Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 05. 18

Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (V.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító

2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018.(III.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


(1) Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

                                            59.106.531 Ft eredeti előirányzatról

                                            63.761.989 Ft-ra módosul.


a) ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

                                            44.166.617 Ft eredeti előirányzatról

                                            48.202.543 Ft-ra módosul.


b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

                                            14.104.610 Ft-ról

  1. Ft-ra módosul.


(2) a bevételeken belül

a) a települési önkormányzatok szociális és

 gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                            109.109 Ft-tal

b) a működési célú költségvetési támogatások és

kiegészítő támogatások                                                                                      3.151.100 Ft-tal

emelkedik,

c) az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről                                                                                                                       826.092 Ft-tal

csökken,

d) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről                                                                                                                   1.153.822 Ft-tal

e) a közhatalmi bevételek                                                                                      370.768 Ft-tal

f) a működési bevételek                                                                           104.322 Ft-tal

g) a működési célú átvett pénzeszközök                                                             592.429 Ft-tal

emelkedik.


  1. a működési célú kiadásokon belül

a) személyi juttatások388.707 Ft-tal

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó132.367 Ft-tal

c) dologi kiadások292.403 Ft-tal

d) ellátottak pénzbeli juttatásai100.794 Ft-tal

e) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából

származó kiadások587.440 Ft-tal

f) egyéb működési támogatások áht-n kívülre1.905.100 Ft-tal

                              g) tartalékok előirányzata                                                                        629.115 Ft-tal

                              emelkedik.


  1. a felhalmozási célú kiadásokon belül
  1. ingatlanok felújítása                                                                         619.532 Ft-tal

emelkedik.


2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

Gétye, 2019. május 13.


                 Talabér Lászlóné                                              Kovács Katalin

                    polgármester                                                      jegyző    
Kihirdetve: Gétye, 2019. május 17.Kovács Katalin

jegyzőMellékletek