Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. § -ában és a 39/C. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 14. § e) pontjában meghatározott véleményező jogkörében eljáró Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Magánszemélyek kommunális adója

1. § (1) Kuncsorba Község közigazgatási területén kommunális adókötelezettség (továbbiakban: kommunális adó) terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott magánszemélyeket.

(2) A kommunális adó mértéke évi 6.000- forint.

2. § (1) Évente 50 % adókedvezmény illeti meg:

a) beépítetlen belterületi közművesített telek tulajdonosát

(2) Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

a) a külterületen lévő lakás és az ahhoz tartozó valamennyi nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport tulajdonosa

b) a beépítetlen belterületi közmű nélküli telek tulajdonosa

(3) Az (1)-(2) bekezdésben rögzített kedvezmény és mentesség kérelemre adható.

(4) Az (1) bekezdésben nevesített adókedvezmény az adóalanyt egy ingatlana után illeti meg. Visszamenőlegesen adókedvezmény nem állapítható meg.

2. Helyi iparűzési adó

3. § (1) Kuncsorba Község illetékességi területén helyi iparűzési adó (továbbiakban: adó) terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. § és 36. §-ában meghatározott adóalanyokat, a meghatározott iparűzési tevékenység után

(2) Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

4. § Mentesül az adó alól az a vállalkozás, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000- Ft-ot.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet, és a helyi iparűzési adóról szóló 3/2019 (II. 21.) önkormányzati rendelet.