Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2002. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Hatályos: 2022. 08. 26 17:00

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2002. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

2022.08.26.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következők rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatának tulajdonában álló lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre /továbbiakban: helyiség / terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az önkormányzati intézmények részére kezelésre átadott helyiségekre. Ezek a szervek a 5/2004./IV.15./ sz. rendeletben előírt keretek között önállóan határozzák meg a helyiség bérbeadásának feltételeit.

Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

2. § A bérbeadói jogokat, illetve kötelezettségeket a 3. §-ban meghatározott feladat-megosztás szerint a

a) képviselő-testület;

b) polgármester;

c) polgármesteri hivatal gyakorolja.

3. § (1) A képviselő-testület:

a) az önkormányzati rendeletében meghatározza a bérbeadás feltétel-rendszerét, és a lakások bérét;

b) dönt a lakások és helyiségek felújításáról;

c) meghatározza, hogy a megüresedő lakások közül milyen arányban, illetve sorrendben használhatók fel a lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásra, közérdekű feladatok megvalósítására, törvényben előírt bérbeadói kötelezettségek teljesítésére, valamint lakásgazdálkodási feladatokra;

d) kijelöli a fecskeházi, szociális bérlakások és a költségelven megállapított lakbérű lakások bérlőinek személyét;

e) meghatározza a lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait.

(2) Polgármester:

a) kiválasztja a lakás és helyiség bérlőjét, kivéve a fecskeházi, szociális bérlakások és a költségelven megállapított lakbérű lakások bérlőit;

b) e rendeletben meghatározott esetekben jogosult a bérbeadó és a bérlő jogai kötelezettségei tárgyában történő megállapodás megkötésére;

c) megállapodik a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről;

d) e rendeletben meghatározott esetekben felmondási jogot gyakorol;

e) megállapodhat arról, hogy az önkormányzat elhelyezési kötelezettségének teljesítése helyett pénzbeli térítést fizet;

f) ellátja mindazokat a bérbeadói feladatokat, amelyeket e rendelet nem utal más szerv hatáskörébe;

g) dönt a bérbeadói hozzájárulásokról.

(3) Polgármesteri Hivatal:

a) előkészíti a képviselő-testület és a polgármester feladatkörébe tartozó bérbe-adói döntéseket;

b) a polgármester döntésének megfelelően gondoskodik a bérleti szerződések megkötéséről, módosításáról, felbontásáról;

c) közli, nyilvántartja, illetve beszedi a bérleti díjat;

d) bérleti jogviszony kezdetén jegyzőkönyvvel adja át a bérleményt, a bérleti jogviszony végeztével gondoskodik a bérlemény jegyzőkönyvi visszavételéről, ellenőrzi a bérlő jogszabályi, illetve megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítését;

e) gondoskodik arról, hogy a bérlemény a bérleti jogviszony alatt szerződésszerű használatra alkalmas legyen;

f) gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;

g) ellenőrzi a bérlemények rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát;

h) bérleti jogviszony megszűnése esetén, amennyiben a volt bérlővel szemben bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség nem áll fenn, gondoskodik arról, hogy a bérlő a bérleményt elhagyja;

i) nyilvántartja a lakások bérletére irányuló bejelentéseket;

j) feladatkörében eljár a bíróságok és más hatóságok előtt;

k) nyilvántartja a lakások bérletére irányuló bejelentéseket.

A lakások bérbeadása, a bérbeadás jogcímei

4. § (1) A lakás

a) szociális helyzet alapján,

b) közérdekű feladatok megvalósítása érdekében,

c) Ltv-ben előírt bérbeadási kötelezettségek teljesítése érdekében,

d) lakáscsere esetén,

e) lakásgazdálkodási feladatok ellátása érdekében,

f) fiatalok garzonházában /fecskeház / történő elhelyezés céljából adható bérbe,

g) költségelven megállapított lakbér alapján adható bérbe.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjait az 1. melléklet tartalmazza.

Bérbeadás szociális helyzet alapján

5. § (1)1 Szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a nagykorú személy jogosult benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen és ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum):

a) családban élők esetében 500 %-át,

b) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás keretében felnőtt esetében 400 %-át,

c) gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 500 %-át nem haladja meg és vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.

(2) Nem adható bérletbe szociális helyzet alapján a lakás annak,

a) aki a lakásbérleti jogáról bérleti szándékának bejelentését megelőző 5 évben pénzbeli térítésért, vagy hozzátartozója javára lemondott,

b) akinek a kéthelyi önkormányzati bérlakásra fennálló lakásbérleti jogviszonya a Ltv. 24. § a./, b./ c./, d./ pontján alapuló felmondás miatt szűnt meg, a lakásbérleti

jogviszony megszűnésétől számított 5 évig.

(3)2 Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, amelynek nagysága a bérlő jogos lakásigénye mértékének felső határát nem haladja meg. A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba ténylegesen együtt költözők s számát kell figyelembe venni. A jogos lakásigény mértéke:

a) 1 fő esetén egy lakószoba,

b) 2 fő esetén 1-1,5 lakószoba,

c) 3 fő esetén 1,5-2 lakószoba,

d) 4 fő esetén 2-2,5 lakószoba,

e) 5 fő esetén 2,5-3 lakószoba.

Minden további 1 fő estén a mérték fél lakószobával növelhető.

6. § (1) Az 5. § /1/ és /3/ bekezdése szempontjából családtag a kérelmezővel életvitelszerűen együtt lakó és vele együtt költöző azon személy, akit a bérlő a Ltv. 22. § /2/ bekezdése alapján a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadhat.

(2) Jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték /bevétel /, munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül-e. Havi jövedelem: a bérleti szándék bejelentését megelőző 1 év jövedelmének 1/12-ed része.

(3) Jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan tulajdoni hányad, vagyoni értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit, feltéve, hogy a kérelmező vagy az /1/ bekezdés szerinti családtagja mozgáskorlátozottságára tekintettel a 179/1993./XII.29./ Korm. rendelet alapján bármely kedvezményben részesül. Az ingatlan értékét vita esetén az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző által kiadott adó- és értékbizonyítvány alapján kell meghatározni.

(4)3 A szociálisan rászorulók részére a lakás határozott időre, maximum 5 évre juttatható.

(5)4 A határozott idő lejártát követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást beköltözhető, kiürített állapotban az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha a bérleti jogviszonya meghosszabbításra került. A volt bérlő elhelyezésre nem tarthat igényt.

(6)56 A képviselő-testület kérelemre az elhelyezést - egy alkalommal - újabb 5 évre meghosszabbíthatja. A meghosszabbításra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben e rendelet 5. §-a alapján a kérelmező jogosult szociális jellegű önkormányzati bérlakásra, vagy alaposan feltételezhető, hogy lakhatását saját erőből megoldani nem képes úgy, hogy szociális helyzete ne romoljon oly mértékben, hogy jogosult legyen önkormányzati bérlakásra. A meghosszabbításra irányuló kérelmet legkésőbb a határozott idő lejárta előtt 30 nappal adhatja be a kérelmező.

6/A. §7 (1) A szociális helyzete alapján lakást igénylő a lakásbérleti jogát pályázat útján nyerheti el. Pályázatot az e rendelet 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújthat be.

(2) A Polgármester a pályázatot a lakás megüresedésétől - bérbeadás céljára épített lakások esetén az épület használatbavételi engedélyének kiadásától - számított 8 napon belül köteles meghirdetni. A pályázati felhívást az önkormányzat hirdetőtábláin 15 napra ki kell függeszteni.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a meghirdetett lakás címét,

b) műszaki jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),

c) a bérbeadás időtartamát,

d) a lakbér összegét,

e) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot bérbeszámítás kizárásával való kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az elvégzendő munkákat és azok várható összegét,

f) a lakások megtekintésének idejét,

g) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét,

h) egyéb feltételeket.

(4) A szociális bérlakás elnyerésére pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki. A pályázat elbírálásának fő szempontja, a pályázó és családja (együtt költözők):

a) lakhatási körülményei,

b) jövedelmi viszonyai,

c) vagyoni viszonyai,

d) egészségügyi állapotuk,

e) gyermekek száma, /kiskorúak/,

f) együtt lakók száma,

g) kéthelyi állandó lakcím létesítésének időpontja,

h) korábban benyújtott pályázatok eredménye,

i) család összetétele /csonka, vagy teljes család/.

(5) A képviselő-testület döntéséről a pályázókat a polgármesteri hivatal 15 napon belül írásban értesíti.

Bérbeadás közérdekű feladatok megvalósítása érdekében

7. § (1) A lakás bérbe adható az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelő közalkalmazott, illetve köztisztviselő lakhatásának biztosítása érdekében, feltéve, hogy a közalkalmazott, illetve köztisztviselő, illetve házastársa, valamint kiskorú gyermeke tulajdonában beköltözhető lakás Kéthely község területén nincsen.

(2) A kisajátítási hatóság rendelkezése szerint lakás bérletére jogosult az a magánszemély, akinek használatában olyan lakás volt, amelyet önkormányzati célra sajátítottak ki.

Bérbeadás a Ltv-ben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében

8. § (1) A lakásbérletre az is jogosult, akivel szemben az önkormányzatot a Ltv. 67. § /1/ bekezdése, valamint a 94. § /1/ bekezdése alapján bérbeadási kötelezettség terheli.

(2) Bérleti szerződés azzal is köthető, aki a Ltv. 67. § /2/ - /3/ bekezdése és a 75. §, valamint a 94. § /1/ bekezdése alapján megfelelő másik lakásra, illetve elhelyezésre tarthat igényt.

(3) A bérbeadó megállapodhat a jogosulttal, hogy az önkormányzat a Ltv. 67. § /2/ - /3/ bekezdésén és a 75. §-on alapuló kötelezettségének teljesítése helyett pénzbeli térítést fizet. A pénzbeli térítés összege azonos a lakásbérlet közös megszűnése esetén megállapítható pénzbeli térítéssel, elhelyezési kötelezettség esetén annak 50%-a- Forgalmi érték megállapításakor olyan lakásra kell figyelemmel lenni, amelynek alapterülete, komfortfokozata, szobaszáma megegyezik azzal a lakással, amelynek bérbeadására a jogosult igényt tarthat.

Költségelven megállapított lakbérű bérlakások bérbeadása

9. § (1) Költségelven megállapított lakbérű bérlakásra jogosult az, aki jövedelmi helyzete alapján szociális bérlakásra nem jogosult, és akinek, illetve a vele együtt költözőknek Kéthelyen tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető, lakhatásra alkalmas ingatlana.

(2) A költségelven megállapított lakbérű bérlakás bérleti jogát az igénylő pályázat útján nyerheti el. Pályázat az erre rendszeresített nyomtatványon, a rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtható be.

(3) A pályázati felhívásnak az 6/A. § (3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell, hogy a lakbér megállapítása költségelven történt, illetve az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket.

(4) A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki.

(5) A költségalapon meghatározott lakbér induló éves összege az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2 %-a, mely lakbér évente a KSH adatai alapján az infláció értékének megfelelően nő.

Bérbeadás lakáscsere esetén

10. § A lakás bérletére jogosult az a magányszemély, aki a lakás korábbi bérlőjével csereszerződést kötött, ha a cseréhez a bérbeadó hozzájárult. Az így kötött bérleti szerződésre a Ltv. 29. § /6/ bekezdésében foglaltak az irányadók.

Bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok ellátása érdekében

11. § (1) A lakás bérletére jogosult az a volt bérlő, akinek másik önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonya a felek azon közös megegyezésével szűnt meg, hogy a bérbeadó a bérlő számára másik lakást ad bérbe.

(2) A lakás bérletére jogosult az a volt bérlő is, akinek másik önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonya a bérbeadó felmondása nyomán cserelakás felajánlásával szűnt meg.

Bérbeadás fiatalok garzonházában /fecskeházban / történő elhelyezés céljából

12. §8 (1) A fecskeházban önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

a) csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző és lakáscélú előtakarékosságot vállaló és teljesítő házas, vagy élettársi kapcsolatban álló, 35. életévét be nem töltött fiatal helyezhető el, vagy

b) a fecskeházban lévő lakás a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója részére 5 évnél nem hosszabb időre adható bérbe.

(2) Az /1/ bekezdésben foglalt bérlakáshoz jutók lakáscélú megtakarítása éves szinten legalább a fecskeházi lakás bekerülési költségének 5 %-a. A pontos összeget a bérleti szerződés tartalmazza.

(3) Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

12/A. §9 (1) A fecskeházban található lakások bérleti jogviszonyát pályázat útján lehet elnyerni.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a meghirdetett lakás címét,

b) műszaki jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),

c) a bérbeadás időtartamát,

d) a lakbér összegét,

e) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot bérbeszámítás kizárásával való kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az elvégzendő munkákat és azok várható összegét,

f) a lakások megtekintésének idejét,

g) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét,

h) egyéb feltételeket.

(3) A fecskeházban lévő bérlakásokra pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki. A pályázat elbírálásának fő szempontja, a pályázó és családja (együtt költözők):

a) lakhatási körülményei,

b) jövedelmi viszonyai,

c) vagyoni viszonyai,

d) gyermekek száma,

e) együtt lakók száma,

f) kéthelyi állandó lakcím létesítésének időpontja.

12/B. §10 (1) Amennyiben a rendelet 11. § a./ pontja alapján kijelölt bérlő keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget, és a lakrészre van a feltételeknek megfelelő igénylő, vagy a rendelet 11. § b./ pontja alapján kijelölt bérlő hallgatói jogviszonya megszűnik, úgy a bérleti jogviszonyt az önkormányzat köteles legfeljebb 6 hónapos felmondási idővel megszüntetni.

(2) A fecskeházban lévő lakásokra fennálló bérleti jogviszonyt elcserélni, vagy a bérleti jogviszonyt folytatni nem lehet. A fecskeházban található lakás albérletbe nem adható.

12/C. §11 (1) A jogosultsági feltételekben történő változást a bérlő 15 napon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak. Az előtakarékossági szerződés teljesítését a bérlőnek évente igazolni kell a Polgármesteri Hivatal felé.

(2) E fejezetben nem szabályozott kérdésekben a rendelet általános szabályai az irányadók.

(3) A bérleti jogviszony lejárta után 30 napon belül a lakást rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban kell a bérbeadó részére leadni.

(4) Abban az esetben, ha a fecskeházba bekerülés feltételeinek megfelelő számú fiatal házaspár, vagy élettárs igénylőként nem jelentkezik, a lakás költségelvű lakbér felszámításával más személyeknek is kiadható.

(5) A költségalapon meghatározott lakbér éves összege az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2 %-a. A pontos összeget a bérleti szerződés tartalmazza.

A bérlő személyének meghatározása

13. § (1) A lakás bérletére irányuló szándékot e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell bejelenteni a polgármesteri hivatalnál /továbbiakban: hivatal /.

(2) A kérelmező a bejelentésben a 34. §-ban meghatározott adatokat köteles szolgáltatni.

(3) Szociális bérletre irányuló bejelentés esetén az /1/ és /2/ bekezdésben foglaltakon túl kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelmező és családtagjai jövedelmi és vagyoni viszonyairól és csatolni kell a nyilatkozat alapjául szolgáló igazolásokat. Nyilatkoznia kell továbbá az 5. § /2/ bekezdésében meghatározott feltételekről is.

(4) A hivatal a bejelentésben foglaltak valódiságát ellenőrzi, a /3/ bekezdésben szabályozott esetekben a kérelmező lakóhelyén környezettanulmányt készít.

(5) A hivatal a lakásbérletre irányuló bejelentéseket a 4. § a./, b./ c./ pontjában meghatározott jogcímek szerint nyilvántartja. A hivatal a nyilvántartásba vétel előtt vizsgálja, hogy a bejelentés a Ltv-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel-e. Amennyiben a feltételnek megfelel, azt nyilvántartásba veszi. Ha a bejelentés a feltételeknek nem felel meg, a nyilvántartásba vételt megtagadja. Amennyiben a nyilvántartásba vétel megtagadásának oka az volt, hogy a kérelmező valótlan adatot szolgáltatott, ismételt kérelem esetén a megtagadástól számított 6 hónapig a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása esetén sem lehet a bejelentést nyilvántartásba venni. A hivatal a bejelentőt a nyilvántartásba vételről, illetve annak megtagadásáról a bejelentéstől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.

(6) A kérelmező a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles a hivatalnak bejelenteni a körülményeiben történt változást. Ha menthető ok nélkül a bejelentést elmulasztja, illetve valótlan adatot szolgáltat, számára bérbeadási feltételek megléte esetén sem adható lakás bérbe 2 évig.

14. § (1) /1/ A lakás megüresedése esetén a polgármester a képviselő-testület által meghatározott elveknek megfelelően meghatározza, hogy a lakás mely jogcímen adható bérbe.

(2) A hivatal az /1/ bekezdés szerint meghatározott jogcímen nyilvántartott bejelentéseket terjeszti a bérlő személyének meghatározására a polgármester elé.

(3) A lakás bérlőjéül az a személy jelölhető ki, aki megfelel az e rendeletben meghatározott bérbeadási feltételeknek.

(4) Szociális bérlet esetén a bérlők nevét és lakcímét 15 napra közszemlére kell tenni, amely időtartam alatt észrevételek tehetők. A beérkezett észrevételeket a képviselő-testület megvizsgálja és véglegesen dönt a bérlő személyéről. A képviselő-testület döntése ellen további észrevételnek nincs helye.

15. § (1) A lakás egyéb jogcímen történő bérbeadása esetén a bérleti szerződés a polgármester által meghatározott személlyel köthető meg.

(2) A polgármester a bérlőt:

a) a kisajátítási hatóság határozata alapján,

b) a Ltv. 67. § /1/ bekezdése, illetve a 94. § /1/ bekezdése szerinti szerződéskötési kötelezettség esetén a jogosult bejelentését követő 30 napon belül,

c) lakáscsere szerződéshez történő hozzájárulásával egyidejűleg,

d) a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodással egyidejűleg,

e) a bérleti jogviszony felmondással történő megszűnése estén, ha a volt bérlő a felajánlott cserelakást elfogadja, az elfogadástól számított 30 napon belül jelöli ki.

A bérbeadás különös szabályai

16. § (1) A lakás bérletére meghatározott időtartamú – legfeljebb 2 évi időtartamra szóló – bérleti szerződés köthető. A 7. § /1/ bekezdésében meghatározott esetben a bérleti szerződés 2 évig, de legfeljebb a közalkalmazotti, illetve köztisztviselői jogviszony fennállásáig szólhat. Kisajátítás esetén a szerződés időtartamát a kisajátítási hatóság határozza meg. A lakásgazdálkodás körében kötött bérleti szerződés időtartama a szerződés megkötésének időpontjában a felek között fennálló bérleti szerződésben meghatározott időtartamhoz igazodik.

(2) A határidő leteltét követően a bérleti jogviszony megszűnik. Ha a bérlő körülményei ezen időpontban is megfelelnek a bérbeadás 5. § - 7. § /1/ bekezdésében meghatározott feltételeknek, a bérlőt a lakásra előbérleti jog illeti meg. Az így megkötött szerződés időtartamára az /1/ bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók.

(3) A /2/ bekezdés szerinti feltételek meglétét a hivatal a határidő letelte előtt megvizsgálja, felhívhatja a bérlőt a feltételek igazolására. A feltételek megléte esetén az újabb jogviszony létesítéséről a polgármester dönt.

(4)12 E rendelet 5. §-ában foglalt bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni a bérbeadó felé. A távollét esetei leletnek különösen: egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása. A távollét okának fennállása igazolására orvosi, munkáltatói, tanintézet vezetői igazolás becsatolása szükséges. Amennyiben a bérlő bejelentési és igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, az a lakásbérleti jogviszonya felmondását vonja maga után.

16/A. §13 (1) A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente egyszer – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – a helyszínen ellenőrizni köteles.

(2) A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles.

17. § Lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.

18. §14 (1) Önkormányzati bérlakásra alanyi jogon bérlőtársi szerződést az köthet, akit a Ltv. 22. § (2) bekezdése alapján a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja a lakásába.

(2) Más személlyel kötendő bérlőtársi szerződéshez a polgármester hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a kérelmező 5 éve életvitelszerűen együtt lakik a bérlővel, a kérelemhez a bérlő hozzájárul és a kérelmező e rendelet 5. § /4/ bekezdésében foglaltaknak megfelel.

(3) Megüresedett társbérleti lakrész a lakásban maradó társbérlő részére akkor adható bérbe, ha a rendeletben szabályozott lakásigény mértékét a társbérleti lakrésszel növelt lakásnagyság egy lakószobánál nagyobb mértékben nem haladja meg.

A felek jogai és kötelezettségei

19. § (1) A bérbeadó a bérlő jogai és kötelezettségei tárgyában a Ltv. II. fejezetében meghatározott megállapodások tartalmának meghatározására és megállapodások megkötésére a /2/ bekezdésben szabályozottakra figyelemmel a polgármester jogosult.

(2) A polgármester:

a) a bérlő által megállapodással átvállalt bérbeadói kötelezettségek teljesítése esetén legfeljebb 50 %-os lakbérmérséklést biztosíthat;

b) ha az épület karbantartásával, felújításával, átalakításával, helyreállításával, bővítésével kapcsolatos munkák csak a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők

el, a bérlő számára másik lakásként a polgármester által e célra kijelölt lakást ajánlhatja fel; E körben csak a rendes gazdálkodás körébe tartozó költségek megtérítésére vállalhat kötelezettséget.

A jogcím nélküli lakáshasználók lakáshasználati díja

20. § (1) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő lakáshasználati díj összege a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított két hónap elteltével a lakásra megállapított bérleti díj háromszorosa, 6 hónap elteltével ötszöröse.

(2) Az /1/ bekezdés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat igényt.

(3) A hivatal a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránt peres eljárást indítani, kivéve, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat igényt.

Bérbeadói hozzájárulások

21. § Bérbeadói hozzájárulás a Ltv. 21. § /2/ bekezdésében meghatározottak, valamint a bérbe-adói hozzájárulással kötött tartási szerződés kötelezettjén kívül más személy befogadására, a lakás egészének, vagy egy részének albérletbe adására, valamint fizetővendéglátás útján történő hasznosítására nem adható.

22. § (1) Lakáscseréhez a bérbeadói hozzájárulás a Ltv-ben előírt feltételek megléte esetén is csak akkor adható, ha a bérlő a lakás bérleti jogát másik lakás bérleti vagy tulajdonosi jogára cseréli. Egy lakás több lakásra is cserélhető. A hozzájárulást meg kell tagadni, ha

a) az elcserélni kívánt lakás bérleti szerződése határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig szól és az új bérlő határozatlan időtartalmú szerződést kíván kötni;

b) szociális bérlet esetén a cserélő fél az 5. § /3/ bekezdésében meghatározott lakásnagyságnál nagyobb szobaszámú lakáshoz jutna.

(2) Ha a cserélő felek szerződésben másként nem állapodnak meg, a bérlővel együtt lakó valamennyi személy köteles a lakást a bérlővel együtt elhagyni.

23. § (1) A tartási szerződés határozatlan időre bérbe adott lakás bérleti jogviszonyának folytatása érdekében köthető.

(2) A tartási szerződéshez való hozzájárulást meg kell tagadni, ha

a) az eltartó 18. életévét még nem töltötte be,

b) az eltartó vagy házastársa Kéthely község területén másik beköltözhető vagy albérletbe adott lakással rendelkezik,

c) a bérlő tartásáról érvényes tartási szerződés alapján más személy gondoskodik.

A lakásbérlet megszűnésének egyes esetei

24. § (1) A meghatározott időre szóló, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, vagy a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg. A volt bérlő másik lakásra, illetve elhelyezésre nem tarthat igényt.

(2) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnik meg, a hagyaték átadásától számított 60 napon belül a bérbeadó felhívására az örökös köteles a lakás kiürítéséről gondoskodni. A határidő eredménytelen lejárta után a bérbeadó a lakást az örökös költségére és veszélyére kiüríti, és a hagyatéki tárgyakról a felelős őrzés szabályai szerint gondoskodik.

25. § (1) A lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást /Ltv. 23. § /3/ bek. / a bérbeadó részéről a polgármester köti meg.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt határozatlan időre köteles lakásbérleti szerződés /1/ bekezdés szerinti megszüntetése esetén a bérbeadó a bérlő részére

a) másik lakást biztosíthat, vagy

b) kisebb másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést is fizethet, vagy

c) pénzbeli térítést fizethet.

(3) Nagyobb szobaszámú vagy alapterületű másik lakás rendelkezésre állása esetén akkor biztosítható, ha a bérlővel a 6. § /1/ bekezdés szerinti együtt lakó családtagok számának növekedése miatt a lakás az 5. § /3/ bekezdésében előírt lakásnagyságnak nem felel meg.

(4) Rendelkezésre állása esetén kisebb szobaszámú vagy alapterületű másik lakás biztosítható, ha a bérlővel a 6. § /1/ bekezdés szerinti együtt lakó családtagok számának csökkenésére vagy a lakás üzemeltetési költségeire tekintettel a bérlő számára a lakás fenntartása aránytalan terhet jelent.

(5) Pénzbeli térítés összkomfortos vagy komfortos lakás bérleti jogviszonyának megszűnése esetén fizethető.

(6) A pénzbeli térítés összegében a bérbeadó és a bérlő szabadon állapodik meg, azonban a pénzbeli térítés összege a lakás beköltözhető forgalmi értékénél magasabb nem lehet.

(7) Kisebb szobaszámú lakás biztosítása mellett fizethető pénzbeli térítés összege a két lakás forgalmi értékkülönbözetének 50 %-a.

26. § (1) A pénzbeli térítés a lakásnak a hivatal által történő átvételétől számított 15 napon belül kell a volt bérlőnek megfizetni. A pénzbeli térítés összegéből le kell vonni a kifizetés időpontjában a volt bérlőt terhelő lakbér és közüzemi díjtartozásokat.

(2) Ha a bérlő másik lakás biztosítására nem tart igényt, a felek megállapodhatnak úgy is, hogy a bérleti jogviszonyt határozott időtartalmúra – saját tulajdonú lakás megszerzésének időpontjáig terjedő időre – legfeljebb azonban lakásépítés esetén 3 évi, lakásvásárlás esetén 1 évi időtartalmúra módosítják. Az így megkötött bérleti szerződés később ismételten határozatlan idejűre nem módosítható. Ebben az esetben a pénzbeli térítés a 24. § /5/ bek. és /6/ bek. szerint biztosítható, és annak 50 %-át a szerződésmódosítástól számított 15 napon belül kell a bérlő részére megfizetni. A fennmaradó 50 %-ot az /1/ bekezdés szerint kell megfizetni.

27. § A bérlő kérelmére – ha határozott idejű bérleti szerződés megszűnésekor a bérlőt előbérleti jog illeti meg – megfelelő üres lakás rendelkezésre állása esetén a lakásra vonatkozó újabb bérleti szerződés helyett másik lakás is biztosítható, feltéve, hogy 24. § /3/ és /4/ bekezdésében előírt körülmények fennállnak.

28. § A bérleti szerződést a

a) Ltv. 24. § /1/ bek. a./, b./ - kivéve a 28. § /2/ bekezdésében meghatározott eseteket – c./, d./ pontjában meghatározott okból a hivatal, ilyenkor a volt bérlő másik lakásra nem tarthat igényt, mondhatja fel,

b) Ltv. 24. § /1/ bek. e./ pontja, illete a 26. § /1/ bekezdés alapján a polgármester mondja fel.

/2/ A bérleti szerződést a Ltv. 24. § /1/ bekezdés b./ pontja alapján a polgármester akkor mondhatja fel, ha bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a lakást nem lakás céljára használja, vagy albérletbe adja, vagy a lakásba bérbeadói hozzájárulás nélkül más személyt befogad.

29. § A polgármester a bérleti szerződés Ltv. 26. § /6/ bekezdésén alapuló felmondásával egyidejűleg vagy cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére, vagy összkomfortos vagy komfortos lakás esetén megállapodhat a bérlővel, hogy részére pénzbeli térítést fizet. A pénzbeli térítés összegére és kifizetésére a 24. § /6/ bekezdésének és a 25. § /1/ bekezdésének rendelkezései az irányadók.

A lakásbérleti jogviszony folytatása

30. § A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogviszony folytatására igényt tartó személy kérelmére, amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a folytatás feltételei fennállnak, a lakásbérleti szerződést a bérlő személye tekintetében módosítani kell.

Elhelyezési feladatok a lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén

31. § (1) A lakásbérleti jogviszony megszűnése után a lakásban visszamaradó személy másik lakásban történő elhelyezésre nem tarthat igényt, kivéve, ha a Ltv. 67.§-ának hatálya alá esik, vagy a bérleti jogviszonyt a Ltv. rendelkezései alapján folytatja.

(2) A Ltv. 31. § /3/ bekezdésén alapuló elhelyezési kötelezettség alapján a volt házastárs részére a 5. § /3/ bekezdésének megfelelő lakás akkor adható bérbe, ha szociális bérletre jogosult. Amennyiben szociális bérletre nem jogosult, elhelyezése legfeljebb félkomfortos lakásban biztosítható.

(3) Ha a szociális intézményből elbocsátott személy az intézménybe utaláskor a lakás bérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében mondott le a lakásügyi hatóság javára, a bérbeadó legfeljebb félkomfortos egyszobás lakást biztosíthat számára.

Adatszolgáltatási kötelezettség

32. § A lakások bérlete esetén a lakás bérlője és a vele együtt élő személyek következő személyes adatokat kötelesek a bérbeadó számára szolgáltatni: név, leánykori név, anyja neve, születési helye, ideje, lakóhelye és tartózkodási helye, lakóhely létesítésének kezdő időpontja.

A helyiségek bérbeadása

33. § A helyiségek bérletére az e fejezetben foglalt eltérésekkel a lakásbérletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A bérbeadás jogcímei

34. § (1) Az üres helyiség pályázati eljárás lefolytatása nélkül adható bérbe.

(2) A bérlő személyét a polgármester jelöli ki.

35. § (1) A bérbeadó a helyiséget a megtekintett állapotban és felszereltséggel jegyzőkönyv alapján köteles a bérlőnek átadni.

(2) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt tevékenységnek megfelelő célra kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.

(3) A helyiség legfeljebb 1 évi időtartamra adható bérbe.

(4) A helyiségben a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység folytatható.

(5) Bérlőtársi szerződés csak a Ltv. 78.§ /3/ bekezdésében meghatározott esetben köthető.

Bérbeadói hozzájárulások

36. § (1) A bérlő a helyiségben a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával folytathat a bérleti szerződésben rögzített tevékenységen kívül más tevékenységet. A helyiségben olyan tevékenység folytatható, amelynek gyakorlásához szükséges – a szakhatóságok által előírt – feltételek rendelkezésre állnak, vagy a szakhatóságok előzetes állásfoglalása alapján megteremthetőek. A helyiségben nem folytatható olyan tevékenység, amely közerkölcsbe ütközik, vagy amely a közrend, vagy a lakosság nyugalmának megzavarásával jár.

(2) Bérbeadói hozzájárulás a helyiségbe történő más személy befogadásához, illetve a helyiség egészének vagy egy részének albérletbe adásához nem adható.

(3) A bérleti jog átruházásához vagy cseréjéhez a hozzájárulást meg kell tagadni, ha

a) az átvevő az általa kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik,

b) az átvevő az átadó által gyakorolt tevékenységtől eltérő tevékenységet kíván folytatni és az nem felel meg az /1/ bekezdésben meghatározott feltételeknek,

c) ha a hivatal által újonnan közölt bér megfizetését nem vállalja,

d) a bérleti jogot átvevőnek Kéthely Község Önkormányzatával szemben polgári jogviszonyból eredő, vagy köztartozása áll fenn.

A felmondás

37. § (1) A polgármester a helyiségre vonatkozó bérleti szerződést a Ltv. 23.§ /1/ bek. b./ pontja alapján akkor is felmondhatja, ha a helyiségben a bérlő olyan tevékenységet folytat, amelyhez a bérbeadó nem járult hozzá, vagy üzleti tevékenységét úgy érzi, hogy az az együttélés követelményeivel ellentétes.

(2) A Ltv. 78. §-án alapuló felmondási jogot a polgármester gyakorolja.

A lakbér mértéke

38. §15 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások havi bérét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) komfortos lakás esetén: 250 Ft/m2

b) komfortnélküli lakás estén: 120 Ft/m2.

Lakbértámogatás

38/A. § (1) A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett lakások bérlői lakbér-támogatást igényelhetnek, havi lakbérük megfizetéséhez.

(2) Lakbértámogatásban kell részesíteni azt a bérlőt:

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és ;

b) aki olyan mértékű lakbért fizet, amelynek összege a háztartás összjövedelméhez viszonyítottan a 20 %-ot meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem jogosult lakbértámogatásra az, aki – valamint a vele egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozó – olyan hasznosítható ingatlannal, járművel, továbbá vagyoni értékű joggal rendelkezik, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, vagy összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

(4) A lakbértámogatás mértéke a lakbér (2) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékén felüli összegének

a) 100 %-a, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %- át, egyedülálló esetén 150 % - át nem haladja meg,

b) 50 %- a, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %- át, egyedülálló esetén 200 %- át nem haladja meg.

38/B. § (1) A támogatást évente két alkalommal lehet igényelni. A kérelmezőt a nyújtott támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, egy év időtartamra.

(2) A támogatást a szociális bizottság állapítja meg.

(3) A megállapított támogatást minden hónap 15. napjáig kell a bérbeadó számlájára a jogosult bérlő megjelölésével átutalni.

(4) A jövedelmeket és a vagyont az önkormányzat szociális rendeletében előírt formanyomtatványon kell igazoltatni. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év.

(5) A lakbértámogatásra való jogosultságot és annak mértékét évente felül kell vizsgálni. Ennek érdekében a bérlők kötelesek március 31-ig a felülvizsgálathoz szükséges vagyoni nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat a polgármesteri hivatalban leadni.

A lakások és helyiségek elidegenítése

39. § (1) Amennyiben a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételár a helyi forgalmi értékkel egyező.

(2) A vevő a vételárat a szerződés megkötésekor egyösszegben köteles kiegyenlíteni.

(3) Annak a bérlőnek, aki nyugellátásban részesül és elővásárlási jogával nem él, vagy helyzeténél fogva nem képes élni, szerződésének fennállásáig, lakását harmadik személynek csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni.

(4) Az elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004./IV.15./ számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakások értékesítéséről a képviselő-testület egyedileg dönt.

40. § (1) Ha a lakást a törvény alapján az arra jogosult vásárolja meg részére - kérelmére - a teljes vételár megfizetésére, 15 év részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. Az adásvételi szerződésben a vételár-hátralékra a mindenkori Ptk. szerinti kamatot kell kikötni. A megállapított vételár 20 %-át a szerződés megkötésekor egyösszegben kell befizetni. Az első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékra a havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani.

(2) A teljes vételár kifizetéséig az ingatlanra a vételárhátralék és járulékai erejéig jelzálogjogot, illetve annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

(3) A már megvásárolt ingatlan megterheléséhez a polgármester, elidegenítéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) Ha a vevő a szerződés megkötésekor a vételár 20 %-át meghaladó fizetést teljesít, őt a többletfizetés után 2 % árengedmény illeti meg16. A vételárhátraléknak a szerződésben vállalt határidő előtti kiegyenlítése (rendkívüli törlesztés) esetén a vevő részére fennálló tartozásból 10 % engedményt kell adni.

(5) A teljes visszafizetést el nem érő egyéb rendkívüli törlesztés esetén az előírt törlesztési kötelezettségen felüli éves összeg 5 %-ának megfelelő összegű engedményt kell adni.

(6) Amennyiben a vevő a szerződésben vállalt fizetési feltételeket megszegi, az e §. (5) bekezdésében foglalt kedvezményeket meg kell vonni. Ez alól rendkívüli esetben a képviselő-testület adhat felmentést.

41. § (1) A Ltv. 54. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a bérlakás legfontosabb ingatlan-nyilvántartási és más adatait (címe, helyrajzi száma, alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata, stb.)

b) a bérlakás vételárát és vételár kialakításánál figyelembe vett tényezőket (ingatlan forgalmi értékbecslés),

c) a fizetési feltételeket, valamint

d) tájékoztatást arról, hogy amennyiben a Polgármesteri Hivatal és közműszolgáltatók felé helyi adótartozása illetve díjtartozása áll fenn, elővásárlási jogával nem élhet.

(2) Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap. Amennyiben vevő pénzintézeti hitel felvételével vállalkozik a vételre, úgy az eladó azt további 30 nappal meghosszabbíthatja.

Az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályozása

42. § (1) Az önkormányzat a lakások elidegenítéséből származó bevételeit lakásépítésre, lakóház felújításra, a településrendezési tervek szerint lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére, építési telkek kialakítására, lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására és a lakásforgalmazás költségeire használja fel.

(2) A képviselő-testület a felhasználás mértékéről és céljairól minden évben a költségvetési rendeletben dönt.

43. § Ez a rendelet 2002. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet17

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról

1. Szociális bérlakások

a) Ady E. u. 3. 1 db lakás

b) Hunyadi u. 10. 1 db lakás

c) Béke u. 20. 1 db lakás

d) Sugár u. 4. 4 db lakás

2. Garzonházban (fecskeházban) lévő lakások

Magyari u. 28. 6 db lakás

3. Munkaköri szolgálati lakások

a) Ady E. u. 35. 1 lakás

b) Magyari u. 5. 3 lakás

c) Magyari u. 30. 1 lakás

4. Községi közérdekből bérbe adható lakás

Ady E. u. 4. 1 lakás
1

Az 5. § (1) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Megállapította a 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2006. március 31. napjától.

3

Beiktatta a 4/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2004. április 1. napjától.

4

Beiktatta a 4/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2004. április 1. napjától.

5

Beiktatta a 4/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2004. április 1. napjától.

6

A 6. § (6) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Beiktatta a 4/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2004. április 1. napjától.

8

Megállapította a 4/2004./IV.15./ önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2004. április 15-től.

9

Megállapította a 4/2004./IV.15./ önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2004. április 15-től.

10

Megállapította a 4/2004./IV.15./ önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2004. április 15-től.

11

Megállapította a 4/2004./IV.15./ önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2004. április 15-től.

12

Beiktatta a 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2006. március 31. napjától.

13

Beiktatta a 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2006. március 31. napjától.

14

Megállapította a 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2006. március 31. napjától.

15

A 38. § a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Megállapította a 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos 2006. március 31. napjától.

17

Az 1. melléklet a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.