Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 05. 27

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Egyházashetye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 79 175 731 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

 • a) bevételeit:
  • aa) 67 209 969 Ft költségvetési bevétellel
  • ab) 11 965 762 Ft finanszírozási bevétellel
 • b) kiadásait:
  • ba) 78 205 511 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
  • bb) 15 718 280 Ft személyi juttatással
  • bc) 2 445 400 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval
  • bd) 17 345 130 Ft dologi kiadással
  • be) 3 935 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  • bf) 17 537 250 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
  • bg) 16 619 725 Ft beruházási kiadásokkal
  • bh) 3 060 000 Ft felújítási kiadással
  • bi) 1 544 726 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson kívülre
  970 220 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2019. évi költségvetési maradvány összege 11 965 762 Ft, az Önkormányzat 2020. évre 16 350 371 Ft tartalékot tervez.

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § A 2020. évi tartalékot 7. melléklet szerint tervez.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek a költségvetési évet követő három évben.

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

 • a) elszámolásra kiadott előlegek
 • b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
 • c) szolgáltatások ellenértéke
 • d) kiküldetési kiadások
 • e) reprezentációs kiadások
 • f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
 • g) szociális juttatások, segélyek
 • h) állományba tartozók személyi kifizetései
 • i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
 • j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
 • k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
 • l) társadalmi szervezetek támogatása.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. mell..xlsx

2. melléklet

Bevételek (Ft)

2. mell..xlsx

3. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

3. mell..xlsx

4. melléklet

Kiadások (Ft)

4. mell..xlsx

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

5. mell..xlsx

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

6. mell..xlsx

7. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

7. mell..xlsx

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

8. mell..xlsx