutya, macska, stb.)

508 forint/db 15

1.4. Egyéni vállalkozóknak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkező magánszemélynek a tulajdonában lévő használtcikk árusítása esetén fizetendő helyhasználati díjak

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Egy árusítóhely után

6 350 forint/vásárnap 16

3

Fél árusítóhely után

5 080 forint/vásárnap 17

4

Féléves bérlet esetén

5 080 forint/hó 18

5

Használt gépjármű értékesítése esetén

6 350 forint/vásárnap/gépjármű 19

2. A piacon igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról. (A megállapított díjak az ÁFA (27%) összegét tartalmazzák.)

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Mozgóbolt

6 350 forint/piacnap/árusító egység 20

3

Egy árusítóhely (1 asztal + az előtte kijelölt hely)

1 905 forint/piacnap 21

4

Elektromos áram biztosítása a piac területén

1 905 forint/piacnap 22

5

Állandó jelleggel történő árusítás

Az üzemeltető (polgármester) külön engedélye alapján
egyedi megállapodás birtokában lehetséges.

1

A 8. alcímet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 23. § (1) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 23. § (2) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 23. § (3) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.