Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 21- 2023. 10. 21

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.21.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és (6) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10/A. § (1) A települési önkormányzat kötelezettsége a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő intézkedések megtétele.

(2) A Képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

(3) A jegyző lakossági, falugondnoki bejelentésre, a képviselő-testület jelzésére vagy az általa a feladattal megbízott ügyintéző területbejárása során felvett jegyzőkönyve alapján deríti fel a településen az elhagyott hulladékot.

(4) A jegyző a bejelentést követő 15 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a közterületen elhagyott hulladék felszámolása érdekében, melynek költségeit Balatonmagyaród Község Önkormányzata költségvetésében biztosítja. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

(5) A jegyző minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jogellenesen elhelyezett, illetve elhagyott hulladék elhelyezőjét megtalálja, az „elkövetőt” felelősségre vonja.

(6) Amennyiben az illegálisan, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék tulajdonosa vagy az azt illegálisan elhelyezőnek a személye (korábbi hulladékbirtokos) ismertté válik, a jegyző jogosult és köteles vele szemben a vonatkozó kormányrendelet szerint eljárást indítani, indokolt esetben hulladékgazdálkodási bírságot kiszabni.

(7) Amennyiben a jogellenesen elhelyezett, illetve elhagyott hulladék elszállításáról időközben a jegyző gondoskodott és az elkövető kiléte ismertté vált, akkor az elkövető köteles a hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, ezen túlmenően a rá kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot is megfizetni.

(8) Az ismeretlen tettes által közterületen, az önkormányzat tulajdonát képező területen a szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak kell gondoskodni. A jogellenesen elhelyezett, illetve elhagyott hulladék felszámolását követően „Hulladék lerakása tilos” tábla kihelyezésével, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.”

2. § A hulladékgazdálkodásról szóló Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) az önkormányzat fizeti meg a koncessziós társaság részére a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A lakossági hulladékbirtokos részére 100 %-os díjmentességet biztosít.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.