Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (VIII.28) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályos: 2014. 10. 01

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

I. fejezet

            Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1.§.

Az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása.

2. A rendelet hatálya

 2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Hajmáskér község közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

 1. kereskedelmi szálláshelyekre,
 2. élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre,
 3. kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,
 4. üzemanyagtöltő állomásra,
 5. lakodalmak, esküvők helyszíneire,
 6. az Önkormányzat, az Önkormányzat szervei, a Nemzetiségi Önkormányzat és a község bejegyzett társadalmi szervezetei, egyesületei által megtartott rendezvények helyszíneire.

II. fejezet

3.  A nyitva tartás részletes szabályai

Általános nyitva tartás

3. §


(1) A vendéglátó üzletek 22 óra és az azt követő nap 06 óra között – a (2) és (3) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) Tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig külön engedély nélkül – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben – nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek.


(3) Közterületen megtartott rendezvények – az önkormányzati rendezvények kivételével –9.00 óra és 04.00 óra között rendezhetők meg.


(4) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.

Eltérő nyitva tartás engedélyezése

4. §


(1) Eltérő nyitva tartást – legfeljebb 04.00 óráig – engedélyezhet a jegyző annak a vendéglátást folytató üzletnek,

 1. amely ellen a rendelet hatálybalépését megelőző 3 hónapon belül panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott és
 2. az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói többségi arányban írásban hozzájárultak.


(2) A jegyző a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén alkalmi vagy rendszeres rendezvény miatt az eltérő nyitva tartást a legfeljebb 06.00 óráig is engedélyezheti.


(3) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a jegyzőnek.

Üzletnyitás, üzemeltető-váltás

5. §


(1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó.


(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 2 hónapon belül panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző eltérő nyitva tartást engedélyezhet.


(3) Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.

Engedély visszavonása

6. §


(1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni

 1. többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k),
 2. ha az üzlet eltérő nyitva tartásának visszavonását az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségi arányban vagy legalább kétharmada) írásban kezdeményezik,
 3. hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.


(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.

III. fejezet

Vegyes rendelkezések

5. Értelmező rendelkezések

7. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

a) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is,

b) zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény,

c) eltérő nyitva tartás iránti kérelem: a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti írásbeli kérelem,

d) hozzájárulás: jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat,

e) visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat,

f) szomszédnak minősülnek az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének.

6. Záró rendelkezések

8.§.

(1) E rendelet 2014. október l-én lép hatályba.

(2) Hajmáskér község közigazgatási területén e rendelet hatálybalépésének napján vendéglátást folytató üzleteknek 2014. december 31. napjáig eltérő nyitva tartás kezdeményezéséhez akkor nem kell a 4. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonosaitól írásos hozzájárulást megszerezni, ha a rendelet hatálybalépésének napját megelőzően 6 hónapon belül a vendéglátást folytató üzlet működésével kapcsolatosan panasz nem érkezett, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon - a Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével - köteles gondoskodni.

             ..………………….                                                      ………………………

               Köbli Miklós                                                          Kovács János György

               polgármester                                                                      jegyző