Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.02.
a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosítása alapjaiban érinti az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2023. július 1-től az állam saját hatáskörben látja el az újonnan kialakítandó koncessziós rendszer bevezetésével.
A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok 2023. július 1-től a fenti, alapjaiban teljesen új rend szerint működő hulladékgazdálkodás miatt alapvetően megváltoznak.
A Ht. 35. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzatok által szabályozandó feladatok közül kizárólag az elhagyott hulladékkal kapcsolatos rendelkezés marad hatályban:
„A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.
6) A települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) rendeletet alkothat az (5) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részben, vagy egészben történő átvállalásáról. Az önkormányzat rendeletében megállapítja a díj átvállalásával érintett személyi kört, az átvállalás e személyi körre vonatkozó egyéb feltételeit. „
Módosul a Ht. 88. § (4) bekezdése is, a felhatalmazó rendelkezések közül csak az alábbi rendelkezés marad hatályban:
„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;”
Ezzel párhuzamosan a fenti időponttól megszűnik a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladata, a Ht. szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége lesz. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat magában foglalja az eddig önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékgyűjtést, szállítást, továbbá ezek mellett az előkezelést és a hulladékkal való kereskedést is.
A helyi önkormányzatoknak kizárólag az elhagyott hulladékkal kapcsolatos szabályokat kell önkormányzati rendeletben rögzíteniük, valamint a lakosság részére nyújtott díjkedvezményeket. A többi felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezésével az önkormányzati rendeleteket úgy kell módosítani, hogy megfeleljenek a megmaradó felhatalmazásnak, ugyanakkor a korábbi felhatalmazó rendelkezések alapján meghozott helyi szabályokat hatályon kívül kell helyezni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a települési önkormányzatok feladata marad a köztisztasági feladatok ellátása, ugyanakkor az eddigi 19. pont, amely a hulladékgazdálkodást a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként szabályozta, 2023. július 1. napjától már nem lesz hatályos.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
A fentiekre hivatkozva a tervezet megküldésre került a szomszédos önkormányzatok részére, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya részére. A Zala Megyei Kormányhivatal a tervezetet megtárgyalásra alkalmasnak találta.
A fentiek alapján az önkormányzati rendeleteket módosítani szükséges, erre tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosítását javasolja az előterjesztés a Képviselő-testület számára.
Előzetes hatásvizsgálat
a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A Tv. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet tervezet a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést szolgálja, közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. A Ht. szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége lesz.
Környezeti, egészségi körülmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatása nem jelentkezik.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet módosítása az adminisztratív terhek tekintetében nem jelent változást.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A rendelet megalkotását a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang teszi szükségessé.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A jogalkotás elmaradása esetén a Kormányhivatal részéről törvényességi felügyeleti intézkedés várható.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.