Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2019. 10. 26- 2019. 11. 22

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési szabályzatára:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Murakeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Székhelye: 8834. Murakeresztúr, Honvéd u. 3.


(2) Az önkormányzat jogi személy.


       (3) Az önkormányzat képviselő-testületének elnevezése:

      Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

      Székhelye: 8834. Murakeresztúr, Honvéd u 3.


(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Murakeresztúr község közigazgatási területe.


(5) Az önkormányzat jelzőszámait, valamint kormányzati funkciók szerinti besorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.


(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát e rendelet 1. függeléke tartalmazza


Az önkormányzat jelképei, bélyegzője, kapcsolatai, feladatai


3. § (1) Az önkormányzat jelképe: a címer, és a zászló.

(2) Az önkormányzat jelképeit valamint használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

(3) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.murakeresztur.hu.


      (4) Murakeresztúr Önkormányzat Képviselőtestületének


        A Magyar Köztársaság címerével ellátott kör alakú bélyegzője:         Téglalap alakú fejbélyegzője:II. Fejezet

                                                                                      

Az önkormányzat jogállása


4. § (1) Az Önkormányzat jogállását az Mötv. 2. § - 9. §. határozza meg.


(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a bizottsága, a polgármester, valamint a Fityeház Község Önkormányzata, Murakeresztúr Község Önkormányzata közötti megállapodás alapján a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.


(3) A képviselő-testület átruházható hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, illetve a jegyzőre és a társulásra átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, illetőleg a hatáskört bármikor visszavonhatja. A polgármesterre átruházott hatásköröket az SZMSZ 2. függeléke, a Jogi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatásköröket az SZMSZ 45.§ (1) bekezdése tartalmazza. E hatáskörök gyakorlásához a képviselő-testület utasítást adhat, illetve az átruházott hatásköröket visszavonhatja, az átruházott hatáskör döntéseit megsemmisítheti és megváltoztathatja. A képviselő-testület rendeletében hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. A képviselő-testület rendeletében törvényben meghatározott döntési jogosultságát társulására ruházhatja.

(4) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a Jogi és Ügyrendi Bizottság végzi.


(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.


(6) A testület hatásköréből nem ruházhatóak át az Mötv. 42. §-ban meghatározott hatáskörök.


(7) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló szerv szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles a testületnek beszámolni.


(8) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából Önkormányzati intézményt, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat. Kinevezi az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőit.


(9) Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az Önkormányzat helyi közszolgáltatási feladatairól az alábbiak szerint gondoskodik:

a) az egészséges ivóvíz ellátásáról a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gondoskodik,

b) az óvodai nevelésről óvoda intézmény működtetés alapján gondoskodik

c) az egészségügyi alapellátást egyrészt az Önkormányzattal háziorvosi és fogorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában szerződést kötött háziorvos biztosítja, valamint a fogorvosi feladatok ellátása is vállalkozói szerződés útján biztosított, továbbá a  háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról az önkormányzat társulásos formában gondoskodik

d) a szociális-, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások fenntartását maga az önkormányzat látja el. Murakeresztúr Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának Szakmai Programját a 3. melléklet tartalmazza.

e) villamos-energia szolgáltatást, helyi közvilágítást a szolgáltatókon keresztül biztosítja,

f) a helyi közutak és köztemetők fenntartását részben maga az önkormányzat- elsődlegesen közmunkások alkalmazásával - látja el.

g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről külön megállapodás alapján gondoskodik.

h) települési szilárd hulladék elszállításáról a Viridis – Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Nagykanizsa) útján  gondoskodik.


(10) Az önként vállalt (többlet) feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell állást foglalni.III. Fejezet


Az önkormányzat és szervei


5. § Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és az Mötv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szervei látják el.IV. Fejezet

A képviselő-testület működése


6. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.


(2) A Képviselő-testületet a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – írásbeli meghívóval hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a legidősebb képviselő (korelnök) hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat üléseit, a meghívóban meghatározott helyen tartja a nyilvánosság biztosítása mellett.


7. § (1) Az Mötv. 47.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van.


(2) Ha fentiekben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen, a polgármester az ülést bezárja, a nem tárgyalt napirendet, vagy rendkívüli ülésen, vagy a következő rendes ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Az irányadó szabályok szerint az előzetesen kitűzött napirend bővíthető.


A Képviselő-testület megalakulása


8. § (1) A képviselő-testület alakuló ülésén résztvevőket a helyi választási bizottság és a választási iroda vezetője tájékoztatja a polgármester és a képviselők választásának eredményéről és törvényességéről.


(2) A polgármester és a képviselők az alakuló ülésen, illetve a – időközi választás esetén – megválasztásukat követő első ülésen ünnepélyes esküt tesznek és aláírják az eskü szövegét. A megválasztott képviselőktől a választási bizottság elnöke, a polgármestertől a korelnök veszi le az esküt.


(3) Az alakuló ülésről távollevő képviselő az esküt azon a testületi ülésen teszi le, amelyen először vesz részt.


(4) A képviselő-testület az alakuló ülésen a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottságok elnökeit, továbbá képviselő és nem képviselő tagjait. A bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-testület előtt esküt tesznek.


(5) Az alakuló ülés napirendjei:

a) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről.

b) A képviselő-testület tagjainak és a polgármester eskütétele.

c) A napirend elfogadása.

d) A polgármesteri program ismertetése.

e) A polgármester illetményének megállapítása.

f)  A képviselői tiszteletdíjak megállapítása.

g) A szavazatszámláló bizottság létrehozása.

h) Az alpolgármester választás titkos szavazással.

i) Az alpolgármester eskütétele.

j) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

k) A bizottságok tagjainak megválasztása.

l) SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése.

m) Gazdasági program elkészítésének elrendelése.Az alpolgármester választása


9. § A képviselő-testület a saját tagjai közül – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, az Mötv. 43.§ (3) bekezdésében meghatározott időtartamra – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.


Rendes ülés


10. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban, általánosságban 16 órakor (továbbiakban: rendes ülés) ülésezik. A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik.


(2) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal a meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 4 nappal megkapják.

Rendkívüli ülés


11.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni a polgármester, bármely bizottság vagy a képviselők egynegyedének valamint a megyei kormányhivatal vezetőjének indítványára.


(2) Rendkívüli ülés indítványozását írásban a polgármesternél kell előterjeszteni.


(3) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles a rendkívüli ülést írásban a napirend(ek) feltüntetésével összehívni.


(4) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés összehívásának indokát és időpontját a meghívóban fel kell tüntetni.


(5) A rendkívüli ülés esetén a meghívó az ülés előtt 24 órával is kiküldhető, bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, azonban az ülés előtt 24 órával korábban kiküldött meghívó sürgősségi okát közölni kell. A rendkívüli ülések ad hoc napokon és időpontban kezdődhetnek.


Együttes ülés


12. § (1) A képviselő-testület más település képviselő-testületeivel együttes ülést tarthat.


 1. A képviselő-testületek együttes ülésére szóló meghívót az együttes ülést kezdeményező írja alá.


 1. Az együttes ülést az összehívó önkormányzat polgármestere vezeti.


 1. Az együttes ülésen a határozatképességet a résztvevő képviselő-testületek külön-külön megállapított határozat képessége figyelembevételével kell megállapítani.


 1. A napirend vitája után a határozati javaslatot a résztvevő képviselő-testületeknek külön-külön kell szavazásra feltenni. Egybehangzó határozatok meghozatala esetén a javaslatot elfogadottnak kell tekinteni.


 1. Az együttes ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint. A jegyzőkönyvet az érintett települések polgármesterei, a jegyzőkönyv hitelesítők, a jegyzőkönyvvezető és a jegyző, vagy megbízottja mint hitelesítők írják alá.


Az ülések meghívottjai


13. § (1) A testületi ülésekre meg kell hívni:

a) képviselőket

c) a jegyzőt,

d) a napirenddel érintett bizottságok által felkért szakértőket,

e) akiket a polgármester vagy a testület indokoltnak tart,

f) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit,

g) akiknek meghívását jogszabály kötelezően előírja.


(2) A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjeiről a lakosságot a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat hirdetőtábláján keresztül kell értesíteni


(3) Az ülések jegyzőkönyvét a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal hivatali   helyiségében (Murakeresztúr, Honvéd u. 3.) kell elhelyezni.


Az ülések nyilvánossága


14. § (1) A testületi ülések nyilvánosak.


(2) A nyilvános ülésen a részvételi lehetőség nem korlátozható. Az ülésen – az erre kijelölt helyen – hallgatóként bárki megjelenhet. A Képviselő-testület működését hozzászólással, megjegyzéssel kérdéssel, véleménynyilvánítással a hallgatóság nem zavarhatja. A rendbontó választópolgárokat a polgármester kivezettetheti.


(3) A testület esetenként – egyszerű szótöbbséggel – dönt a hozzászólási jog megadásáról az ülésen hallgatóként megjelenteknek maximum 5 perc időtartamra.

Zárt ülés


15. § (1) A testület:

a) zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a.), b.) pontja alapján.

b) minősített többséggel zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdés c.) pontjában foglalt esetben.

c) Az Mötv 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott üzleti érdek sérelme áll fenn, ha a rendelkezés konkrét vagyontárgy (vagyonelem) felett történik és a rendelkezés az adott vagyontárgy (vagyonelem) jogi helyzetét közvetlenül befolyásolja és a döntéshozatali folyamat nyilvánossága vagy a döntés indokainak (előzetes) nyilvánosságra kerülése az önkormányzat gazdasági érdekeit vagy gazdálkodásának biztonságát alaposan vélelmezhetően közvetlenül veszélyeztetné.


(2) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsorolt személyek vehet(nek)

részt.


(3) A zárt ülésen hozott határozatokról a személyes adatok kivételével a nyilvánosságot tájékoztatni kell.  


(4) Zárt ülés tartását indítványozhatja:

a) a polgármester;

b) bármely képviselő;

c) a jegyző;

d) az érintett személy.


(5) Az (1) bekezdés a) pont esetében a zárt ülést el kell rendelni, a b) pont esetében az indítványról a testület dönt.


(6) A zárt ülés jegyzőkönyvébe – a polgármesteren és a jegyzőn kívül – csak a képviselő-testület tagjai, és a tárgyban közvetlenül érdekelt vagy annak hivatalos jogi képviselője tekinthet be.


(7) A zárt ülésen tárgyalt előterjesztésekben hozott döntéseket, amelyek közérdekű és közérdekből nyilvános adatot tartalmaznak a testületi ülést követően a jelen rendelet 13. § (3) bekezdése szerint kell nyilvánosságra hozni.


Munkaterv


16. § (1) A Képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja. Az éves munkatervet a polgármester  állítja össze és terjeszti a testület elé legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 30. napjáig.


(2) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testület által meghatározott és a végrehajtásukhoz szükséges tennivalókat, illetve azok ütemezését;

b) a jogszabály által kötelezően előírt napirendi pontokat;

c) a napirendi pontok előadóit;

f) a napirend javasolt megtárgyalásának időpontját a hónap megnevezésével

g) a közmeghallgatás időpontját, hónap megnevezéssel.
A napirendi pontok előkészítése, megvitatása


17. § (1) A képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira, tárgyalásuk sorrendjére a polgármester a meghívóban tesz javaslatot. Az ülés napirendjéről - figyelembe véve a képviselői javaslatokat - a képviselő-testület határoz.


(2) A képviselő-testület olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést is napirendre vehet, melyre tekintettel a képviselő-testület rendkívüli ülése is összehívható lenne. A napirendre vétel önálló napirendi pontként történik.


A napirendi pontok tárgyalási sorrendje


18. § A képviselő-testület üléseinek napirendjét, a meghívó alapján a képviselő-testület döntése alapján elfogadott sorrendben kell megtárgyalni.Az előterjesztés és az előterjesztések rendje


19. § (1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, vagy valamely képviselő-testületi képviselő által javasolt:

a) rendeleti javaslat

b) határozati javaslat

c) beszámoló


(2) Az előterjesztés készülhet írásban és lehet szóbeli is.

(3) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(4) A képviselő-testülethez előterjesztést nyújthatnak be:

a) a képviselők;

b) a polgármester és az alpolgármester;

c) a bizottság;

d) a jegyző;

e) akit a polgármester felkér.


(5) Tájékoztató-jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető.


20. § A képviselő-testületi meghívó kiküldésekor még nem ismert olyan kérdésekben, amelyekben sürgős döntést igényel, az ülésen is lehet előterjesztést kiosztani és felvenni a napirendi pontok közé, melynek feltétele, hogy azt a képviselők egyszerű szótöbbséggel a napirendek közé megszavazzák.


Interpelláció


21. § (1) Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezet hatáskörébe kell tartoznia.


(2) A képviselő a képviselő-testület ülésén – napirendek lezárása után – a polgármestertől, az alpolgármestertől, az Önkormányzati bizottság elnökétől és a jegyzőtől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet (interpellálhat).


(3) Az interpellált az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – legfeljebb 5 percben köteles válaszolni. Ha a megkérdezett írásban ad választ, válaszát minden képviselőhöz el kell juttatni. Az elfogadásáról azonban ekkor is (a következő) testületi ülésen kell dönteni.


(4) Ha az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább 8 nappal sor került, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni.


(5) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. A képviselő-testület részletesebb kivizsgálást is elrendelhet, ezzel megbízhatja a polgármestert, az alpolgármestert, a bizottság elnökét. Ideiglenes bizottság is megbízható a kivizsgálással, valamint a kivizsgálás bármely szakaszában külső szakértő is bevonható. A kivizsgálásban az interpelláló képviselő maga is részt –vehet.


(6) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásról. Ha a testület nem fogadja el a választ, annak vizsgálatát az 5. pont szerint kell lefolytatni.


(7) Az interpellációkról a jegyző rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.Képviselői kérdés és közlemény


22. § (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármesterhez, alpolgármesterekhez, jegyzőhöz, és a bizottság elnökéhez kérdést intézhet.


(2) A kérdés: az önkormányzat feladatkörébe tartozó, szervezeti, működési, döntési és előkészítő jellegű felvilágosítás kérés, amely nem kapcsolódik az ülés napirendjeinek témaköréhez, és nem sorolható az interpelláció fogalomkörébe.


(3) A válasz elfogadásáról a képviselő-testület nem dönt.


(4) Amennyiben a kérdezett a választ az ülésen nem tudja azonnal megadni, úgy köteles arra 15 napon belül írásban válaszolni, mely írásos választ egyidejűleg valamennyi képviseli részére meg kell küldeni.


23. § A képviselő a közérdeklődésre számot tartó bejelentéseket, kérdéseket a képviselői közlemények keretében terjesztheti elő.Képviselői indítvány


24. § (1) A képviselő a – képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben – munkatervben nem szereplő képviselői indítványt terjeszthet elő, amelynek meg kell felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott alaki követelményeknek.


(2) A képviselői indítványokat legalább a képviselő-testületi ülést megelőző 5 nappal kell a polgármesternek írásban vagy elektronikus úton leadni.


(3) Az önálló indítványt a polgármester a testületi ülés meghívójában napirendi  javaslatként tünteti fel, és annak mellékleteként kiküldi.


(4) A képviselő-testületi ülés előtt csak a napirendekhez vagy az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő anyagok oszthatók ki.A tanácskozás rendje


25. § (1) A képviselő-testületi ülést a polgármester vagy a 6. § (2) bekezdésében meghatározott személy (levezető elnök) vezeti, akinek a munkáját a jegyző segíti.


(2) Az ülést a polgármester nyitja meg és a határozatképesség szempontjából megállapítja a jelenlévő képviselők számát.


(3) A polgármester az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozathozatalnál is ellenőrzi a határozatképességet.


(4) A polgármester, illetve az előterjesztő javasolhatja – maximum 3 perces indokolással –  a napirendi pont tárgyalásának megszakítását vagy a napirendi pont határozat hozatal nélkül történi lezárását. Erről a képviselő-testület vita nélkül – egyszerű szótöbbséggel – dönt, egyúttal meghatározza a napirendi pont szükség szerinti kiegészítését, illetve tárgyalásának új időpontját.


(5) A képviselő-testületi ülésen résztvevő képviselők, illetve minden jelenlévő személy köteles a tanácskozás rendjét fenntartani és méltóságát tiszteletben tartani.


(6) A polgármester gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról.


(7) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében a polgármester:

a) A tárgytól eltérő vagy önmagát ismétlő felszólalót figyelmezteti, ismétlődő figyelmeztetés esetében megvonja tőle a szót. Akitől a szót megvonták, az ugyanabban a tárgykörben nem szólalhat fel újra;

b) Rendreutasítja azt a képviselőt, aki a testületi ülés méltóságát sértő kifejezést használ, súlyos esetben jegyzőkönyvi megrovásban részesítheti a képviselőt;

c) Rendzavarás esetén figyelmeztetésben részesíti a rendbontót. Amennyiben a rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi az ülést határozott időre félbeszakíthatja a jelenlévő képviselők többségének támogató szavazatával.


(8) A polgármester a rend fenntartása érdekében tett – e rendeletben szabályozott – indokolt intézkedései ellen észrevételt tenni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.


(9) A képviselő-testületi ülésen bármilyen címen jelenlévő meghívott, illetve érdeklődő által a tanácskozás rendjének bármilyen módon történi megzavarása az ülés levezető elnökének rendreutasítását vonja maga után.


(10) Az érdeklődők részéről történt ismételt rendzavarás esetén az ülés levezető elnöke az érintetteket a terem elhagyására kötelezheti.


(11) A képviselő-testület ülése alatt a teremben a mobil telefonokat ki kell kapcsolni, illetve csengőhangját el kell némítani, ha erre a polgármester külön felhívja a figyelmet.


A Képviselő-testület ülésének vezetése


26. § (1) A polgármester minden napirendi pont felett (a tájékoztatók kivételével) köteles vitát nyitni, majd azt lezárni.


(2) Minden napirendnél elsőként az adott napirendi pont előterjesztőjét, őt követően pedig annak a bizottságnak az előadóját illeti meg a szó, mely az adott napirendet bizottsági ülésen előzetesen tárgyalta. Ezt követően a képviselőket illeti meg a szó.


(3) A kisebbségi álláspontot az előterjesztőnek ismertetni kell.


(4) Amennyiben a bizottság előterjesztője vagy a bizottsági elnök, nem a bizottság többségi és kisebbségi véleményének és határozatnak megfelelően ismerteti a bizottság álláspontját, akkor a levezető elnök megvonhatja a szót és ő kérheti fel a bizottság egy jelenlévő tagját, aki ismerteti a bizottsági véleményt. A bizottsági előterjesztő a bizottság álláspontját és a kisebbségi álláspontot maximum 3 perc időtartamban ismertetheti.


(5) Az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet. Az előterjesztő a válaszok megadásánál igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező, de jelenlévő szakértő(k) segítségét is.


(6) A képviselőknek a napirendhez való hozzászólásra a polgármester adja meg a szót.


(7) A vita lezárását követően a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.


(8) A vita lezárására bármelyik képviselő vagy a levezető elnök tehet javaslatot.


(9) A jegyző törvényességi észrevétel esetén köteles felszólalni.


(10) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Erről a képviselőtestület szavaz és meghatározhatja a napirendi pont tárgyalásának időpontját.


(11) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja az előterjesztés napirendről való levételét. A javaslatnál a képviselők elmondhatják véleményüket. Erről a képviselőtestület vita nélkül dönt.


Módosító javaslat


27. § Módosító javaslatot a képviselők a napirendi pont vitájának keretében terjeszthetnek elő.Ügyrendi javaslat


28. § (1) Az ügyrendi javaslat: a képviselő-testület vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érinti, eljárási kérdésekre vonatkozó javaslat.


(2) Ügyrendi javaslat céljából a képviselők az ülés során bármikor szót kérhetnek, ha a levezető elnök megállapítja, hogy a javaslat nem ügyrendi, a képviselőitől megvonja a szót.


(3) Az ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.


(4) Nem minősül vitának a jegyzőnek az adott ügyrendi javaslat jogszabályba ütközése tekintetében kifejtett álláspontja.A döntéshozatal szabályai


29. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárást az Mötv.49.§. (1) bekezdése szabályozza.


(2) A Képviselő-testület minősített többségének szavazata szükséges az Mötv 50.§.-ban, továbbá az alábbi esetekben:

a) a képviselő-testület munkaprogramjának, gazdasági programjának az elfogadása,

b) a településrendezési terv elfogadása,

 1. az Önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezés,

         d) hitel felvételéhez,

e) kitüntetés, díszpolgári cím adományozása,

 1. helyi népszavazás kiírásához

                     g) testületi hatáskörök átruházásaA szavazás módja


30. § (1) A képviselőknek szavazni csak személyesen lehet.


(2) A szavazás jellege nyílt vagy titkos lehet. A nyílt szavazás esetén név szerinti szavazás is elrendelhető.


(3) A levezető elnöknek a vita során elhangzottakat egymástól elkülönítve kell megszavaztatni mégpedig úgy, hogy előbb a módosító javaslatokat, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. A szavazás eredményének megállapítása után a levezető elnök kihirdeti a végleges határozatot.


(4) A képviselő-testületi ülésen a nyílt szavazás kézfeltartással történik.


Név szerinti szavazás esete


31. § (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni az Mötv. 48. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben. A képviselői indítványról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.


(2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani az Mötv. 48.§ (3) bekezdésében meghatározott esetekben.


(3) Név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben kell a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének felolvasni.


(4) A képviselők az „igen” „nem”, illetve a „tartózkodás” szavak érthető kimondásával szavaznak.


(5) Az elnök vagy az őt helyettesítő képviselő a szavazást a képviselők névsorán feltünteti, a szavazatokat külön-külön összeszámolja és kihirdeti a szavazás eredményét. A szavazási névsor a jegyzőkönyv része.


Titkos szavazás lehetőségei


32. § A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben.


33. § (1) A szavazás titkosságáról és a titkos szavazás módjáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.


(2) A titkos szavazás szavazólapon történik, amelyet a hivatal hivatalos pecsétjével kell ellátni.


(3) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelölt(ek)re, döntési alternatívákra lehet.


(4) Igen szavazatnak a jelölt(ek) nevének, illetve a döntési alternatívának a meghagyása, ellenszavazatnak pedig a jelölt(ek) nevének, illetve a döntési alternatívának az áthúzása számít. A szavazáshoz tollat kell használni.


(5) Érvénytelen a szavazat; ha:

a) nem hivatalos – bélyegzőlenyomat nélküli – szavazólapon adták le;

b) ceruzával töltötték ki a szavazólapot;

c) nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve milyen döntési alternatívákra szavazott;

d) a szavazó képviselő a megválaszthatónál több jelölt nevét, illetve több döntési alternatívát hagy a szavazólapon.


34. § (1) A titkos szavazás lebonyolításában a Jogi és Ügyrendi Bizottság vesz részt.


(2) A Jogi és  Ügyrendi Bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről tájékoztatja a képviselő-testületet. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül.


(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a szavazás helyét és időpontját;

b) a szavazás során hozott határozatokat, fontosabb eseményeket;

c) a szavazás eredményét.


(4) A jegyzőkönyvet a Jogi és Ügyrendi Bizottság szavazás lebonyolításában résztvevő tagjai és a jegyzőkönyv vezetője aláírásukkal hitelesítik.


35. § A szavazólapoknak a képviselők részére történő átadását a képviselők névjegyzékén jelölni kell.


A testület döntései


36. § (1) A képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot és határozatokat hoz.


(2) A képviselő-testület által hozott döntések jelölése:

- a megalkotott rendeletek jelölése: Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a rendelet sorszáma/évszáma, a kihirdetés dátuma zárójelbe téve, „önkormányzati rendelet „ kifejezés, a rendelet címe,

- a hozott határozatok jelölése: sorszám/évszám, a meghozatalának dátuma, számú önkormányzati határozat.


(3) A rendelet kihirdetésére a helyben szokásos módon, az önkormányzat ( Murakeresztúr, Honvéd  u. 3.) épületén található hivatalos hirdetőtáblán kerül sor.


(4) A képviselő-testület – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – a törvényi keretek között önkormányzati rendeletet alkot.


(5) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

 1. a települési képviselők
 2. az ügyrendi bizottság
 3. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző
 4. a település társadalmi érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetői
 5. a nemzetiségi önkormányzat


(6) A rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, szükség szerint szakértőt vonhat be. Az előkészítési munkában a hivatal minden esetben köteles részt venni.


(7) Amennyiben a rendelettervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.


(8) Az előkészítés során véleményeztetni kell

 1. az intézményvezetőkkel, az őket érintő kérdésekben,
 2. szakemberekkel, a szakszerűséget illetően.


(9) Az önkormányzati rendeletet a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé, s azt a jegyző és a polgármester írja alá.


(10) A rendelet egy példányát a könyvtárban el kell helyezni. A jegyző gondoskodik arról, hogy az érintett szervek és személyek tudomást szerezzenek az őket érintő rendeletekről.


(11) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.A testületi ülés jegyzőkönyve


37. § (1) A testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.


(2) Az írásos jegyzőkönyv tartalmára és készítésének szabályaira az Mötv. 52. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.


(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.


(4) A jegyzőkönyvet a polgármester, a 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő, a  jegyzőkönyvvezető  és a jegyző írják alá.


(5) A jegyzőkönyvet - mellékleteivel együtt - az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni az Nemzeti Jogszabálytáron keresztül Zala Megyei Kormányhivatal részére.


(6) A jegyzőkönyv egy példányát a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal irattárában kell elhelyezni.


(7) A jegyzőkönyvből készült hiteles kivonatot a jegyző vagy megbízottja írja alá.


(8) Zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.


(9) A választópolgárok a képviselői-testületi előterjesztéseket és az ülések jegyzőkönyveit – a zárt ülés kivételével – a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Murakeresztúr, Honvéd u. 3.) tekinthetik meg.V. Fejezet


                                              Közmeghallgatás, Lakossági Fórum                


38. § (1) A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett

        közmeghallgatást tart.


(2) A közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán - a képviselő-testület ülésének meghirdetésére vonatkozó szabályok szerint - közzé kell tenni.


(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.


(4) Ha a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, illetőleg nem dönthető el, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a képviselőtestületnek meg kell vizsgálnia.


(5) A kérdést a képviselő-testület nevében a polgármester 15 napon belül megválaszolja a kérdezőnek.


(6) A közmeghallgatáson való részvételre, illetve a meghívottak körére a képviselő-testület ülésére vonatkozó általános szabályok az irányadók azzal, hogy a meghívottak köre bővíthető.


(7) A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.


39. § (1) A lakossági fórumok célja: a lakosság, a társadalmi szervezetek és az önszerveződő közösségek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonásuk. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. E tanácskozásokat kezdeményezheti a képviselő, a polgármester, a helyi társadalmi szervezetek és a közösségek vezetői.


(2) Falugyűlés: a polgármester, illetve a képviselő-testület kezdeményezésére történik az összehívása. Célja a lakosság tájékoztatása és véleménycsere fontosabb döntés előtt álló települést érintő kérdésekről, tájékoztató a szélesebb rétegeket érintő fontosabb jogszabályokról.


VI. Fejezet


A képviselő


40. § (1) A képviselő jogállását az Alaptörvény, az Mötv. rendelkezései határozzák meg.(2) Minden önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei azonosak.A képviselő kötelezettségei


41. § (1) A képviselő köteles:

a) részt venni a képviselő-testület munkájában;

b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára;

c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban

d) rendszeresen kapcsolatot tartani a választókkal, a lakosság közösségeivel;

e) bejelenteni személyes érintettségét döntéshozatalnál;

f) testületi vagy bizottsági ülésről történő távolmaradását minden esetben indoklással együtt előzetesen a Hivatalban bejelenteni;

g) a képviselői minőségében megszerzett vagy tudomására jutott információt megőrizni, azt saját maga és más előnyére, illetve hátrányára felhasználni tilos;

h) köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alaptörvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatkezelésre vonatkozó szabályait. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll.

i) vagyonnyilatkozatot tenni az Mötv. 39.§ (1) és (3) bekezdése, valamint az Mötv. 72.§ (4) bekezdése alapján kell.


(2) Azt a képviselőt, aki a szabályszerűen kiküldött meghívóban megjelölt időpontban a képviselő-testület üléséről előzetes bejelentés vagy igazolás nélkül távol marad, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távollevőnek kell minősíteni


(3) Amennyiben a képviselő-testület a települési képviselők részére tiszteletdíjat állapít meg, a képviselő-testület bármely tagja javaslatára maximum 12 havi időtartamra legfeljebb 25%-kal csökkentheti annak a települési képviselőnek tiszteletdíját, aki a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és a képviselő-testület megállapítja, hogy a bejelentési kötelezettsége fennállt.


(4) A képviselő-testület tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről, nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló részletes szabályokat a rendelet 3. függeléke tartalmazza.


VII. Fejezet

A képviselő-testület bizottságai


42. § (1) A képviselő-testület bizottsága előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó, átruházott hatáskörben, önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel rendelkező választott testületi szerv.


(2) A bizottság elnökét és tagjainak több, mint felét az önkormányzati képviselők közül  kell választani.


43. § (1) A képviselő-testület állandó és ideiglenes (ad hoc) bizottságot hozhat létre.


(2) A képviselő-testület az ideiglenes (ad hoc) bizottságot meghatározott időre vagy feladat elvégzésére hozza létre, amely ezt követően automatikusan megszűnik. Az ideiglenes (ad hoc) bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.


44. § (1) Az Mötv. 58. § (1) bekezdésében meghatározott személyek a bizottság elnökéül és tagjául nem választhatók.


(2) A bizottság elnökére a polgármester tesz javaslatot.


(3) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét és létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja.


(4) A képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottságot hoz létre.


45. §    A Jogi és Ügyrendi Bizottság általános feladatai:

a) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

b) önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti,

c) önkormányzati rendelet-tervezeteket véleményezheti,

d)a képviselő-testület napirendi pontjának előterjesztője lehet,

e) javaslatot tehet a polgármester jutalmazására,

f)polgármesterrel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet, elrendeléséről véleményt nyilvánít,

g)vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása és ellenőrzése,

h)képviselői összeférhetetlenség kivizsgálása,

i) alpolgármester választás lebonyolítása, egyéb titkos szavazás lebonyolítása.46. § (1) A bizottságok tagjainak névsorát az SZMSZ 4. függeléke tartalmazza.


(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag helyettesíti.


(3) Kötelező a bizottság ülését összehívni:

a) a képviselő-testület döntése alapján

b) a polgármester indítványára

c) bizottsági tagok legalább felének indítványára.


(4) A bizottság határozatképessége és határozathozatalára, a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


47. § (1) A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez.


(2) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely – a bizottság feladatkörébe tartozó – ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.


(3) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.


(4) A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben azt az Mötv. kötelezővé teszi vagy megengedi. Döntéseiről azonban csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.


48. § A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.


49. § (1) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint – külön indítványra – a kisebbségi véleményeket tartalmazza.

(2) A munkatervben rögzített bizottsági feladatok megoldásáról és végrehajtásáról mindig jegyzőkönyvet kell készíteni azokon a bizottsági üléseken is, ahol a képviselő-testület által átruházott hatáskörben születik döntés. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv egy példányát, valamint a jelenléti ívet a közös önkormányzati hivatalban meg kell őrizni. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a bizottság elnöke a legközelebbi testületi ülésen ad tájékoztatást.


(3) A jegyzőkönyv egy-egy példányát 3 napon belül meg kell küldeni a polgármesternek, illetve a jegyzőnek.


(4) A bizottság a tevékenységéről megbízatási ideje alatt beszámol a képviselő-      testületnek.


(5) A bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli teendőket a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.


VIII. Fejezet


Polgármester, Alpolgármester


A polgármester


50.§ (1) A polgármester a választópolgárok által közvetlenül megválasztott tisztségviselő, a önkormányzat képviselő-testületének tagja.


(2) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.


(3) A polgármester ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

b) Ügyfélfogadási rend: szerdai  napokon 13.00 - 15.00 óráig


(4) A polgármester illetményét az Mötv. 71.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a polgármester részére – az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján – költségtérítést állapít meg.


A polgármester feladatai


51. § (1) A polgármester az Mötv. 67. § rendelkezései szerint látja el feladatait.


(2) A polgármester egyéb feladatai:

a) gyakorolja a testület által átruházott hatásköröket, melyet az SZMSZ 2. függeléke  tartalmaz;

b) gondoskodik az önkormányzati intézmények, gazdasági szervezetek, valamint az önkormányzat más szervezetének ellenőrzéséről;

c) segíti a képviselők és a bizottság munkáját;

d) igény szerint rendszeres időközönként fogadóórát tart;

            e) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait.


(3) A polgármester az Mötv 68. § (2)-(3) bekezdésében szabályozott helyzetben az Mötv 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő- testületet a következő ülésen tájékoztatja.


Alpolgármester


52.§ (1) A képviselő-testület az Mötv. 74.§ (1) bekezdése alapján a saját tagjai közül egy alpolgármestert választ.


  (2) Az alpolgármester képviseli az önkormányzatot, szükség szerint helyettesíti a  polgármestert.


  (3) Az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén, a Jogi és Ügyrendi Bizottság  elnöke jár el.


IX. Fejezet


Az Önkormányzat hivatali feladatainak ellátása


53. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a 157/2012. (XII. 13.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás alapján megállapodást kötött Murakeresztúr Község Önkormányzata,  Fityeház Község Önkormányzatával.


(2 ) A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: Murakeresztúr, Honvéd u. 3.

elnevezése: Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3.


(3) Az együttműködési megállapodásban kell rögzíteni a Hivatal fenntartásához való hozzájárulás szabályait, munkáltatói jogok gyakorlásának rendszerét, az együttműködés részletes feltételeit.


A jegyző, aljegyző, KÖH


54. § (1) A Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás alapján, a jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Murakeresztúr Község polgármestere gyakorolja.


(2) A polgármester a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – a jegyző helyettesítésére a jegyző által meghatározott feladatok ellátására aljegyzőt nevezhet ki.


(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség együttes betöltetlensége, illetve tartós távolléte, akadályoztatása, helyettesítése esetén a jegyzői feladatokat a megfelelő szakképzettséggel rendelkező köztisztviselő látja el.


(4) A jegyző vezeti a hivatalt, megszervezi annak munkáját az Mötv. 81.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint.


55. § (1) A jegyző köteles jelezni a testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek az Mötv. 81. § (3) bekezdés e.) pontja alapján, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Működését az Mötv. 84.§-86.§-a., saját SZMSZ-e alapján végzi.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: Murakeresztúr, Honvéd u. 3.

.           A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3.


(4) A jegyző vagy megbízottja minden héten ügyfélfogadást tart Murakeresztúr Községben


            hétfőn :          10.00 órától 15.00 óráig

           

(5) A képviselő-testületek a polgármesterek előterjesztése alapján meghatározzák a Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, munka és ügyfélfogadásának rendjét, valamint a működéshez szükséges feltételeket, a működési és fenntartási költségeket.


X. FEJEZET


Helyi népszavazás


56. § (1) A képviselő-testület a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: törvény) szerint szabályozza a helyi népszavazással kapcsolatos feladatokat.


(2) Nem rendelhető el helyi népszavazás a törvény 32.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben.


(3) Helyi népszavazást a törvény 34.§ (1) bekezdésében foglalt személyek és testületek kezdeményezhetik. A helyi népszavazás elrendelésének kötelező eseteit a törvény 33.§-a, lehetséges eseteit a törvény 32.§ (1) bekezdése szabályozza.


(4) Helyi népszavazást a település választópolgárai 20%-ának megfelelő számú

     választópolgár kezdeményezhet.XI. Társulások, Önkormányzati együttműködések


57. § A képviselő-testület feladatai hatékonyabb ellátásának érdekében együttműködhet más önkormányzatokkal illetve egyéb szervekkel. A feladat közös végzésére társulásokat hozhatnak létre. A település hazai és nemzetközi kapcsolatait, megállapodásainak jegyzékét az SZMSZ 5. függeléke tartalmazza.XII. Nemzetiségi önkormányzat


58. § A községi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján kötött, a 2. mellékletben található együttműködési megállapodások szerint.XIII. Fejezet


A lakossággal való kapcsolati formák


59. § (1) A képviselő-testület - a költségvetésben meghatározott összeg erejéig - anyagilag is támogatja a lakossági önszerveződő közösségek tevékenységét, illetőleg a közösségekkel együttműködik.(2) Az együttműködés formái:

a) közmeghallgatás

b) képviselői fogadóóra

c) a képviselő-testület ülésének nyilvánossága (az érdeklődők a részükre meghatározott helyen az ülésen részt vehetnek, a képviselő-testület engedélyével az ülésen felszólalhatnak)

d) lakossági fórumok


(3) A lakossággal való élő és szorosabb kapcsolattartást szolgálja a képviselő-testület dokumentumainak széles körben való ismertetése.XIV. Fejezet


Az Önkormányzat gazdálkodása és vagyona


60. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. § foglaltak alapján éves költségvetéséről rendeletet alkot.


61. § A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülést követi 6 hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglevő gazdasági program az előző cikluson túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott Képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül köteles megvizsgálni és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni, vagy módosítani.


62. § A zárszámadással kapcsolatban az Áht. 89. és 91. § rendelkezéseit kell alkalmazni.


63. § (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll.


    (2) Az önkormányzat vagyontárgyainak nyilvántartását, elidegenítésének, megterhelésének, vállalkozásba vitelének, illetve más célú hasznosításának lehetőségeit külön rendelet tartalmazza.


   (3) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonának növelése érdekében részt vehet gazdasági vállalkozásokban. Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelősségének mértéke nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.


   (4) A képviselő-testület az ügyek eredményesebb megvalósítása érdekében a meglévő alapítványait működteti és közérdekű kötelezettség vállalásokat tehet.


64. § Az önkormányzat gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról a képviselő-testület a Murakeresztúri polgárokat a lakossági fórumokon tájékoztatja.65.§ (1) A képviselő-testület a Murakeresztúr, Honvéd u. 3. szám alatti, 304. hrsz-ú vagyonnyilvántartás szerinti, 749 m2 alapterületű épületből a tárgyaló megnevezésű 45 m2 alapterületű helyiséget a soron következő nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapításáig a horvát nemzetiségi önkormányzat, és ugyanezen helyrajzi számú épületből 9m2 alapterületű helyiséget a roma nemzetiségi önkormányzat használatába adja.


         (2) A nemzetiségi önkormányzatok a helyiségeket, és az ahhoz tartozó eszközöket kizárólag működési körükben használhatják, annak használatát másnak át nem engedhetik, azt bérbe nem adhatják.


66.§ Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv-ben meghatározott szabályok az irányadók. Az önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzését feladat-ellátási szerződés útján a SZAHK-ÉRTELEM  2006. Bt-vel (9700 Szombathely, Százhold u. 27.) látja el.Záró rendelkezések


67. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


   (2) A jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Murakeresztúr Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított 10/2019. (X. 01.) önkormányzati rendelete.Murakeresztúr, 2019. október 24.

                                                                                                                                   Polgár Róbert                                                       Hervai Edit

                        polgármester                                                            jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2019. október 25.                                                                                                        Hervai Edit

                                                                                                            jegyző