Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 06

Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.04.06.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Uraiújfalu Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 439.314.405.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási és a felújítási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az irányítószervi támogatást a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi létszám előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

3. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

4. §2 (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 90.653.271.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 117.107.720.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 117.107.720.-Ft összegű igénybevételével történik.

2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

5. § (1)3 A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 92.954.763.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetése

6. § (1)4 A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 22.271.507.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetése

7. § (1)5 A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 32.190.594.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2022. évi költségvetése

8. § (1)6 A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 586.731.269.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján.

1. melléklet7

Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 426 545

51 510 406

64 936 951

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

23 339 130

23 339 130

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

18 101 198

18 101 198

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

11 010 125

11 010 125

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

7 091 073

7 091 073

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

7 798 665

7 798 665

Elszámolásból származó bevételek

B116

1230846

1 230 846

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

66 166 384

0

51 510 406

117 676 790

Elvonások és befizetések bevételei

B12

62 638

62 638

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 356 870

10 081 737

21 438 607

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

77 585 892

0

61 592 143

139 178 035

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

57 796 199

57 796 199

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

57 796 199

0

0

57 796 199

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 600

45 600

Közhatalmi bevételek

B3

57 841 799

0

0

57 841 799

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

459 100

459 100

Tulajdonosi bevételek

B404

6 488 883

6 488 883

Ellátási díjak

B405

2 267 000

2 267 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 089 964

1 089 964

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

10 304 947

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

182 598

182 598

Egyéb működési bevételek

B411

1 457 293

1 457 293

Működési bevételek

B4

11 944 838

0

0

11 944 838

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

52 000

52 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

52 000

0

0

52 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 424 529

0

61 592 143

209 016 672

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

81 671 144

81 671 144

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

81 671 144

0

0

81 671 144

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

1 000 000

0

0

1 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

145 000

145 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

145 000

0

0

145 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 816 144

0

0

82 816 144

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

230 240 673

0

61 592 143

291 832 816

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

147 481 589

147 481 589

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

147 481 589

0

0

147 481 589

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

147 481 589

0

0

147 481 589

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

147 481 589

0

0

147 481 589

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

377 722 262

0

61 592 143

439 314 405

2. melléklet8

Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 631 089

25 631 089

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 046 962

1 046 962

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 001 546

1 001 546

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 200

200 200

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

116 708

116 708

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27 996 505

0

0

27 996 505

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 211 287

12 211 287

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

261 698

261 698

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

12 472 985

0

0

12 472 985

Személyi juttatások

K1

40 469 490

0

0

40 469 490

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 418 767

5 418 767

Szakmai anyagok beszerzése

K311

33 358

33 358

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 762 875

3 762 875

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

3 796 233

0

0

3 796 233

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

37 795

37 795

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

136 600

136 600

Kommunikációs szolgáltatások

K32

174 395

0

0

174 395

Közüzemi díjak

K331

3 689 000

3 689 000

Vásárolt élelmezés

K332

4 070 020

4 070 020

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 816 317

1 816 317

Közvetített szolgáltatások

K335

370 000

370 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 142 000

1 142 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 478 693

6 478 693

Szolgáltatási kiadások

K33

17 566 030

0

0

17 566 030

Kiküldetések kiadásai

K341

21 057

21 057

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

21 057

0

0

21 057

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 355 913

4 355 913

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 400 000

1 400 000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

57 826

57 826

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 813 739

0

0

5 813 739

Dologi kiadások

K3

27 371 454

0

0

27 371 454

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 200 000

0

0

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 686 843

1 686 843

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14 288 689

14 288 689

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

50 000

50 000

Elvonások és befizetések

K502

16 025 532

0

0

16 025 532

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

487 500

487 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

5 033 000

5 033 000

Tartalékok

K513

22 357 658

22 357 658

Egyéb működési célú kiadások

K5

43 903 690

0

0

43 903 690

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

118 363 401

0

0

118 363 401

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

18 823 447

18 823 447

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 045 878

5 045 878

Beruházások

K6

23 869 325

0

0

23 869 325

Ingatlanok felújítása

K71

139 037 795

139 037 795

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

36 499 944

36 499 944

Felújítások

K7

175 537 739

0

0

175 537 739

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

500 000

500 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

16 800

16 800

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

516 800

0

0

516 800

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

199 923 864

0

0

199 923 864

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

318 287 265

0

0

318 287 265

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 100 883

4 100 883

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

37 263 938

79 662 319

116 926 257

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

41 364 821

0

79 662 319

121 027 140

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

41 364 821

0

79 662 319

121 027 140

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

359 652 086

0

79 662 319

439 314 405

3. melléklet9

Helyi adó bevételek és az egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók

B351

57 796 199

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

57 796 199

ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

ebből: környezetterhelési díj

B355

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

ebből: eljárási illetékek

B36

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

ebből: természetvédelmi bírság

B36

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

ebből: egyéb bírság

B36

ebből: vagyoni típusú települési adók

B36

ebből: jövedelmi típusú települési adók

B36

ebből: egyéb települési adók

B36

Közhatalmi bevételek összesen

B3

57 796 199

4. melléklet10

Beruházási és felújítási kiadások

Rovat megnevezése

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL

ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA

ELŐIRÁNYZATOK KONYHA

MINDÖSSZESEN

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből

0

98 441

0

0

98 441

HP Smart Tank 750 nyomtató

90 000

90 000

TP-Link TL-WR940N router

8 441

8 441

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből

18 823 447

50 378

478 637

76 590

19 429 052

Magyar Falu pályázat falugondnoki busz

10 513 274

10 513 274

Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó)

135 000

135 000

Kamerarendszer

3 428 000

3 428 000

Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése

4 024 400

4 024 400

szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel

53 867

53 867

Óvodai beszerzés

478 637

478 637

Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla

16 441

16 441

Játszótérre köztéri bölcsőülőke

48 900

48 900

Összecsukható kerti pavilon, sörsátor

69 260

69 260

Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa

30 701

30 701

Vérnyomásmérő

22 835

22 835

6 db fa karnis szett

37 342

37 342

Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz

46 800

46 800

Konica Minolta C308 használt másológép

385 000

385 000

Forgatható monitorállvány

11 627

11 627

2 db szék

50 378

50 378

tálalókocsi

42 390

42 390

üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér

34 200

34 200

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből

5 045 878

40 181

129 232

9 235

5 224 526

informatikai eszközbeszerzés

0

0

Magyar Falu pályázat falugondnoki busz

2 838 584

2 838 584

Kamerarendszer

925 560

925 560

Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése

1 086 588

1 086 588

szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel

14 543

14 543

Óvodai beszerzés

129 232

129 232

HP Smart Tank 750 nyomtató

24 300

24 300

Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla

4 439

4 439

Játszótérre köztéri bölcsőülőke

13 203

13 203

Összecsukható kerti pavilon, sörsátor

18 700

18 700

Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa

8 289

8 289

Vérnyomásmérő

6 165

6 165

6 db fa karnis szett

10 082

10 082

Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz

12 636

12 636

Konica Minolta C308 használt másológép

103 950

103 950

Forgatható monitorállvány

3 139

3 139

2 db szék

13 602

13 602

üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér

9 235

9 235

TP-Link TL-WR940N router

2 279

2 279

0

Beruházások összesen

23 869 325

189 000

607 869

85 825

24 752 019

Ingatlanok felújítása összesen, ebből

139 037 795

0

0

0

139 037 795

TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése

49 811 112

49 811 112

Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása

16 634 265

16 634 265

Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)

24 236 124

24 236 124

Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)

35 635 690

35 635 690

Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése

53 360

53 360

Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása

100 000

100 000

Szentivánfa utca ravatalozó épület felújításának műszaki ellenőrzése

212 820

212 820

Óvodában új csoportszoba kialakítása

3 937 008

3 937 008

Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny

1 679 403

1 679 403

Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása

60 000

60 000

Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése

62 450

62 450

Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése

426 600

426 600

Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai

265 795

265 795

Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk

2 667 066

2 667 066

Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb.

173 778

173 778

Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása

30 006

30 006

VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

1 514 864

1 514 864

VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

1 231 454

1 231 454

Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstukciója

216 000

216 000

Óvoda csoportszoba kialakításának tervezési munkája, tervezői költségbecslés készítése

90 000

90 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből

36 499 944

0

0

0

36 499 944

TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése

13 449 000

13 449 000

Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása

4 491 252

4 491 252

Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)

6 408 753

6 408 753

Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)

8 798 136

8 798 136

Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése

14 408

14 408

Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása

27 000

27 000

Óvodában új csoportszoba kialakítása

1 062 992

1 062 992

Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny

453 439

453 439

Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása

16 200

16 200

Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése

16 862

16 862

Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése

115 182

115 182

Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai

71 764

71 764

Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk

720 108

720 108

Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb.

46 920

46 920

Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása

8 102

8 102

VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

741 506

741 506

Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstukciója

58 320

58 320

Felújítások összesen

175 537 739

0

0

0

175 537 739

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

199 407 064

189 000

607 869

85 825

200 289 758

5. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 200 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

1 200 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

1 200 000

6. melléklet11

Irányítószervi támogatás

Megnevezés

Rovat

Óvoda

Konyha

Közös Hivatal

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

21 017 335

15 638 734

79 484 039

116 140 108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

607 869

178 280

786 149

ÖSSZESEN:

21 625 204

15 638 734

79 662 319

116 926 257

7. melléklet12

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

487 500

ebből: központi költségvetési szervek

K506

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

487 500

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

5 033 000

ebből: egyházi jogi személyek

K512

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

5 033 000

ebből: háztartások

K512

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: egyéb vállalkozások

K512

ebből: Európai Unió

K512

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

ebből: központi költségvetési szervek

K84

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K84

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K84

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K84

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K84

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K84

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

ebből: egyházi jogi személyek

K89

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K89

ebből: egyéb civil szervezetek

K89

ebből: háztartások

K89

ebből: pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: egyéb vállalkozások

K89

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K89

ebből: egyéb külföldiek

K89

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN

5 520 500

8. melléklet

A Környezetvédelmi Alap bevételei és kiadásai

1. Nyitó pénzkészlet : 77.081.- Ft

2. Bevételek:

2.1. Önkormányzati támogatás 200.000.-Ft

2.2. Bevételek összesen 277.081.-Ft

3. Kiadások: Parlagfű mentesítés, településtisztasági programok, eszközvásárlás 277.081.-Ft

4. Kiadások összesen : 277.081.- Ft

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi létszám előirányzata

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Önkormányzat

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Közös Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Bezerédj Amália Óvoda

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

3

3

II. besorolási osztály összesen

8

8

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

13

0

0

13

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

3

2

1

6

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

2

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

2

kutató, felsőoktatásban oktató

0

Pedagógus I

0

Pedagógus II.

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

5

0

4

3

12

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0,5

1

0,5

2

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

0,5

1

0

0,5

2

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

10,5

14

4

3,5

32

10. melléklet13

A költségvetés általános és céltartaléka

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Általános tartalékok

K513

22 157 658

Céltartalékok

K513

200 000

ebből: - Környezetvédelmi alap

200 000

Tartalék összesen

22 357 658

11. melléklet14

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 499 876

6 499 876

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

6 499 876

6 499 876

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

3

3

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

3

3

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

5

5

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

0

8

8

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

6 499 884

6 499 884

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

6 499 884

6 499 884

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6 792 560

6 792 560

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

0

6 792 560

6 792 560

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

79 662 319

79 662 319

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

0

86 454 879

86 454 879

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

0

0

86 454 879

86 454 879

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

92 954 763

92 954 763

12. melléklet15

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

55 571 569

55 571 569

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

3 266 337

3 266 337

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

1 196 000

1 196 000

Béren kívüli juttatások

K1107

1 992 869

1 992 869

Ruházati költségtérítés

K1108

128 650

128 650

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 955 987

1 955 987

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 783 902

1 783 902

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

0

65 895 314

65 895 314

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 853 930

5 853 930

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 692

1 784 692

Külső személyi juttatások

K12

0

0

7 638 622

7 638 622

Személyi juttatások

K1

0

0

73 533 936

73 533 936

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

9 824 753

9 824 753

Szakmai anyagok beszerzése

K311

120 000

120 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 449 069

1 449 069

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

0

0

1 569 069

1 569 069

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

637 050

637 050

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

562 798

562 798

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

1 199 848

1 199 848

Közüzemi díjak

K331

800 000

800 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

118 468

118 468

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

613 688

613 688

Egyéb szolgáltatások

K337

2 683 761

2 683 761

Szolgáltatási kiadások

K33

0

0

4 215 917

4 215 917

Kiküldetések kiadásai

K341

856 568

856 568

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

856 568

856 568

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 384 866

1 384 866

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

63 228

63 228

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

0

0

1 448 094

1 448 094

Dologi kiadások

K3

0

0

9 289 496

9 289 496

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

117 578

117 578

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

Tartalékok

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

117 578

117 578

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

92 765 763

92 765 763

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

98 441

98 441

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 378

50 378

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

40 181

40 181

Beruházások

K6

0

0

189 000

189 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

189 000

189 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

0

0

92 954 763

92 954 763

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

92 954 763

92 954 763

13. melléklet16

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

84

84

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

84

0

0

84

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84

0

0

84

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

84

0

0

84

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

646 219

0

646 219

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

646 219

0

0

646 219

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

21 625 204

0

21 625 204

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

22 271 423

0

0

22 271 423

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

22 271 423

0

0

22 271 423

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

22 271 507

0

0

22 271 507

14. melléklet17

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 907 397

14 907 397

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

633 446

633 446

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

546 875

546 875

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

286 700

286 700

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

168 362

168 362

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16 542 780

0

0

16 542 780

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

16 542 780

0

0

16 542 780

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 273 410

2 273 410

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 429

20 429

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

513 295

513 295

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

533 724

0

0

533 724

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

24 000

24 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

24 000

0

0

24 000

Közüzemi díjak

K331

759 725

759 725

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

122 000

122 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

Egyéb szolgáltatások

K337

730 000

730 000

Szolgáltatási kiadások

K33

1 611 725

0

0

1 611 725

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

677 899

677 899

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100

100

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

677 999

0

0

677 999

Dologi kiadások

K3

2 847 448

0

0

2 847 448

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

Tartalékok

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 663 638

0

0

21 663 638

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

478 637

478 637

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

129 232

129 232

Beruházások

K6

607 869

0

0

607 869

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

607 869

0

0

607 869

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

22 271 507

0

0

22 271 507

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

22 271 507

0

0

22 271 507

15. melléklet18

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 410 570

10 410 570

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

638 988

638 988

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

1 436 370

1 436 370

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 369 936

3 369 936

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1

1

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

1

0

0

1

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

19

19

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

15 855 884

0

0

15 855 884

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 855 884

0

0

15 855 884

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 855 884

0

0

15 855 884

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

695 976

695 976

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

695 976

0

0

695 976

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

15 638 734

15 638 734

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

16 334 710

0

0

16 334 710

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

16 334 710

0

0

16 334 710

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

32 190 594

0

0

32 190 594

16. melléklet19

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 138 300

11 138 300

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

473 150

473 150

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

546 875

546 875

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

306 400

306 400

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

78 000

78 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 542 725

0

0

12 542 725

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

12 542 725

0

0

12 542 725

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 732 762

1 732 762

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 220 911

10 220 911

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

10 220 911

0

0

10 220 911

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

183 201

183 201

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

183 201

0

0

183 201

Közüzemi díjak

K331

1 650 000

1 650 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 000

10 000

Közvetített szolgáltatások

K335

638 988

638 988

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

157 500

157 500

Egyéb szolgáltatások

K337

545 000

545 000

Szolgáltatási kiadások

K33

3 001 488

0

0

3 001 488

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 760 844

2 760 844

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 600 000

1 600 000

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

200

200

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 361 044

0

0

4 361 044

Dologi kiadások

K3

17 766 644

0

0

17 766 644

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

62 638

62 638

Elvonások és befizetések

K502

62 638

0

0

62 638

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

Tartalékok

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

62 638

0

0

62 638

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 104 769

0

0

32 104 769

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

76 590

76 590

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

9 235

9 235

Beruházások

K6

85 825

0

0

85 825

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 825

0

0

85 825

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

32 190 594

0

0

32 190 594

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

32 190 594

0

0

32 190 594

17. melléklet20

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 426 545

51 510 406

64 936 951

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

23 339 130

23 339 130

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

18 101 198

18 101 198

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

11 010 125

11 010 125

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

7 091 073

7 091 073

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

7798665

7 798 665

Elszámolásból származó bevételek

B116

1230846

1 230 846

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

66 166 384

0

51 510 406

117 676 790

Elvonások és befizetések bevételei

B12

62 638

62 638

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 356 870

16 581 613

27 938 483

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

77 585 892

0

68 092 019

145 677 911

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

57 796 199

57 796 199

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

57 796 199

0

0

57 796 199

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 600

45 600

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

57 841 799

0

0

57 841 799

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 410 570

10 410 570

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 098 088

1 098 088

Tulajdonosi bevételek

B404

6 488 883

6 488 883

Ellátási díjak

B405

3 703 370

3 703 370

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 459 900

4 459 900

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1

3

4

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

1

0

3

4

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

182 598

182 598

Egyéb működési bevételek

B411

1 457 396

5

1 457 401

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

27 800 806

0

8

27 800 814

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

52 000

52 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

52 000

0

0

52 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

163 280 497

0

68 092 027

231 372 524

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

81 671 144

81 671 144

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

81 671 144

0

0

81 671 144

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

1 000 000

0

0

1 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

145 000

145 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

145 000

0

0

145 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 816 144

0

0

82 816 144

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

246 096 641

0

68 092 027

314 188 668

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

148 127 808

6 792 560

154 920 368

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

695 976

695 976

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

148 823 784

0

6 792 560

155 616 344

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

37 263 938

79 662 319

116 926 257

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

186 087 722

0

86 454 879

272 542 601

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

186 087 722

0

86 454 879

272 542 601

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

432 184 363

0

154 546 906

586 731 269

18. melléklet21

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatai
<

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

51 676 786

55 571 569

107 248 355

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 153 558

3 266 337

5 419 895

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

1 196 000

1 196 000

Béren kívüli juttatások

K1107

2 095 296

1 992 869

4 088 165

Ruházati költségtérítés

K1108

0

128 650

128 650

Közlekedési költségtérítés

K1109

793 300

1 955 987

2 749 287

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

363 070

1 783 902

2 146 972

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

57 082 010

0

65 895 314

122 977 324

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 211 287

12 211 287

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

261 698

5 853 930

6 115 628

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 692

1 784 692

Külső személyi juttatások

K12

12 472 985

0

7 638 622

20 111 607

Személyi juttatások

K1

69 554 995

0

73 533 936

143 088 931

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 424 939

0

9 824 753

19 249 692

Szakmai anyagok beszerzése

K311

53 787

120 000

173 787

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 497 081

1 449 069

15 946 150

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

14 550 868

0

1 569 069

16 119 937

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

220 996

637 050

858 046

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

160 600

562 798

723 398

Kommunikációs szolgáltatások

K32

381 596

0

1 199 848

1 581 444

Közüzemi díjak

K331

6 098 725

800 000

6 898 725

Vásárolt élelmezés

K332

4 070 020

4 070 020

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 948 317

118 468

2 066 785

Közvetített szolgáltatások

K335

1 008 988

1 008 988

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 299 500

613 688

1 913 188

Egyéb szolgáltatások

K337

7 753 693

2 683 761

10 437 454

Szolgáltatási kiadások

K33

22 179 243

0

4 215 917

26 395 160

Kiküldetések kiadásai

K341

21 057

856 568

877 625

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

21 057

0

856 568

877 625

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 794 656

1 384 866

9 179 522

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 000 000

3 000 000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

58 126

63 228

121 354

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10 852 782

0

1 448 094

12 300 876

Dologi kiadások

K3

47 985 546

0

9 289 496

57 275 042

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 200 000

0

-

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 686 843

1 686 843

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14 288 689

14 288 689

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

112 638

112 638

Elvonások és befizetések

K502

16 088 170

0

-

16 088 170

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

487 500

117 578

605 078

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

5 033 000

5 033 000

Tartalékok

K513

22 357 658

22 357 658

Egyéb működési célú kiadások

K5

43 966 328

0

117 578

44 083 906

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 131 808

0

92 765 763

264 897 571

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

98 441

98 441

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

19 378 674

50 378

19 429 052

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 184 345

40 181

5 224 526

Beruházások

K6

24 563 019

0

189 000

24 752 019

Ingatlanok felújítása

K71

139 037 795

139 037 795

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

36 499 944

36 499 944

Felújítások

K7

175 537 739

0

-

175 537 739

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

500 000

500 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

16 800

16 800

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

516 800

0

-

516 800

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

200 617 558

0

189 000

200 806 558

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

372 749 366

0

92 954 763

465 704 129

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

-

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 100 883