Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2018. (IV.9.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 9.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 10- 2018. 04. 10


Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításárólZalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi 92.902 ezer forintban állapítja meg.”


2. §


A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                    0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  1.834 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                  1.810 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       24 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                      0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                         0 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             29.041 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása          39.928 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                             3.102 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                            2.000 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   65 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                   240 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                   16.369 e Ft”3. §


A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    66.984 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 11.308 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            2.531 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     17.186 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   2.062 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             39.916 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              18.837 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               3.657 e Ft

      bb) felújítások                                                                                15.180 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                            290 e Ft”


4. §


A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként     

                   aa) Tablet vásárlás                                                                      99 e Ft

                   ab) Urnafal kialakítása                                                              762 e Ft

                   ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon                              889 e Ft

                   ad) Óvodai kalandpark létesítés                                               762 e Ft

                   ae) Televízió kultúrban                                                            145 e Ft

                   af) Településképi Arculati Kézikönyv                                  1.000 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési támogatás terhére megvalósuló útfelújítás                                                                   12.589 e Ft

bb) Hivatal fűtésrendszeren szivattyúcsere                                178 e Ft

bc) Feta út javítás                                                                       190 e Ft

bd) Járda javítás                                                                          318 e Ft

be) Parkrendezés, tervezés, Fatemplom alapozás                   1.905 e Ft”


5. §


A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 16.692 eFt hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                                 8.103 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                            8.589 e Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 16.692 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       16.369 e Ft

      aa) működési célú                                                                  7.780 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                             8.589 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                 0 e Ft

      ba) működési célú                                                                         0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                        323 e Ft

      ca) működési célú                                                                     323 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft”


6. §


A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.”


7. §


(1) Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.


8. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.Erdei Csaba                                                               Vigh-Tardi Valéria

            polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetve: 2018. április 9.
Vigh-Tardi Valéria

jegyző