Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.02.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és (6) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ”

2. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A települési önkormányzat kötelezettsége a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő intézkedések megtétele.

(2) A Képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

(3) A jegyző lakossági, falugondnoki bejelentésre, a képviselő-testület jelzésére vagy az általa a feladattal megbízott ügyintéző területbejárása során felvett jegyzőkönyve alapján deríti fel a településen az elhagyott hulladékot.

(4) A jegyző a bejelentést követő 15 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a közterületen elhagyott hulladék felszámolása érdekében, melynek költségeit Balatonmagyaród Község Önkormányzata költségvetésében biztosítja. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

(5) A jegyző minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az elhagyott hulladék elhelyezőjét megtalálja, az elkövetőt felelősségre vonja.

(6) Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az ingatlan tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan ismerté válik, a hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jegyző jogosult.

(7) Amennyiben az elhagyott hulladék elszállításáról időközben a jegyző gondoskodott, akkor az elkövető köteles az általa elhagyott hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, és emellett a rá kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot megfizetni.

(8) Az ismeretlen tettes által közterületen, az önkormányzat tulajdonát képező területen a szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak kell gondoskodni. A szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolását követően lehetőségek szerint „Hulladék lerakása tilos” tábla kihelyezésével, egyéb módon, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.”

3. § A hulladékgazdálkodásról szóló Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete+ bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (6) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ”

4. § A hulladékgazdálkodásról szóló Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) az önkormányzat fizeti meg a koncessziós társaság részére a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A lakossági hulladékbirtokos részére díjmentességet biztosít.”

5. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete

a) „A rendelet hatálya” alcíme,

b) „Értelmező rendelkezések” alcíme,

c) „A közszolgáltatás tartalma” alcíme,

d) „A hulladék rendszeres begyűjtése” alcíme,

e) „Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai” alcíme,

f) „A Közszolgáltató kötelezettségei és jogai” alcíme,

g) „A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai” alcíme,

h) „A hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok” alcíme,

i) „Zöldhulladék elszállítása” alcíme,

j) „A lomhulladék elszállítása” alcíme,

k) 13. § (2)–(7) bekezdése,

l) „Az önkormányzat egyéb hulladékgazdálkodási közfeladatai” alcíme.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.