Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 30 18:00

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.30.

Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Felsőszölnök Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 169.112.498 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 75.677.219 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 88.457.781 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 4.977.498 Ft.

b) 169.112.498 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 82.794.903 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 85.065.744 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.251.851 Ft.

(2)2 A költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 3.725.647 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 7.117.684 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 3.392.037 forint többlet.

(3)3 Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik:

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.977.498 Ft, ebből:

aa) működési célú 4.977.498 Ft,

ab) felhalmozási célú 0 Ft.

b) felhalmozási célú többlet igénybevétele 2.140.186 Ft.

(4) Az Önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi többletének további felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határoz meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2021. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 Ft.

4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a Rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

6. melléklet a 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez9

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

2 238 549

3

Társulásoknak

1 679 097

4

Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica

0

5

Fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5)

3 917 646

7

Egyéb civil szervezeteknek

0

8

Háztartásoknak

50 000

9

Egyházi jogi személynek

0

10

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9)

50 000

11

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre

0

12

Elvonások és befizetések

0

13

Tartalék

0

14

Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)

3 967 646

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

3

Társulásoknak

0

4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4)

0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

7

Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)

0

7. melléklet a 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2021. évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

-

0

0

10. melléklet a 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai
Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-

0

4

Bevételek összesen

0

5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-

0

8

Kiadások összesen

0

1

A 2. § (1) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.