Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 12. 20

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.12.20.

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Külsővat Község Önkormányzata

(2) Az önkormányzat székhelye: 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.

(3) Az önkormányzat hivatala: Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

2. § (1) A képviselő-testület létszáma: 5 fő

(2)2 A képviselők névjegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

2. A képviselő-testület feladat-és hatásköre

3. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat alkalmazott kormányzati funkcióit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásával, a hatáskör gyakorlásával, a hatáskör visszavonásával kapcsolatosan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezései az irányadók.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a hatáskör gyakorlója a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

3. A képviselő-testület ülése

5. § (1) A képviselő-testület évente a munkatervben meghatározott időpontban tart ülést. Évente legalább 6 ülést tart.

(2) A képviselő-testület határozatképességére a Mötv. rendelkezései az irányadók.

(3) ha a képviselő-testületi ülést határozatképtelenség esetén elnapolják, az ülést a polgármester 8 napon belül újra összehívja.

(4) A képviselő személyes érintettségére, azzal kapcsolatos bejelentési kötelezettségére a döntésből való kizárására a Mötv. rendelkezései az irányadók.

(5) Amennyiben a képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület a tiszteletdíját 2 hónap időtartamra 25 %-al csökkenti.

6. § (1) A képviselő-testület fél évre előre munkatervet készít.

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, tervezett napirendjeit,

b) a napirendi pontok előterjesztőit, az egyes napirendekhez meghívottakat,

c) mely napirendek előkészítéséhez kell kikérni feladatköre szerint érintett szervezet, nemzetiségi önkormányzat véleményét.

4. A képviselő-testületi ülés összehívása

7. § (1) A képviselő-testület összehívására és vezetésére a Mötv. rendelkezései az irányadók. A polgármestert akadályoztatása esetén az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladat-és hatáskörében az alpolgármester helyettesíti.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladat-és hatásköröket az Ügyrendi Bizottság Elnöke látja el.

8. § (1) A képviselő-testületi ülés meghívóját és az előterjesztéseket az ülés napját megelőző legalább 5 nappal előbb ki kell kézbesíteni.

(2) A meghívót a polgármester írja alá.

(3) A képviselő-testületi meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, idejét, az ülés jellegét,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirendek előterjesztőit,

d) az indokot, amennyiben a képviselő-testület ülését a Mötv.-ben meghatározott indítvány alapján kötelező összehívni.

(4) A polgármester a képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot legalább 5 nappal a helyben szokásos módon tájékoztatja az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a település honlapján. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét.

„(5) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) a települési képviselőket,

b) a jegyzőt,

c) a településen székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezetek képviselőit,

d) azt, aki a napirendi pont tárgyalásában érintett,

e) a napirendi pontok előadóit,

f) akiket a polgármester indokoltnak tart,

g) azokat, akiknek törvény, kormányrendelet vagy helyi önkormányzati rendelet tanácskozási jogot biztosít.

(6) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket a képviselők részére elektronikus úton, valamint kérésre papír alapon.

(7) Az (5) bekezdés c) pontjában meghatározottak részére meghívót kell kézbesíteni, az f) pontban meghatározottak írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyikhez a meghívásuk szól.

(8) A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesz részt:

a) akinek jogszabály tanácskozási jogot biztost,

b) akinek az elfogadott napirend keretében az ülés elnöke szót ad,

c) a képviselő-testület nyilvános ülésén a 8. § (5) bekezdés a), b), e) pontok szerinti meghívottak,

d) a 8. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározottak közül a Polgárőrség a közrendet, közbiztonságot érintő napirendi pontok tárgyalásán.”

9. § (1) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze.

(2) A rendkívüli ülésre szóló meghívót – amennyiben a rendkívüli ülés összehívását a polgármester kezdeményezi – az ülés időpontját megelőzően legalább 3 nappal korábban meg kell küldeni a képviselőknek a tárgyalásra kerülő előterjesztésekkel együtt. Nem kell kiküldeni az előterjesztést, ha a meghívó megküldésének időpontjáig az előterjesztést a rendeletben és más jogszabályokban meghatározottaknak, továbbá a szakmai szabályoknak megfelelően nem lehetett előkészíteni.

(3) Sürgős halasztást nem tűrő esetben, így különösen, ha az állampolgárok életét,testi épségét, vagyonát, az önkormányzat vagyonát közvetlen veszély fenyegeti, a képviselő-testület – a sürgősség okának közlésével - legkésőbb az ülés megkezdésének időpontját megelőző 24 órával is összehívható. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető.

5. Az előterjesztések

10. § (1) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések:

a) rendelet-tervezet,

b) döntés tervezet határozati javaslattal,

c) beszámoló határozati javaslattal,

d) tájékoztató.

(2) A rendelet-tervezet és a döntés tervezet benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, az önkormányzat bizottsága, a jegyző, a hivatal dolgozója, az intézményvezető jogosult.

(3) A beszámoló és tájékoztató előterjesztésére az érintett szerv vezetője és a (2) bekezdésben meghatározott személyek jogosultak.

(4) A bizottság feladat-és hatáskörével összefüggő napirendeket a bizottság terjeszti elő.

11. § Határozati javaslat benyújtása esetén az előterjesztés a következőket tartalmazza:

a) a témakor tárgyilagos elemzését,

b) a javasolt döntés indokait, mindazon körülményeket, amelyek indokolják a meghozandó döntés indokait,

c) a döntési javaslatot, esetleges alternatív döntési javaslatot,

d) a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését,

e) konkrét végrehajtási határidőt.

6. Az indítványok

12. § (1) Az előterjesztésben megfogalmazott döntési javaslatot érintően annak módosítását vagy kiegészítését (továbbiakban együtt: módosító indítvány) kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a bizottság, a jegyző és az előterjesztő.

(2) Az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos módosító indítványt a képviselő-testületi ülést megelőző munkanap legkésőbb 12,00 óráig lehet írásban, indokolással ellátva benyújtani a jegyzőnek.

(3) A jegyző a képviselő-testületi ülést megelőző munkanap 16,00 óráig megküldi a rendeletalkotáshoz benyújtott módosító indítványt a képviselőknek. A jegyző a testületi ülésig a módosító indítványról kialakítja jogi álláspontját.

(4) Ha a döntés tárgyköre képviselő-testületi határozathozatalt igényel, módosító indítványt az (1) bekezdésben meghatározott személyek a napirend képviselő-testületi vitájának lezárásáig fogalmazhatnak meg.

(5) Kapcsolódó módosító indítványt és a határozati javaslatra vonatkozó módosító indítványt szóban kell megfogalmazni és előterjeszteni a képviselő-testületi ülésen.

13. § (1) A képviselő-testület elé indítványt nyújthat be a képviselő és a bizottság. Az indítványt indokolással együtt írásban kell a polgármesterhez benyújtani legalább 15 nappal az ülés előtt.

(2) Amennyiben a polgármester az indítvány tartalmával egyetért, a munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülésre az előterjesztés előkészítésére felkéri a jegyzőt.

(3) Amennyiben a polgármester az indítvány tartalmával nem ért egyet, ismerteti a képviselő-testülettel az indítvány benyújtásának tényét és annak tartalmát. A polgármester tájékoztatása alapján a képviselő-testület dönt arról, hogy kívánja-e az indítványozott kérdést megtárgyalni. A képviselő-testület igenlő döntése esetén a jegyző köteles gondoskodni az indítvány tartalmának megfelelő előterjesztés – képviselő-testület által meghatározott időpontra történő –előkészítéséről.

7. A képviselő-testületi ülés vezetése

14. § (1) A polgármester feladata a képviselő-testület vezetésével kapcsolatosan:

a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét,

b) megnyitja az ülést,

c) A munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet a benyújtott interpellációról, kérdésről és a napirend előtti felszólalási szándékról,

d) ismerteti az általa támogatott és nem támogatott indítványt,

e) előterjeszti a napirendi javaslatot,

f) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot és kihirdeti a határozatot,

g) biztosítja az ülés zavartalan rendjét.

(2) A polgármester az ülés vezetése során jogosult:

a) a szó megadására, megtagadására,

b) felszólítani a hozzászólót, hogy térjen a tárgyra,

c) a szó megvonására,

d) figyelmeztetni a hozzászólót az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentésektől való tartózkodásra,

e) annak a személynek a rendreutasítására, aki a képviselő-testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

f) vitában a hozzászólások időtartamának korlátozására,

g) az ülés félbeszakítására,

h) tárgyalási szünet elrendelésére,

i) napirendi pontok összevont tárgyalására vonatkozó javaslattételre,

j) a vita lezárásának kezdeményezésére,

k) napirendi pontok felcserélésére.

8. A képviselő-testületi ülés rendje

15. § (1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól a polgármester felszólítja, hogy térjen a tárgyra. A polgármester ismételt felszólítás után megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben újra nem szólalhat fel.

(2) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést határozott időre félbeszakíthatja.

(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgár a tárgyalt napirendekhez hozzászólhat, véleményt nyilváníthat 2 percben. Hozzászólásra kézfeltartással jelentkezik. A továbbiakban a polgármester dönti el, hogy egy személy részére hány alkalommal ad szót, illetve mikor zárja le az állampolgári hozzászólásokat.

9. A napirendi pont tárgyalásának elnapolása

16. § A polgármester vagy képviselő javasolhatja a képviselő-testület döntése előtt a napirendi pont újratárgyalását, elnapolását. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz és megállapítja a napirendi pont tárgyalásának időpontját.

17. § (1) A tanácskozás rendje:

a) a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján napirend előtt dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról,

b) a polgármester előterjeszti a napirendi tervezetet, indokolja ha az a munkatervtől eltér.

c) a napirendi javaslatot a képviselő-testület számozás nélküli határozattal fogadja el.

10. A napirendhez kapcsolódó felszólalás

18. § (1) A napirend előterjesztőjéhez a képviselő-testület tagjai a tanácskozási joggal részt vevők kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó rövid, tárgyszerű választ ad.

(2) A napirend tárgyalása során a hozzászólók sorrendjét - figyelembe véve a jelentkezés sorrendjét- a polgármester határozza meg.

(3) A polgármester és a napirendi pont előterjesztője több alkalommal is hozzászólhat, az előterjesztőt megilleti a zárszó joga is.

(4) A napirendi pont vitája során a képviselő általában egy alkalommal kap szót. Ismételt hozzászólásra, legfeljebb 2 perces időtartamra, a polgármester adhat engedélyt. Ha a polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselő a képviselő-testülettől kérheti a hozzászólás engedélyezését. A képviselő-testület e tárgyban vita nélkül határoz.

19. § Az érdemi vita során:

a) a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket és a döntéstervezettel kapcsolatos javaslataikat,

b) a polgármester a megjelent állampolgároknak és közösségek képviselőinek hozzászólást engedélyezhet, annak időtartamát korlátozhatja,

c) a szavazás előtt a polgármester a jegyzőnek szót ad, ha a jegyzőnek a döntési javaslat, módosító indítvány, törvényességével kapcsolatban észrevétele van,

d) a polgármester először az írásban benyújtott és a vitában elhangzott módosító indítványokat külön-külön, majd a képviselő-testület által elfogadott módosításokkal egybefoglalt döntési javaslatot teszi fel szavazásra,

e) A képviselők igen vagy nem szavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól,

f) a szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a határozatot.

11. Kérdés, interpelláció

20. § (1) A képviselők a képviselő-testületi ülésen – az önkormányzat feladat-és hatáskörében – a polgármesterhez, alpolgármesterhez a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez felvilágosítás kérése céljából kérdést intézhetnek, valamint magyarázat kérése céljából interpellációt terjeszthetnek elő, amelyre a képviselő-testület ülésén a kérdezett személyesen köteles érdemi választ adni.

(2) Az interpelláló illetve a kérdező a válasz megadásakor nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e.

(3) Ha az interpelláló, kérdező a választ nem fogadja el, a kérdésben a képviselő-testület határoz.

(4) A kérdést és az interpellációt írásban, a polgármesternél lehet előterjeszteni a képviselő-testületi ülést megelőzően legalább 4 nappal.

12. A képviselő-testület döntése

21. § A képviselő-testület a vita lezárását követően rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. (továbbiakban: döntés)

22. § (1) A határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől kezdődő folyamatos sorszámmal és évszámmal, zárójelben a hónap (római számmal) és a nap (arab számmal) feltüntetésével, továbbá az önkormányzat nevének megjelölésével hozza a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A képviselő-testület a jegyzőkönyvben történő rögzítéssel szám nélküli határozattal dönt:

a) napirend elfogadásáról,

b) a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról,

c) kérdés, interpelláció elfogadásáról,

d) indítványokról (módosító, kiegészítő),

e) polgármesteri tájékozatóról.

(3) Minősített többséggel kell meghozni a döntést azokban az esetekben, amikor a Mötv. arról rendelkezik, továbbá a (4) bekezdésben meghatározott esetekben. A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

(4) A képviselő-testület minősített szavazattal dönt:

a) kitüntetések, elismerő címek adományozásáról,

b) közterület elnevezéséről,

c) településfejlesztési eszközök és településszerkezeti terv jóváhagyásáról.

13. A szavazás módja

23. § (1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza.

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(3) A képviselő-testület név szerint szavaz a képviselők egynegyedének indítványára. Az indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazás nem rendelhető el.

(5) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc sorrendben olvassa fel a képviselők névsorát. A képviselők „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak. A jegyző a szavazatot a név mellett feltünteti, majd a névsort átadja a polgármesternek, aki megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti azt.

24. § (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv. 46. §. (2) bekezdésében foglalt ügyekben.

(2) A titkos szavazást a polgármester vagy bármelyik képviselő javasolhatja. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének szavazata szükséges.

(3) A titkos szavazás lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság végzi.

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna alkalmazásával történik. A szavazólapon fel kell tüntetni a szavazás napját és tárgyát.

(5) A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját,

b) kezdetét és végét,

c) az Ügyrendi Bizottság tagjainak nevét és tisztségét.

d) a szavazás során felmerült körülményeket

e) a szavazás eredményét.

14. Az önkormányzati rendeletalkotás

25. § (1) Az önkormányzat által még nem szabályozott tárgykörben a 10. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül rendeletalkotást kezdeményezhet:

a) nemzetiségi önkormányzat,

b) a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői.

(2) A kezdeményezést írásban – a rendeletalkotás indokainak és főbb elveinek megjelölésével – a polgármesternél kell benyújtani.

(3) A polgármester a kezdeményezéssel kapcsolatos döntési javaslatát a jegyző véleményének kikérése után – a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül, vagy a legközelebbi képviselő-testületi ülésen terjeszti a testület elé. A rendeletalkotás szükségességéről a képviselő-testület dönt.

26. § (1) A rendelet-tervezet előkészítése során meg kell vizsgálni:

a) a törvény felhatalmazása alapján készülő rendelet-tervezet esetén:

aa) a szabályozási javaslat összhangban van-e a felhatalmazást adó törvénnyel, az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabályokkal,

ab) rendeletalkotási kötelezettség esetén a szabályozási javaslat kiterjed-e valamennyi a törvényben megjelölt szabályozandó kérdéskörre,

ac) a szabályozás nem terjeszkedik-e túl a törvény szerinti felhatalmazás keretein.

b) feladatkörében törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyokkal kapcsolatos rendelet alkotás esetén: a szabályozási javaslat nem ellentétes –e bármely magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel.

(2) A rendelet-tervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) Az önkormányzati rendeleteket évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni és fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően zárójelben a kihirdetés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal) továbbá a rendelet megjelölését és címét kell feltüntetni. Az önkormányzati rendelet jelzése: Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/20..(..hó…nap) önkormányzati rendelete

27. § (1) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

(2) Az önkormányzati rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetése az önkormányzati rendelet számának, tárgyának és teljes szövegének az önkormányzati hivatal (9532 Külsővat, Kossuth u. 70.) hirdetőtáblájára történő kifüggesztése

15. A jegyzőkönyv

28. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésről szószerinti jegyzőkönyv nem készül, de a képviselő írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, valamint hozzászólását, véleményét kérésére szó szerint kell rögzíteni a jegyzőkönyvben.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza a Mötv.-ben meghatározottakon kívül:

a) a képviselő-testület ülésének jellegét, kezdetét és végét,

b) az előre bejelentett távolmaradó képviselők nevét,

c) az elfogadott napirendi pontok előterjesztőit,

d) szükség esetén a polgármester intézkedéseit.

(3) A jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni.

(4) A jegyzőkönyv első példányához mellékelni kell:

a) a képviselő-testületi ülés meghívót,

b) a tárgyalt előterjesztéseket, indítványokat, interpellációkat kérdéseket,

c) a jelenléti ívet,

d) a titkos szavazás jegyzőkönyvének 1 példányát,

e) a megalkotott rendeleteket, az elfogadott határozatok mellékleteit,

f) a képviselő kérésére az írásban benyújtott felszólalását,

g) név szerinti szavazás névsorát.

16. A települési képviselő

29. § (1) A települési képviselőnek a képviselő-testület munkájában való részvételére, jogaira és kötelezettségeire a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A képviselő a képviselő-testületi ülésről való távolmaradását az ülés előtt a polgármesternél köteles bejelenteni.

(2) A települési képviselő a képviselő-testület képviseletével vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő költségeinek megtérítésére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A települési képviselő vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván, valamint az Ügyrendi Bizottság folytatja le a képviselő és a polgármester, valamint az alpolgármester összeférhetetlenségének kivizsgálásával és vagyonnyilatkozatának ellenőrzésével kapcsolatos eljárást.

17. A képviselő-testület bizottságai

30. § (1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: Ügyrendi Bizottságot 3 fővel.

(2) A bizottság belső működési szabályait ügyrendben határozza meg.

(3) A bizottsági tagok névjegyzékét a 2. függelék tartalmazza.

31. § (1) A képviselő-testület esetenkénti feladatokra általa meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat kidolgozására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az erről szóló jelentéseknek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

32. § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze. A bizottság ülésének összehívására a képviselő-testület ülésének összehívására vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók azzal, hogy az ülésre szóló meghívót az ülés napját megelőzően legalább 3 nappal előbb kell megküldeni.

(2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:

a) a képviselő-testület határozatára,

b) a polgármester indítványára,

c) a bizottsági tagok 1/3-ának javaslatára.

(3) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, a képviselőket és a jegyzőt.

(4) Az ülés meghívóját az ülés összehívásával egyidejűleg ki kell függeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján, továbbá meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján.

33. § (1) A bizottság üléseit a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a korelnök bizottsági tag vezeti.

(2) Az ülés elnöke a határozatképesség megállapítása után nyitja meg a bizottság ülését.

(3) A bizottság ülésére szóló meghívón szereplő napirendi javaslatokon túl a bizottság tagjai más napirendek tárgyalását is kezdeményezhetik. A napirendek elfogadásáról a bizottság szám nélküli határozattal dönt.

(4) Az ülés elnöke minden napirend felett vitát nyit, majd összefoglalja és szavazásra bocsátja a tagok javaslatait. A vitában a meghívottaknak tanácskozási joga van.

(5) Az ülés elnökének a feladata a tanácskozás rendjének biztosítása, a szó megadása vagy megvonása.

(6) Aki a bizottsági ülés rendjét megzavarja, azt az ülés elnöke rendreutasíthatja.

34. § (1) A bizottság határozatait a naptári év elejétől kezdődő folyamatos sorszámmal és évszámmal, zárójelben a hónap (római számmal) és a nap (arab számmal) feltüntetésével, továbbá a bizottság nevének megjelölésével hozza.

(2) A bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv készítésére a képviselő-testületi jegyzőkönyv készítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

a) kivizsgálja az önkormányzati képviselő, polgármester összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést,

b) ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának kezelését, szükség esetén vizsgálatát, az összeférhetetlenségi ügyeket, ügyrendi kérdések megvitatását,

c) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok őrzéséről,

d) közreműködik a titkos szavazások lebonyolításánál,

35. § 1. Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

a) kivizsgálja az önkormányzati képviselő, polgármester összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést,

b) ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának kezelését, szükség esetén vizsgálatát, az összeférhetetlenségi ügyeket, ügyrendi kérdések megvitatását,

c) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok őrzéséről,

d) közreműködik a titkos szavazások lebonyolításánál,

e)

18. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás

36. § (1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki kezdeményezheti.

(2) Az eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, az Ügyrendi Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon elül nem tesz eleget a felhívásnak vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan az Ügyrendi Bizottság Elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

(3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányul – új tényállás nélküli – ismételt kezdeményezést az Ügyrendi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság felhívására a képviselő, polgármester köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.

(5) Az eljárás eredményéről az ellenőrző bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.

19. A közös önkormányzati hivatal

37. § (1) Külsővat, Nemesszalók, Marcalgergelyi, Mihályháza és Vinár Községek Önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik ellátására – 2013. január 1. napjától kezdődően közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn.

(2) A hivatal tevékenysége a képviselő-testület, annak bizottságai munkája eredményességének elősegítésére irányul, ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint - szervező, végrehajtó, szolgáltató tevékenységet folytat.

(3) A hivatal feladatait a 2. sz. függelék szerinti Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

20. A polgármester, alpolgármester

38. § (1) A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A polgármester munkaideje: heti 25 óra

(3) A polgármester ügyfélfogadási ideje: csütörtök 14.00-16.00 óráig

39. § (1) A polgármester önkormányzati, valamint államigazgatási feladatainak hatásköreinek ellátására a Mötv. rendelkezései az irányadók.

(2) A polgármesternek a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos irányítási jogkörére vonatkozóan a Mötv. rendelkezései az irányadók.

40. § (1) A polgármester a lemondását alpolgármester hiányában a képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt Ügyrendi Bizottság Elnökének adja át, részére juttatja el.

(2) A polgármester tisztségének megszűnése esetén munkakörét az új polgármesternek, alpolgármesternek, ezek hiányában az Ügyrendi Bizottság Elnökének adja át.

41. § (1) Az alpolgármester választására a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A képviselő-testület 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(3) A polgármestert távollétében, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti.

(4) Az alpolgármester egyéb esetben a polgármester irányításával látja el feladatait.

21. A jegyző

42. § (1) A jegyző a közös önkormányzati hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért.

(2) A jegyző kinevezésére a Mötv. rendelkezései az irányadók.

(3) A jegyzőt távollétében a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt személy helyettesíti. A jegyzői tisztség 30 napot meghaladó betöltetlensége, illetve a jegyző 30 napot meghaladó akadályoztatása esetén a képesítési előírásoknak megfelelő jegyző kinevezéséről kell gondoskodni.

(4) A jegyző:

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben,

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében,

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén,

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének, és a polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő,

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről,

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

k) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.

22. Az önkormányzat társulásai

43. § (1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a Mötv.-ben meghatározottak figyelembe vételével társulásokban vehet részt.

(2) Külsővat Község Önkormányzata – hatályos társulási megállapodás alapján, az abban foglalt feladatok ellátására

a) a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása, valamint

b) az Észak-Balatoni Térségi Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagja.

23. A lakossággal való kapcsolati formák

44. § (1) A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi közügyekben

a) a fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra

b) a közvetlen tájékoztatásra

c) közérdekű bejelentésre vagy javaslattételre

(2) A lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás formái: a közmeghallgatás

45. § (1) A közmeghallgatásra a Mötv. rendelkezései az irányadók.

(2) A közmeghallgatás helyét és időpontját legalább 8 nappal korábban kell helyben szokásos módon a lakosság tudomására hozni.

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. A közmeghallgatás vezetésére a képviselő-testület ülésvezetési szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a közmeghallgatás valamennyi résztvevőjét megilleti a tanácskozás joga.

(4) Ha a válaszadás, az intézkedés más szerv hatáskörébe tartozik, a panaszok és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos törvényi rendelkezések szerint kell eljárni.

24.

46. §

25. Záró rendelkezés

47. § (1) A rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2008. (IX.22.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

A

B

C

Egészségügyi feladatok

1.

kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Feladatellátás alapja, jogszabály megjelölése

2.

Háziorvosi feladat ellátása (ellátási szerződéssel)

2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. a) pont

3.

Fogorvosi feladat ellátása (ellátási szerződéssel)

2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. b) pont

4.

Orvosi ügyelet (Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás)

2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. c) pont

5.

Védőnői feladat ellátása (védőnői szolgálat fenntartásával)

2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. d) pont


Szociális ellátás

A

B

C

6.

Települési támogatás

1993. évi III. tv. 45. §

7.

Köztemetés

1993. évi III. tv. 48. § (1) bek.

8.

Szociális étkeztetés (vásárolt élelem)

1993. évi III. tv. 62. § (1) bek.

9.

Házi-segítségnyújtás (FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás)

1993. évi III. tv. 63. §

10.

Családsegítés (KAVICS Alapítvány -feladatellátási szerződés)

1993. évi III. tv. 64. §

11.

Felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatása (Bursa Hungarica)

önkormányzati rendelet szerint

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok

A

B

C

12.

Gyermekjóléti szolgáltatás (FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás)

1997. évi XXXI. tv. 40. § (3)

13.

helyettes szülői feladat ellátása

1997. évi XXXI. tv. 94. §. (2) bek.

Köznevelés

A

B

C

14.

Óvodai nevelés (Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás)

2011. évi CXC. tv. 8. §. 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 6. pont

15.

Gyermekétkeztetés

1997. XXXI. tv. 21. § (1) bek.

16.

Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése

2011. évi CXC. tv. 47. § (3) bek.

Közművelődési, közgyűjteményi feladatok

A

B

C

17.

Könyvtári feladat ellátása

1997. évi CXL. tv. 64. (1) bek.

18.

Közművelődési tevékenység ellátása

1997. évi CXL. tv. 73. § (2) bek., 76. §

Környezetvédelmi feladatok

A

B

C

19.

A környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése

1995. évi LIII. tv. 12. § (3) bek.

20.

Környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása

1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bek. b), e) pont

Vízgazdálkodás, Vízkárelhárítás

A B C

21.

Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11. pontja, 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f) pont, 16. § (5) bek. b) - c) pont

22.

Ár-és belvízvédekezés, vízkárelhárítás

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11. pont, 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f) pont, 16. § (5) bek. b) - c) pont

Településüzemeltetési feladatok

A

B

C

23.

Köztemető fenntartása, üzemeltetése

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont

24.

Közvilágítás

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont

25.

Helyi közutak kialakítása, fenntartása

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont

26.

Helyi közterületek, közparkok kialakítása, fenntartása

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont

Lakásgazdálkodás, ingatlangazdálkodás

A

B

C

27.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, valamint egyéb forgalomképes ingatlanok bérletére, üzemeltetésére, valamint elidegenítésére vonatkozó feladatok

2011. évi CLXXXIX.- tv. 13. § (1) bek. 9. pont
1993. évi LXXVIII. tv. 3. § (1) bek.

Településfejlesztési feladatok

A

B

C

28.

Településfejlesztés és településrendezés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 1. pont, 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bek.

29.

Egyéb településrendezési sajátos jogintézmények

1997. évi LXXVIII. tv. 6/A. § (1) bek. a) pont, (2) bek. a) - b) pont

Sportfeladatok

A

B

C

30.

A települési sport hosszú távú fejlesztése, a sport-szervezetekkel való együttműködés biztosítása sportlétesítmények fenntartása

2004. évi I. tv. 55. § (1) bek.

Egyéb feladatok

A

B

C

31.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése, a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése

2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (1) bek.

32.

Belső ellenőrzés (Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás)

370/2011. (XI.26.) Korm. rend. 15. § (1) bek.

33.

Közfoglalkoztatás

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 12. pont

34.

Egészséges ivóvízellátás

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 21. pont, 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. a) pont

35.

Polgári védelem, honvédelem, katasztrófavédelem

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 12. pont,
2011. évi CXXVIII. tv. 15. § (1) bek. 16. §
2011. évi CXIII. tv. 29. §

36.

Helyi adóztatás

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 13. pont,
1990. évi C. tv. 1. § (1) bek.

37.

Egyházak, civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatása

költségvetési rendelet szerint

38.

köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 5. pont

39.

Rendőrség támogatása

költségvetési rendelet szerint

2. melléklet

Az önkormányzat kormányzati funkciói

A

B

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 3

5.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

6.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7.

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

8.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

9.

064010

Közvilágítás

10.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11.

072111

Háziorvosi alapellátás

12.

072311

Fogorvosi alapellátás

13.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

14.

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás

15.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

16.

082044

Könyvtári szolgáltatások

17.

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

18.

096010

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

19.

107051

Szociális étkeztetés

20.

035160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

21.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

22.

066010

Zöldterület-kezelés

23.

063020

Víztermelés-kezelés-ellátás

24.

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

25.

104042

Család-és gyermekjóléti szolgálat

26.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

27.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

28 4

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

29 5

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3. melléklet

1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdésben meghatározott támogatás, valamint a köztemetés megállapítását,
b) az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet
ba) 10.-11. §-a szerinti települési támogatás,
bb) 18. §-a szerinti szociális étkeztetés
megállapítását.
2) A képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlása köréből az alábbi hatáskörét a polgármesterre átruházza:
Az ingó és ingatlan vagyon tulajdonjog-változással nem járó egyéb módon történő hasznosítása.
3) A képviselő-testület a közterületek használatáról és a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre átruházza.
4) A képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közútkezelői feladatokat a jegyzőre ruházza át.
5) A képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ban foglalt önkormányzati hatásköröket a polgármesterre ruházza át.6

1. függelék7

2. függelék8

4. melléklet9

A képviselők névjegyzéke:
Aczél Péter
Beck Tamás
Hideg Tamás
Libis János
Az Ügyrendi Bizottság tagjai:
Beck Tamás
Libis János
Pethő Zoltán
1

A bevezető a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. . sorát a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. mellékletben foglalt táblázat 28. sorát a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. mellékletben foglalt táblázat 29. sorát a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 3. melléklet szövegét a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 3. melléklet 1. függeléket a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. melléklet 2. függeléket a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. mellékletet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.